Agris.cz - agrární portál

ÚPRAVY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA LESNICKÉ FAKULTĚ ČZU V PRAZE

1. 2. 2002 | Lesnická práce

(str. 68)

Prof. Ing. Josef Gross, CSc. - Lesnická fakulta ČZU v Praze

Na základě dlouhodobých smluv evropských zemí přistupuje i Česká republika k přestavbě vysokoškolského studia. Účelem přestavby je poskytnout terciární vzdělávání (patří sem všechny typy vzdělávání navazující na úplné středoškolské vzdělání) více zájemcům o toto studium a přitom jim po získání základních znalostí (předpokládá se bakalářský stupeň studia) umožnit přechod na jiné školy jak v České republice, tak i v zahraničí. Zároveň mohou studenti po ukončení bakalářského stupně odejít do praxe. Lesnická fakulta ČZU v Praze nabízí v těchto studijních programech široké spektrum vzdělání pokrývající celou oblast lesního hospodářství, ekologie, životního prostředí, krajiny, environmentálního managementu a navazujících odvětví např. dřevozpracující průmysl.

Rozvoj vysokoškolského vzdělání v České republice je uveřejněn v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR tzv. "Bílé knize” vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2001. Tento materiál sleduje záměry v tzv. terciárním vzdělávání zejména v těchto bodech:

· Umožnit do roku 2005 polovině populačního ročníku 19letých, aby mohla nastoupit do některého z typů terciárního vzdělávání.

· Cíl, který je součástí Boloňské deklarace, předpokládá, že v budoucnu každý student v terciárním sektoru vzdělávání stráví část svého studia mimo svoji vlastní školu, pokud možno v zahraničí. Stejně se bude podporovat mobilita akademických pracovníků.

NOVĚ AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Lesnická fakulta České zemědělské univerzity Praha tyto základní principy zapracovala do návrhu studijních programů na další roky a předložila je akreditační komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k akreditaci již pro školní rok 2002/2003. V listopadu 2001 získala Lesnická fakulta České zemědělské univerzity v Praze akreditaci těchto studijních programů se zahájením studia ve školním roce 2002/2003:

Bakalářské studijní programy s dobou studia tři roky a možností pokračovat další dva roky v magisterském studiu. Bakalářské obory jsou ukončeny bakalářskou zkouškou a udělením titulu bakalář (Bc.):

· Lesnictví

· Dřevařství

· Aplikovaná ekologie

· Krajinářství

Pokud některý posluchač bakalářského studia Lesnictví nemá zájem pokračovat v magisterském studiu "Lesní inženýrství” může ukončit svá studia jako bakalář ve specializaci "Lesnictví (Bc. pro profesní praxi)”. Tento obor je stejný jako "Lesnictví”, ale ve třetím ročníku je více praktických předmětů tak, aby se absolvent uplatnil v praxi, kam po ukončení bakalářských studií pravděpodobně nastoupí. Ukončené bakalářské studium umožňuje absolventům přejít na jiné vysoké školy jak tuzemské, tak zahraniční a úplné magisterské studium získat na těchto školách. Absolventi získají vedle dobrých jazykových znalostí i přehled o studovaném oboru v jiných zemích nebo na jiných školách.

Na bakalářské studijní programy navazují magisterské studijní programy ukončené státní závěrečnou zkouškou a titulem inženýr (Ing.):

· Lesní inženýrství

· Dřevařské inženýrství

· Inženýrská ekologie

· Krajinné inženýrství

Mimo tyto studijní obory jsou akreditovány dva bakalářské obory, které nepokračují magisterským studiem (tříleté obory ukončené bakalářskou zkouškou a titulem bakalář - Bc.):

· Hospodářské a správní služba v lesním hospodářství

· Územně technická a správní služba

Dále jsou akreditovány pětileté inženýrské obory (bez bakalářského stupně) - Ing., které bylo možno studovat i v současnosti:

· Lesní inženýrství

· Dřevařské inženýrství

· Aplikovaná ekologie

· Krajinné inženýrství

Všechny akreditované obory je možno studovat prezenční formou (dříve denní) i kombinovanou (dříve dálkově). Podle zájmu o jednotlivé formy studia budou jednotlivé programy ve školním roce 2002/2003 otevírány. Po ukončení magisterského studia mohou nejlepší absolventi se zájmem o další studium na vědecké úrovni absolvovat doktorské studium ve dvanácti studijních oborech.

