Agris.cz - agrární portál

VÝROBA A PREDAJ ZEMIAKOV A ZEMIAKOVÝCH VÝROBKOV NA SLOVENSKU V NADVÄZNOSTI NA ZAHRANIČNÝ OBCHOD S KRAJINAMI CEFTA A EÚ

18. 9. 1998 | Odborné konference

PRODUCTION AND SALE OF THE POTATO PRODUCTS IN SLOVAKIA AND FOREIGN TRADE WITH CEFTA AND THE EU COUNTRIES

Ľudmila Nagyová

Adresa autora:

Katedra manažmentu a marketingu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Anotácia:

Zemiaky sú komoditou, pri realizácii ktorej boli na trhu zaznamenané značné výkyvy. Došlo k poklesu pestovateľských plôch, hektárových úrod a celkovej ročnej produkcii, čo sa výrazne prejavilo v kolísaní cien skorých a konzumných zemiakov. Domáca produkcia zemiakov je dopĺňaná dovozom zemiakov z krajín CEFTA a EÚ. Zvýšený záujem o výrobky zo zemiakov spôsobil rast dovozu polotovarov a hotových výrobkov zo zemiakov. Tým sa ešte viac prehĺbilo pasívne saldo v zahraničnom obchode s touto komoditou.

Summary:

Potatoes are one of the many agricultural products whose realization on the market is connected with the considerable swings.The growing areas of potatoes, hectare yields and total annual production were decreased and they expressively influenced of the price fluctuation of early and late-maturing potatoes. The domestic production of potatoes had to be supplemented by potato imports from the CEFTA and the EU countries. Increase interest about the potato products caused growth of import of the potato semi products and products. The passive foreing trade with this commodity is clearer.

Kľúčové slová:

výroba, predaj, zemiaky, výrobky zo zemiakov, export, import

Key words:

production, sale, potato, potato product, export, import

Úvod

Spotreba zemiakov na Slovensku sa v súčasnom období pohybuje na úrovni 78 kg.obyvateľ-1.rok-1. V porovnaní s rokom 1989 došlo k jej zvýšeniu o 1,03 % a rokom 1995 o viac ako 5 %, čím sa Slovenská republika priblížila k priemernej spotrebe zemiakov v krajinách EÚ. Ku krajinám s najväčšou spotrebou zemiakov sa radí Írsko (o 91,9 kg viac), Portugalsko (o 60 kg viac) a s najnižšou spotrebou Taliansko (o 39 kg menej). Zvýšená spotreba polotovarov a hotových výrobkov zo zemiakov prispeje ešte k väčšej spotrebe tejto komodity na Slovensku. Cieľom príspevku je poukázať na výrobu a predaj zemiakov na Slovensku a posúdiť situáciu v medzinárodnom obchode s krajinami CEFTA a EÚ s touto komoditou.

Materiál a metodika

Splnenie predznačeného cieľa príspevku si vyžiadalo získanie dostatočného množstva faktografických údajov, ktoré boli získané zo správ Ministerstva pôdohospodárstva SR a Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave. Časový horizont prieskumu spadá do rokov 1989-97. Pri spracovávaní podkladových údajov boli použité metódy analýzy, syntézy, komparácie a výpočet indexov v percentuálnom vyjadrení.

Vlastná práca

Za obdobie rokov 1989-97 dochádza v slovenskom poľnohospodárstve k podstatným zmenám, ktoré sú v rastlinnej výrobe sprevádzané výrazným poklesom pestovateľských plôch niektorých plodín, ku ktorým patria aj zemiaky. Kým v roku 1989 sa táto komodita pestovala na výmere viac ako 55 tis.ha ornej pôdy, tak v súčasnom období sa pestuje len na 33 tis.ha, t.j. pokles v porovnaní s rokom 1989 o 40 % a s predchádzajúcim rokom takmer o 20 %. Za najvážnejšie dôvody tohto nepriaznivého stavu možno považovať nedostatočný odbyt zemiakov, znižovanie výroby škrobu a liehu vplyvom poklesu vývozu do zahraničia, kolísajúce úrody, v dôsledku znižovania stavov hospodárskych zvierat, poklesu záujmu poľnohospodárov o kŕmne zemiaky, zvýšených nákladov na strážnu službu v priebehu vegetácie pred a počas zberových prác zemiakov a pod. Počas analyzovaného obdobia došlo k výraznému kolísaniu hektárových úrod, ktoré sa pohybovali od 9,67 t.ha-1 v roku 1994 po 18,95 t.ha-1 v roku 1996. Zníženie výmery pestovateľských plôch a nízke hektárové úrody sa zákonite odrazili na celkovej produkcii zemiakov, ktorá v porovnaní s rokom 1989 poklesla o 32,35 % a s rokom 1996 o 35,14 % (tabuľka 1).

