Další novinky

NĚKTERÉ POZNATKY ZE STATISTICKÉHO ROZBORU VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF V LETECH 1994 - 1997

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Autoři provádějí od roku 1994 statistické hodnocení výsledků přijímacího řízení uchazečů o studium na PEF. Příspěvek shrnuje a zobecňuje některé výsledky těchto analýz týkajících se popisu vývojových tendencí počtu a struktury přihlášených, hodnocení jejich vstupních předpokladů ( středoškolský prospěch a maturita) i výsledků v předmětech přijímací zkoušky.

ÚLOHA INFORMAČNÍHO MANAGEMENTU PŘI STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úloha informačního managementu při řízení podniků v současných podmínkách sílící globální konkurence roste. Současně se zvyšuje zájem o měkké faktory řízení a o propojení formalizovaných a neformalizovaných postupů při řešení rozhodovacích problémů. Příspěvek se zamýšlí nad touto problematikou a upozorňuje na některá úskalí využívání nových informačních technologií v rozhodování.

ZAČLEŇOVÁNÍ DO VNITŘNÍHO TRHU EVROPSKÉ UNIE A WELFARE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Novými předpisy a zákony se naše legislativa sbližuje se směrnicemi vydanými Evropskou Unií v Bílé knize pro přidružování nových zemí do vnitřního trhu. Oblast Veterinární legislativy a Agrárních trhů v sektorech obchodu se živými zvířaty, spermaty a embryi a především s devátým sektorem zabývajícím se ochranou proti týrání, bude ještě dalšími doplňky zpřísňována. Otázky welfaru již v současné době, nad rámec zákonů, zasahují do obchodu se živými zvířaty.

PERSPEKTIVY BRAMBORÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá analýzou výsledků pěstování brambor v České republice v letech 1985 - 1996 podle jednotlivých užitkových směrů. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro stanovení perspektiv je stabilita hektarových výnosů, která je porovnávána s výsledky ve vybraných evropských zemích. Na základě provedené analýzy byly vytypovány závažné faktory ovlivňující pěstování brambor a naznačeny perspektivy této komodity u nás.

DOPYT A PONUKA VYBRANÝCH KOMODÍT OBILNÍN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pšenica, jačmeň a kukurica patria medzi významné komodity agrárneho trhu v SR a vo svete. Ponuka je limitovaná agroekonomickými podmienkami a dopyt od spoločenskej objednávky, ktorý je daný odporúčanou potravinovou dávkou, ktorá v SR činí 93-103 kg na jedného obyvateľa. Z domácej spotreby obilia potravinárska pšenica zaberá 26-35 %. Úroveň výrobkov v značnej miere ovplyvňujú ceny, ktoré sú v porovnaní s vyspelými krajinami výrazne nižšie.

SYSTÉM VNÚTROPODNIKOVÉHO RIADENIA V CHOVE OŠÍPANÝCH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Princíp vnútropodnikového riadenia spočíva v tom, že sa podnikateľský subjekt rozdelí vo vnútri na menšie, vnútropodnikové jednotky (VPJ), ktoré medzi sebou obchodujú za trhové, vzájomne dohodnuté ceny. Dosiahnutý hospodársky výsledok (zisk alebo strata) VPJ motivuje rovnako ako súkromného podnikateľa. Relatívna samostatnosť vnútropodnikových jednotiek vytvára priestor v hospodárskych subjektoch pre rozvinutie hodnotových väzieb smerom k podnikovému vedeniu, ale zároveň aj podnecuje k väčšej ekonomickej aktivite.

STRATEGICKÁ ALIANCE - FORMA MEZIPODNIKOVÉ SPOLUPRÁCE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Současný vývoj na světových trzích v oblasti podnikání nutí podnikatelské subjekty k novým aktivitám a navazování nových forem spolupráce. Úspěšné zvládnutí stále rychlejšího tempa změn zároveň i rozšíření oblasti změn a globalizace se stává klíčovým prvkem úspěchu a častějšího vzniku strategických aliancí, které nabízí podnikům způsob, jak čelit ohrožením vyvolaným zmíněnými jevy.

JAKÁ FORMA POJIŠTĚNÍ ÚRODY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tento příspěvek analyzuje rozvoj pojištění úrody v České republice a Rusku. Obě země měly před reformou povinný státem subvencovaný systém pojištění úrody proti mnoha nebezpečím a všem rizikům, ale vybraly si různé reformní strategie. Česká republika zrušila úplně dotované pojištění úrody a ponechala na soukromých pojistitelích úrody, aby restrukturalizovali pojištění úrody takovým způsobem, aby se pojištění vztahovalo pouze na omezený počet nebezpečí.

AGRÁRNÍ REFORMA JAKO PODMÍNKA (NEBO PŘEKÁŽKA) INTEGRACE UKRAJINY DO SVĚTOVÉHO OBCHODNÍHO PROSTORU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Článek se zabývá vlivem výsledků uskutečňování ukrajinské agrární reformy na perspektivy vstupu ukrajinského zemědělství na světový trh. Je analyzován algoritmus ukrajinské agrární reformy a jeho adekvátnost současným evropským zkušenostem při reformování zemědělství.

AGRÁRNÍ OBCHOD V PODMÍNKÁCH GLOBALIZACE A POLYCENTRISMU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Globalizace a polycentrismus vytváří rámec pro formování evropské integrace a agrárního obchodu. Problematice agrárního obchodu je věnována pozornost v potřebném širším kontextu. Zejména pak s ohledem na bezpečnost výživy, na liberalizaci světového agrárního obchodu, na vybrané teorie protekcionismu a ve vztahu k probíhajícím agrárním reformám.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info