STRUČNÉ PROFILY ABSOLVENTŮ

Jaké znalosti a jaké zaměření poskytují studované obory?

Lesnictví, lesní inženýrství: Absolventi získají všestranné vysokoškolské vzdělání v oblasti komplexní péče o moderní lesní hospodářství s uplatněním biologických principů lesnictví, jejich převod do inženýrsko-technické podoby ve formě trvale udržitelného lesního hospodářství včetně ekonomických znalostí.

Aplikovaná ekologie, inženýrská ekologie: Obor poskytuje vysokoškolské vzdělání v oblasti komplexní péče o životní prostředí. Absolventi nacházejí uplatnění v ekologických technicko-ekologických a ekonomických povoláních v oborech výrobních, správních provozních, výzkumných, poradenských, řídících. Jsou schopni pracovat v mezinárodních institucích a organizacích. Jsou vysoce erudovanými pracovníky v poradensko-expertních činnostech, ekonomice a politice životního prostředí, posuzování vlivů činností na životní prostředí, tvorbě a plánování systémů ekologické stability, oceňování přírodních zdrojů, ochrany a tvorby životního prostředí.

Krajinářství, krajinné inženýrství: Obor připravuje studenty pro oblast komplexní péče o krajinu. Absolventi mohou pracovat v projekčních složkách, v provozních, výrobních a investorských organizacích, v plánovacích řídících i správních složkách na úseku organizace půdního fondu, pozemkových úprav, revitalizace malých vodních toků, inženýrských lesnických staveb, vodního hospodářství, hydromeliorací, hydroinformatiky, uzemním plánování.

Dřevařství, dřevařské inženýrství: Studentům poskytuje všestranné vzdělání pro oblast dřevozpracujícího průmyslu s uplatněním biologických, technických, ekonomických, estetických a environmentálních aspektů. Absolventi se uplatní v předvýrobní, výrobní činnosti v odvětví zpracování dřeva, při výrobě velkoplošných konstrukčních materiálů, v nábytkářském průmyslu, výrobě hudebních nástrojů.

Územní technická a správní služba (jen bakalářské studium): nabízí základy ekologických, ekonomických, manažerských a vědních disciplín s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní správy. Zvláštní pozornost patří ekologii, životnímu prostředí, zemědělství, lesnímu a vodnímu hospodářství a především environmentálnímu managementu.

Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (jen bakalářské studium): Obor poskytuje široké základy ekonomických, lesnických a manažerských disciplín. Absolvent se uplatní v nejrůznějších stupních řízení lesního hospodářství a v činnostech souvisejících s lesním hospodářství ve státních, obecních i soukromých lesích a ve státní správě.

Bližší informace na studijním oddělení Lesnické fakulty ČZU v Praze (tel. 02/24384883 nebo 02/24383743) případně na internetu (http://www.lf.czu.cz). Lze požádat i o zaslání informačního materiálu. Přijímací řízení ke studiu všech akreditovaných oborů se koná v červnu 2002 a ve stejném termínu v dalších letech. Přihlášky se podávají na standardních tiskopisech, které získají zájemci na středních školách nebo na studijním oddělení LF ČZU v Praze do konce března 2002 a v dalších letech ve stejném termínu.

Lesnická práce č. 2/2002


Zdroj: Lesnická práce, 1. 2. 2002

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 28.05.2020 14:34