Výroba zemiakov v krajinách CEFTA

Tabuľka 1

--

R o k

Index

Krajina

MJ

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

97/89

97/96

Slovensko

------------

plocha

tis.ha

55

55

55

51

47

41

40

41

33

60,00

80,49

úroda

t.ha-1

13,56

14,12

12,26

12,86

18,15

9,67

11,07

18,95

15,52

114,45

81,90

produkcia

tis.t

745

778

669

658

856

399

442

777

504

67,65

64,86

Česká republika

------------

plocha

tis.ha

115

110

114

111

103

82

78

86

73

63,48

84,88

úroda

t.ha-1

21,01

16,06

18,03

17,82

25,77

16,42

17,05

20,93

19,30

91,86

92,21

produkcia

tis.t

2442

1755

2043

1969

2682

1342

1330

1800

1402

57,41

77,89

Maďarsko

------------

plocha

tis.ha

72

72

78

72

91

62*

57

60

62*

86,11

103,33

úroda

t.ha-1

18,60

16,67

14,48

16,85

13,19

12,90*

17,54

18,22

21,20*

113,98

116,36

produkcia

tis.t

1332

1226

1126

1212

1200

800*

1000

1093

1308*

98,20

119,67

Poľsko

------------

plocha

tis.ha

1858

1835

1733

1757

1761

1699

1522

1342

1342*

72,22

100,00

úroda

t.ha-1

18,51

19,79

16,76

13,31

20,60

13,60

16,35

20,28

20,28*

109,56

100,00

produkcia

tis.ha

34390

36313

29038

23380

36271

23100

24891

27217

27217*

79,14

100,00

Slovinsko

------------

plocha

tis.ha

31

30

31

30

29

23

23

22

24*

77,42

109,09

úroda

t.ha-1

11,84

13,73

13,71

12,27

12,66

17,48

19,43

18,95

21,24*

179,39

112,08

produkcia

tis.t

367

412

425

368

367

402

447

417

647*

176,29

155,16

Zdroj: Ročenka FAO * odhad FAO

Najväčším producentom zemiakov v krajinách CEFTA je Poľsko. Analýza poukázala na pokles pestovateľských plôch vo všetkých krajinách CEFTA. Najvýraznejší pokles bol za obdobie 8 rokov zaznamenaný v Česku (o 36,52 %), v Poľsku (o 27,78 %) a v Slovinsku (o 22,58 %).

Kolísavosť hektárových úrod obdobne ako aj na Slovensku bola spôsobená predovšetkým nedostatočným hnojením a zníženým používaním chemických ochranných prostriedkov.

K najvýznamnejším pestovateľom zemiakov v EÚ patria Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Holandsko a Belgicko, ktoré aj napriek tomu, že došlo k poklesu pestovateľských plôch o takmer 100 000 ha, pestujú zemiaky na výmere 882,8 tis.ha. Podstatne vyššie sú tiež priemerné hektárové úrody zemiakov nielen v najprodukčnejších krajinách, ale aj v EÚ spolu (tabuľka 2).

