Agris.cz - agrární portál

Novela rostlinolékařského zákona přináší změny v oblasti ochrany včel v souvislosti s aplikací přípravků na ochranu rostlin

4. 5. 2018 | ÚKZÚZ

Profesionálním uživatelům, chovatelům včel a obecním úřadům přináší novela rostlinolékařského zákona změny v souvislosti s použitím přípravků na ochranu rostlin (dále také „přípravky“ nebo „POR“).

Novelou ustanovení § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění účinném od 1. 12. 2017 (dále jen „zákon o RLP“) a vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění účinném od 26. 12. 2017 (dále jen „vyhláška“), došlo ke změně v oznamovací povinnosti před aplikací přípravků nebezpečných a zvláště nebezpečných pro včely.

Přehled změn, které se týkají chovatelů včel, profesionálních uživatelů a obecních úřadů je následující:

  • Pro včelaře byla zrušena oznamovací povinnost hlásit na obecní úřady do konce února údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev.

  • Obecním úřadům byla zrušena povinnost poskytovat tyto údaje profesionálním uživatelům přípravků a přijímat od nich oznámení o plánované aplikaci přípravků nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely.

  • Na základě nového znění ustanovení § 51 odst. 2 písm. a) zákona o RLP došlo pro profesionální uživatele ke změně z hlediska způsobu získávání informací o umístění stanovišť včelstev. Nově mají profesionální uživatelé přípravků povinnost zjistit si informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu 5 km od hranice pozemku, na němž má být provedena aplikace přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely, a to prostřednictvím veřejné evidence, která je zpřístupněna v informačního systému LPIS na Portálu farmáře, který je napojen na ústřední evidenci stanovišť včelstev dle plemenářského zákona.

  • Profesionální uživatelé mají následně povinnost oznámit minimálně 48 hodin předem aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely dotčeným chovatelům včel.

  • Dle platných právních předpisů je v současné době možné vymáhat po profesionálních uživatelích plnění oznamovací povinnosti pro přípravky označené jako nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely.

Pokud profesionální uživatel rozešle chovatelům včel oznámení, kde deklaruje zamýšlenou aplikaci pro celou sezonu, v rozsahu měsíců namísto uvedení konkrétního data, nebo když deklaruje aplikaci na všech jím užívaných půdních blocích místo konkrétních půdních bloků, na nichž má k aplikaci skutečně dojít a když neuvede konkrétní přípravky pro konkrétní zamýšlenou aplikaci, fakticky znemožní dotčeným chovatelům včel v dané lokalitě včas relevantně reagovat na zamýšlenou aplikaci přípravků.

S ohledem na naplnění smyslu a cíle předmětné oznamovací povinnosti vůči chovatelům včel je nutno, aby profesionální uživatelé přípravků (tj. ti, kteří budou přípravky na pozemek přímo aplikovat), v oznámení uváděli následující údaje:

  1. obchodní název přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle údajů na etiketě, popř. směsi přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem,

  2. identifikaci pozemku, kde bude provedena aplikace přípravků uvedených výše (např. údaji z LPIS  - katastrální území, č. čtverce, č. dílu půdního bloku), 
  3. datum aplikace a 
  4. kdo oznámení posílá – identifikace profesionálního uživatel - název subjektu, adresa, kontakt (telefon popř. e-mail).

K uvedenému ÚKZÚZ dále uvádí, že každý případ bude posuzován individuálně s ohledem na jeho okolnosti a s ohledem na to, co bylo možno po povinné osobě spravedlivě požadovat.

Pro aplikaci POR nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely je nicméně vždy důležité vyhodnotit, zda se jedná o porost navštěvovaný včelami a podle toho dodržet další příslušná opatření k ochraně včel dle § 3, § 4 popř. § 5, § 5a vyhlášky.

Přípravky na ochranu rostlin a  pomocné prostředky musí být používány v souladu s určením stanoveným na etiketě a s požadavky vyplývajícími s právních předpisů tuto oblast upravujících.

 

Zpracovala: Ing. Andrea Blažková, ÚKZÚZ


Zdroj: ÚKZÚZ, 4. 5. 2018

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.06.2024 04:51