Agris.cz - agrární portál

Rentabilita chovu krav BTPM v ČR za rok 2017

10. 7. 2018 | ČSCHMS

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos Výzkumný ústav živočišné výroby provedl vyhodnocení nákladovosti chovu krav bez tržní produkce mléka (KBTPM). Bohužel díky nízkému zájmu chovatelů (do naší výzvy k zapojení do šetření se přihlásilo pouze 20 podniků) nejsou výsledky tak reprezentativní, jak by mohly být. I tak ale poskytují důležitý přehled o ekonomice chovu masného skotu v ČR. Z dat vyplývá, že při započtení všech dotací dosahují podniky s chovem KBTPM v průměru zisku jen 1.369 Kč/krávu/rok. Bez dotací je pak ztráta na jednu krávu ročně -12.549 Kč! 

Hlavní ukazatele chovu krav bez tržní produkce mléka v souboru podniků jsou zobrazeny v tabulce 1 (viz příloha). V roce 2017 byly získány údaje od 20 podniků s chovem krav bez tržní produkce mléka z různých oblastí ČR. V průměru bylo chováno v jednom podniku 152 krav a na jednoho pracovníka připadalo 39 krav, což je o 7 krav méně než v souboru podniků za rok 2016. Hlavní podmínkou úspěšnosti chovu je vysoký počet narozených, resp. odchovaných telat. Většina autorů uvádí, že pro zajištění dostatečné rentability je zapotřebí odchovat 90 až 100 telat od 100 krav za rok. U souboru podniků bylo v roce 2017 na 100 krav narozeno 95 telat a odchovaných bylo 91. Počet narozených telat na 100 krav se u souboru podniků v průběhu let 2013 až 2017 zvýšil o 7,2 telat na 100 krav (+ 8%), byl vyšší, než vychází v kontrole užitkovosti masných plemen v ČR a zvyšující počet měl pozitivní dopad do ekonomických výsledků chovu. Věk při prvním otelení, stejně jako hmotnosti telat a věk při jejich odstavu se v průměru u podniků v letech 2013 až 2017 výrazněji neměnil.

Průměrné celkové náklady u souboru podniků za rok 2017 činily 32,8 tis. Kč na jednu chovanou krávu, tj. 89,9 Kč na krmný den a 36.112 Kč na jedno odchované tele. Při srovnání nákladů na krávu a rok s roky předešlými (tabulka 2 - viz příloha) je patrné, že od roku 2013 se náklady každým rokem mírně zvyšují. V roce 2017 náklady meziročně stouply o 1.791 Kč na krávu a rok (+ 6 %) a byly nejvyšší ze zkoumaných let. Meziroční zvýšení bylo zejména zapříčiněno růstem pracovních nákladů, režií a vnitropodnikových nákladů. Nejvíce v letech hodnocení kolísaly odpisy, režie a ostatní náklady. V roce 2017 byly největšími náklady krmiva (22 %), pracovní náklady (18 %), vnitropodnikové náklady (15 %) a režie (11 %). Výnosovou stranu chovu tvoří příjmy za prodej telat (k dalšímu chovu či na jatka v ČR nebo v zahraničí) a ocenění telat využitých v rámci vlastního chovu. Výnosy byly nejvyšší v roce 2017, díky vyšší počtu odchovaných telat a vyšší prodejní ceně telat. Bez započítání dotací vychází v chovu ztráta ve všech sledovaných letech (rentabilita -42 až -46 %), což hovoří o nutnosti státní podpory tohoto sektoru. Při zohlednění dotací (přímých plateb a plateb programu rozvoje venkova) bylo dosaženo v každém roce kladného výsledku hospodaření (rentabilita +2,1 až +8,7 %).

Vaše zapojení do budoucího šetření umožní získat data, která nám pak mohou pomoci např. při jednání s MZe o dotační politice. Detailní rozbor doplněný o další zajímavé ukazatele připravujeme vydat v následujícím čísle svazového zpravodaje.

Zpracoval: Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel: +420 267 009 529

e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz


Zdroj: ČSCHMS, 10. 7. 2018

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 01.11.2020 03:24