Výroba zemiakov v krajinách EÚ

Tabuľka 2

--

R o k

Index

Krajina

MJ

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

97/89

97/92

5 hlavných produ-

------------

kujúcich krajín

------------

plocha

tis.ha

979,7

1289,2

1137

1169,1

867,3

849,5

898,2

945,5

882,8

90,09

93,37

úroda

t.ha-1

32,2

30,0

30,9

34,3

40,7

36,0

35,3

39,4

39,8

123,60

101,02

produkcia

tis.t

30731

37715

34216

38174

35254

30599

31735

37228

35099

114,21

94,28

Ostatné krajiny

------------

EÚ spolu

------------

plocha

tis.ha

446,3

465,2

415,0

434,9

626,1

594,9

610,2

606,7

544,9

122,09

89,81

úroda

t.ha-1

16,7

18,5

17,8

20,7

21,7

21,9

21,9

23,2

22,8

136,53

98,28

produkcia

tis.t

8261

4581

8407

10362

13589

13050

13374

14069

12400

150,10

88,14

Krajiny EÚ

------------

spolu

------------

plocha

tis.ha

1426,0

1754,4

1552,0

1604,0

1493,4

1444,4

1508,4

1552,2

1427,7

100,12

91,98

úroda

t.ha-1

27,30

26,30

27,50

30,30

32,7

30,2

29,9

33,1

33,3

121,98

100,60

produkcia

tis.t

38992

42296

42623

48536

48843

43649

45109

51357

47499

121,82

92,49

Zdroj: Zemiaky. Situačná a výhľadová správa, VÚEPP, Bratislava, 1995, 1996, 1997

Priemerné nákupné ceny skorých zemiakov vzrástli v porovnaní s rokom 1991 o 29,49% a klesli oproti 1996 roku o 180 Sk.t-1. Spotrebiteľské ceny dosiahli najvyššiu úroveň v roku 1995 20210 Sk.t-1 a najnižšiu 8167 Sk.t-1 v roku 1992.

K výraznému poklesu o 66,40 % došlo u nákupných cien neskorých zemiakov v sezóne 1996/97 oproti predchádzajúcemu roku. Kým spotrebiteľské ceny dosiahli v sezóne 1995/96 výšku až 12869 Sk.t-1, tak v 1996/97 to bolo len 7002 Sk.t-1 (IR 54,41 %).

K najvýraznejšiemu rastu došlo u nákupných cien priemyslových zemiakov z 1089 Sk.t-1 v roku 1991 na 2248 Sk.t-1 v 1997 roku (tabuľka 3).

Priemerné ceny zemiakov v SR

Tabuľka 3

-

R o k

Index

Komodita

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

97/91

97/96

Skoré zemiaky

---------

nákupné ceny

7182

6019

6264

6323

11304

9300

9120

129,49

98,06

spotrebiteľské ceny

11233

8167

12369

12517

20210

15397

13123

116,83

85,23

-

90/91

91/92

92/93

93/94

94/95

95/96

96/97

97/91

97/96

Neskoré konzumné

---------

zemiaky

---------

nákupné ceny

3951

3833

4090

3191

9124

8751

4007

101,42

45,79

spotrebiteľské ceny

5598

5500

5606

5360

11926

12869

7002

125,08

54,41

Priemyslové zemiaky

---------

nákupné ceny

1089

964

1277

1627

1839

2662

2248

206,43

84,45

Zdroj: Slovenský štatistický úrad

Aj napriek tomu, že v rokoch 1995-1997 došlo k poklesu dovozu zemiakov zo zahraničia takmer o 70 %, bolo v zahraničnom obchode s touto komoditou zaznamenané pasívne saldo. Najviac 2840 tis.t sa v roku 1997 doviezlo sadiva zemiakov a 813 tis.t skorých zemiakov. V rokoch 1996-1997 sa neuskutočnil dovoz škrobových zemiakov. Najzaujímavejšou vývoznou položkou sa javí sadivo zemiakov a zemiaky ostatné.

Prehľad o vývoze a dovoze zemiakových výrobkov poskytujú tabuľka 4 a 5.

