Další novinky

ÚLOHA INFORMAČNÍHO MANAGEMENTU PŘI STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úloha informačního managementu při řízení podniků v současných podmínkách sílící globální konkurence roste. Současně se zvyšuje zájem o měkké faktory řízení a o propojení formalizovaných a neformalizovaných postupů při řešení rozhodovacích problémů. Příspěvek se zamýšlí nad touto problematikou a upozorňuje na některá úskalí využívání nových informačních technologií v rozhodování.

ZAČLEŇOVÁNÍ DO VNITŘNÍHO TRHU EVROPSKÉ UNIE A WELFARE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Novými předpisy a zákony se naše legislativa sbližuje se směrnicemi vydanými Evropskou Unií v Bílé knize pro přidružování nových zemí do vnitřního trhu. Oblast Veterinární legislativy a Agrárních trhů v sektorech obchodu se živými zvířaty, spermaty a embryi a především s devátým sektorem zabývajícím se ochranou proti týrání, bude ještě dalšími doplňky zpřísňována. Otázky welfaru již v současné době, nad rámec zákonů, zasahují do obchodu se živými zvířaty.

PERSPEKTIVY BRAMBORÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá analýzou výsledků pěstování brambor v České republice v letech 1985 - 1996 podle jednotlivých užitkových směrů. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro stanovení perspektiv je stabilita hektarových výnosů, která je porovnávána s výsledky ve vybraných evropských zemích. Na základě provedené analýzy byly vytypovány závažné faktory ovlivňující pěstování brambor a naznačeny perspektivy této komodity u nás.

PŘÍSPĚVEK K MODELOVÉMU ŘEŠENÍ ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH STRUKTUR PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Současné tendence v agro-potravinářském systému zemí Evropské unie vedou od samozásobení k internacionalizaci. Na bázi těchto procesů lze rozlišit početnější operační úrovně a různé formy výrobních organizací - rodinný podnik, kapitalistický podnik, kooperativní podnik - družstvo, státní podnik. Protože se jedná o otevřený systém, jsou uvedené formy napojeny na vnější prostředí vstupy a výstupy. Různé vazby proto vyžadují i rozdílné modelové organizační a řídící struktury.

VERTIKÁLNÍ STRATEGICKÉ ALIANCE: TEORETICKÁ VÝCHODISKA A FAKTORY ÚSPĚŠNOSTI

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Přínos vertikálních strategických aliancí je v článku dokládán pomocí teorie transakčních nákladů. Zkušenosti z vytváření vertikálních strategických aliancí na základě případových studií zpracovaných pro Agri-Food Competitive Council v Guelphu jsou zobecněny do faktorů podmiňujících úspěšnost VSA.

DOPYT A PONUKA VYBRANÝCH KOMODÍT OBILNÍN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pšenica, jačmeň a kukurica patria medzi významné komodity agrárneho trhu v SR a vo svete. Ponuka je limitovaná agroekonomickými podmienkami a dopyt od spoločenskej objednávky, ktorý je daný odporúčanou potravinovou dávkou, ktorá v SR činí 93-103 kg na jedného obyvateľa. Z domácej spotreby obilia potravinárska pšenica zaberá 26-35 %. Úroveň výrobkov v značnej miere ovplyvňujú ceny, ktoré sú v porovnaní s vyspelými krajinami výrazne nižšie.

SYSTÉM VNÚTROPODNIKOVÉHO RIADENIA V CHOVE OŠÍPANÝCH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Princíp vnútropodnikového riadenia spočíva v tom, že sa podnikateľský subjekt rozdelí vo vnútri na menšie, vnútropodnikové jednotky (VPJ), ktoré medzi sebou obchodujú za trhové, vzájomne dohodnuté ceny. Dosiahnutý hospodársky výsledok (zisk alebo strata) VPJ motivuje rovnako ako súkromného podnikateľa. Relatívna samostatnosť vnútropodnikových jednotiek vytvára priestor v hospodárskych subjektoch pre rozvinutie hodnotových väzieb smerom k podnikovému vedeniu, ale zároveň aj podnecuje k väčšej ekonomickej aktivite.

STRATEGICKÁ ALIANCE - FORMA MEZIPODNIKOVÉ SPOLUPRÁCE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Současný vývoj na světových trzích v oblasti podnikání nutí podnikatelské subjekty k novým aktivitám a navazování nových forem spolupráce. Úspěšné zvládnutí stále rychlejšího tempa změn zároveň i rozšíření oblasti změn a globalizace se stává klíčovým prvkem úspěchu a častějšího vzniku strategických aliancí, které nabízí podnikům způsob, jak čelit ohrožením vyvolaným zmíněnými jevy.

MARKETINGOVÉ REŤAZCE PRI MLIEKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Výrazný pokles stavov a úžitkovosti kráv po roku 1989 sa následne prejavil v trhovej produkcii mlieka, v nákupe mlieka do spracovateľských podnikov a vo výrobe a spotrebe mliekárenských výrobkov. Príspevok analyzuje príčiny uvedeného nepriaznivého stavu a hľadá možnosti na zastavenie rastu cien a zladenie ekonomických väzieb medzi nákupnými, spracovateľskými a spotrebiteľskými cenami.

PROBLEMATIKA VÝUKY MODELOVÁNÍ NA MZLU V BRNĚ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V prostředí tržní ekonomiky je matematické modelování nepostradatelným metodologicko-teoretickým nástrojem poznání v managementu a marketingu. Pro každého pracovníka v této sféře by měla být znalost modelové tvorby považována za nezbytnou. Proto musí fakulty ekonomického zaměření věnovat uvedené problematice zvýšenou pozornost. Příspěvek přináší některé pohledy na problematiku modelové tvorby a seznamuje s konkrétní situací v této oblasti na MZLU v Brně.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info