Agris.cz - agrární portál

Rozumné a odpovědné hospodaření je nutný základ pro budoucí rozvoj zemědělství

25. 11. 2022 | MZe ČR

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství prosazuje šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích, což vychází z nového Strategického plánu SZP 2023–2027. Zemědělci budou muset zvolit šetrnější metodu hospodaření, nebudou však výrazně omezeni v plánovaných osevních postupech.

„Chci ubezpečit zemědělce, že nebudeme zemědělcům nařizovat, co mají na svých polích pěstovat. Cílem je ochránit půdu před vodní erozí, která v Česku ohrožuje přes polovinu zemědělské půdy. V tuto chvíli pracujeme na tom, abychom zemědělcům co nejvíce usnadnili postupy na erozně ohrožených pozemcích,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).   

Ministerstvo zemědělství informuje zemědělce o významných změnách v dotačních pravidlech v předstihu. V minulém týdnu zveřejnilo předpokládanou vrstvu erozního ohrožení zemědělské půdy v registru Evidence půdy dle uživatelských vztahů (LPIS). Výpočet této vrstvy byl proveden s aktuálním nastavením DZES 5 a s novým nastavením přípustného erozního smyvu platného od 1. ledna 2024.

I když je díl půdního bloku zařazen v kategorii „Silně erozně ohrožený“ (SEO), neznamená to, že na celé jeho výměře bude zakázáno pěstování erozně nebezpečných plodin, např. kukuřice.

PŘÍKLAD Z PRAXEDíl půdního bloku (DPB) o výměře 20 ha, který je celý nově zařazen v kategorii SEO. Fakticky je v LPIS uvedeno, že skutečně erozně ohroženy jsou jen 3 ha výměry tohoto DPB v souvislé ploše.            Lze tedy s úspěchem využít možnost zakreslit zemědělskou parcelu v rámci daného DPB, která obsahuje onu plochu erozního ohrožení. Na zbývající, erozně neohrožené, části lze hospodařit bez omezení. Na vymezené zemědělské parcele je povinnost hospodařitv souladu s pravidly DZES 5.

„Zemědělská půda je nenahraditelný přírodní zdroj i výrobní prostředek. Musíme hledat cestu, jak zvýšit ochranu půdy před erozí a zároveň zachovat produkční schopnosti českého zemědělství,“ uvedl ministr Nekula.

Na základě Protierozní vyhlášky, vydané Ministerstvem životního prostředí a Strategického plánu SZP bylo do výpočtu erozní vrstvy použito nastavení maximálního přípustného erozního smyvu v hodnotách 9 tun na hektar pro střední a hluboké půdy a 2 tuny na hektar pro mělké půdy za rok.

Ministerstvo zemědělství si uvědomuje dopady této změny na živočišnou a rostlinnou výrobu v České republice a z toho důvodu ustavilo pracovní skupinu „Eroze v DZES 2024“, jejímž prioritním cílem je navrhnout management pěstování plodin na erozně ohrožených plochách v DZES 5 od roku 2024 s ohledem na dodržení závazku souladu DZES 5 s protierozní vyhláškou.

Publikovaná vrstva erozního ohrožení je tedy předběžná. Vhodným nastavením DZES 5 a následným schválením této změny Evropskou komisí lze požadavky DZES 5 ještě přizpůsobit tak, aby tato změna nezpůsobila významné omezení rostlinné i živočišné výroby.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství


Zdroj: MZe ČR, 25. 11. 2022

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.03.2023 09:56