Vývoz výrobkov zo zemiakov

Tabuľka 4

--

R o k

Index

Vývoz

MJ

1993

1994

1995

1996

1997

97/93

97/96

-

netto hm. v kg

590568

596665

466005

1557738

954629

161,65

61,28

do krajín CEFTA

obch. parita v tis.Sk

4977

10607

21734

73819

48715

978,80

65,99

-

cena FCO v tis.Sk

4952

10607

21734

73819

48612

981,66

65,85

-

netto hm. v kg

-

-

-

67

27

-

40,30

do krajín EÚ

obch. parita v tis.Sk

-

-

-

2

3

-

150,00

-

cena FCO v tis.Sk

-

-

-

2

3

-

150,00

-

netto hm. v kg

37694

12492

205

26773

24479

64,94

91,43

do ostatných krajín

obch. parita v tis.Sk

879

465

12

1152

1099

125,03

95,40

-

cena FCO v tis.Sk

971

464

12

1152

1100

113,29

95,49

-

netto hm. v kg

628262

609157

466210

1584512

979108

155,84

61,79

Vývoz spolu

obch. parita v tis.Sk

5856

11072

21746

74971

49814

850,65

66,44

-

cena FCO v tis.Sk

5923

11071

21746

74971

49712

839,32

66,31

Zdroj: Colná štatistika SR

Dovoz výrobkov zo zemiakov

Tabuľka 5

--

R o k

Index

Dovoz

MJ

1993

1994

1995

1996

1997

97/93

97/96

-

netto hm. v kg

2054272

1455782

2237868

2868577

2730916

132,94

95,20

z krajín CEFTA

obch. parita v tis.Sk

43797

28363

83752

102879

87294

199,32

84,78

-

cena FCO v tis.Sk

42292

28445

84743

103776

87983

208,04

84,78

-

netto hm. v kg

769472

1852841

3683724

3919965

5721763

743,60

145,96

z krajín EÚ

obch. parita v tis.Sk

10224

44593

87932

84974

87653

857,33

103,15

-

cena FCO v tis.Sk

7457

46391

90494

98834

93464

1253,37

94,57

-

netto hm. v kg

9420

5542

213689

16568

210

2,23

1,27

z ostatných krajín

obch. parita v tis.Sk

253

- 1

2472

302

115

45,45

38,08

-

cena FCO v tis.Sk

974

1920

4228

- 8764

5926

608,42

-

-

netto hm. v kg

2833164

3303081

6135281

6805110

8452889

298,36

124,21

Dovoz spolu

obch. parita v tis.Sk

54274

72955

174156

188155

175062

322,55

93,04

-

cena FCO v tis.Sk

50723

74958

179465

192949

181562

357,95

94,10

Zdroj: Colná štatistika SR

Počas analyzovaného obdobia dochádza k výraznému dovozu zemiakových výrobkov z krajín EÚ a CEFTA. V roku 1997 sa vyviezlo spolu 979 tis.t a doviezlo 8453 tis.t týchto výrobkov, čo poukazuje na veľmi nepriaznivú situáciu v zahraničnom obchode.

Dovoz v rokoch 1996 a 1997 bol zaznamenaný predovšetkým na zemiaky konzervované nie v octe, zmrazené, zemiaky smažené, pečené, solené, ochutené, nemrazené, zemiaky vo forme múky, krupice, vločiek, zmrazené a nezmrazené a škrob zemiakový. K najväčším importérom patrili Česko, Spolková republika Nemecko, Belgicko, Rakúsko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, z neeurópskych krajín USA a Uruguaj.

Vo vývoze do krajín CEFTA a EÚ sú výrazné rozdiely. Kým do krajín CEFTA (Česka, Maďarska a Poľska) bol realizovaný v rokoch 1993-97 vývoz v siedmych colných položkách, tak do krajín EÚ sa vyviezli zanedbateľné množstvá týchto výrobkov. V roku 1997 to bolo len v cene FCO 3 tis.Sk.

Záver

Uskutočnená analýza poukázala na veľmi nepriaznivý stav vo výrobe a predaji nielen zemiakov, ale predovšetkým zemiakových výrobkov. Kým prevažná väčšina producentov zemiakov sa snaží čo najviac z nich finalizovať vo forme polotovarov a hotových výrobkov, tak na Slovensku je predaj zameraný na zemiaky v čerstvom stave. Zvýšený dopyt zákazníkov po výrobkoch zo zemiakov je kompenzovaný na dovoz zo zahraničia. Jediným výrobným odvetvím v potravinárskom priemysle, ktoré významne zhodnocuje zemiaky ako surovinu je škrobárenský a liehovarnícky priemysel. Produkty tohto odvetvia - škrob a lieh, sú zaujímavými aj z hľadiska exportu. Najväčšie rezervy sú v mraziarenskom priemysle, ktorého slovenské výrobky zo zemiakov sa na trhu takmer nenachádzajú.

Literatúra:

[ 1] TIBENSKÁ, H.: Zemiaky. Situačná a výhľadová správa, VÚEPP Bratislava, 1996, 1997,

1998

[ 2] Colná štatistika SR, Bratislava, 1989-97

[ 3] V Európskej únii bude menej zemiakov. Príloha Roľníckych novín, 5.8.1998


Zdroj: Odborné konference, 18. 9. 1998

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 28.05.2024 16:37