Agris.cz - agrární portál

ČZU představila praktický nástroj k plánování obnovitelných zdrojů energie

22. 10. 2014 | ČZU

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie je účinným nástrojem pro regionální udržitelné plánování v energetice. „Je to nástroj k usměrnění investičního kapitálu, veřejná správa a samospráva dostává do ruky záchrannou brzdu ale i informace o rozvojovém potenciálu regionu, “ charakterizuje aplikaci, která se dostupná na www.restep.cz, radní Pardubického kraje Ing. Václav Kroutil.

Informační systém vztažený k jednotlivým regionům, tzv. interaktivní mapa stávajících a potenciálních obnovitelných zdrojů energie byla představena dnes na konferenci věnované výstupům projektu RESTEP (Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources) na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Prezentace se zúčastnilo 60 zájemců, členové realizačního týmu, experti na obnovitelné zdroje energie, zástupci veřejné správy a pochopitelně i představitelé univerzity.

Cílem řešitelů projektu RESTEP bylo vytvořit nástroj pro tvorbu racionálních podnikatelských záměrů a koncepcí energetické politiky podporujících rozvoj obnovitelných zdrojů energie v souladu s principy ochrany životního prostředí, udržitelnosti a regionální svébytnosti. „Tento nástroj je unikátní nejen v ČR, ale i na mezinárodní úrovni,“ uvedl hlavní řešitel, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU. „Věříme, že aplikace umožní v širokém měřítku efektivnější využití obnovitelných zdrojů energie, které nebude v rozporu s principy udržitelného rozvoje.“

Smyslem projektu, jehož spoluřešitelem je Ministerstvo životního prostředí, je přispět ke strategickému rozhodování o rozvoji regionů. „Místní energetika je důležitým doplňkem centralizovaných zdrojů energie,“ uvedl zástupce ministerstva životního prostředí Ing. Peter Kalaš, který připomněl i socioekonomickou roli a dopad regionálního přístupu na zaměstnanost a rozvoj regionů. Jako příklad uvedl Šumavu, která by své energetické potřeby mohla pokrývat využitím přirozeně dostupné biomasy. 

Projektový manažer Ing. Leoš Gál připomněl i přínos pro veřejnost a potenciální investory: „Vědecké znalosti našly cestu k veřejnosti. Každý, kdo má internet, se může podívat, jaké možnosti jeho region skýtá.“ Do budoucna bude aplikace dále rozvíjena, aby si zájemci mohli modelovat návratnost investice. 

Hlavním výstupem projektu je interaktivní software pracující s několika desítkami datových vrstev, které mj. zahrnují:

1) kvantifikaci potenciálu primární zemědělské produkce, lesních těžebních zbytků, biologicky rozložitelných komunálních odpadů, energetického potenciálu větru, slunce i vody,

2) stávající spotřebu různých typů biomasy či dalších zdrojů,

3) stávající instalace OZE či systémy centrálního zásobování teplem,

4) omezení využití OZE daná zájmy ochrany životního prostředí a biodiverzity.

Na základě těchto dat mapa umožňuje modelovat využitelný potenciál OZE vybraného regionu při zachování potravinové soběstačnosti a s respektem k životnímu prostředí.

Cílovými skupinami projektu jsou zejména orgány státní správy a samosprávy. Například Pardubický kraj zahrne výstupy RESTEP do podkladů při tvorbě územní energetické koncepce, Energetická agentura Zlínského kraje pak hledá návaznost tohoto systému na svoji jednotnou digitální mapu a další zdroje dat pro rozhodování krajských úředníků a zastupitelů. Know-how týmu autorů chce využít tzv. Podunajský region, který sahá od Německa až po Bulharsko a zahrnuje 14 evropských států.

Projekt RESTEP byl zahájen v roce 2011 a byl finančně podpořen Evropskou komisí v rámci programu LIFE+. Jde o jeden ze dvou prvních projektů podpořených z tohoto programu v České republice. Více na: http://www.restep.cz/cz/

ČZU je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologie, technologií a techniky, ale i s ekonomikou a řízením. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím včetně školních podniků umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu a zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku.


Zdroj: ČZU, 22. 10. 2014

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 23.07.2024 18:49