Agris.cz - agrární portál

Připomínky ASZ ČR k návrhu podmínek agro-envi opatření

7. 2. 2023 | ASZ

Další balík připomínek Asociace soukromého zemědělství ČR v rámci projednávání aplikace Společné zemědělské politiky směřoval minulý týden na ministerstvo zemědělství k návrhu podmínek pro agroenvironmentálně-klimatická opatření.

Kromě několika technických změn ASZ ČR navrhuje například umožnění plné flexibility mezi jednotlivými nadstavbovými tituly podopatření Ošetřování travních porostů v rámci závazku, anebo při navyšování výměry a uzavření nového závazku.

Zásadní připomínku jsme vznesli k sankcím za formálně chybné vedení evidence hnojení a používání prostředků na ochranu rostlin. Návrh Nařízení vlády totiž ve svém znění požaduje předložení v průběhu kontroly na místě. Požadujeme proto, aby sankce byly uplatněny za skutečné nesplnění podmínek, a ne za formální pochybení.

Další spíše technickou, ale důležitou připomínkou je odmítnutí podmínky pro způsobilost dílu půdního bloku k zařazení do opatření zatravňování podél vodního útvaru, která v praxi povede k vytvoření zcela absurdních situací, kdy díl půdního bloku podélně přiléhající k vodnímu útvaru nebude vhodný k zatravnění podél vodního útvaru jen proto, že nedosahuje šíře 15 m, a naopak díl půdního bloku, který je kolmo k vodnímu útvaru způsobilý pro zatravnění, podél vodního útvaru bude.

Dále jsme zopakovali požadavek na snížení minimálního limitu intenzity chovu hospodářských zvířat u podopatření ošetřování extenzívních travních porostů. Z častých reakcí členů je jasné, že právě tato podmínka v době, kdy se naplno projevují důsledky klimatických změn, může být velkou komplikací, protože zemědělci mohou mít problém s vypěstováním dostatečného množství krmiva. Považovali bychom proto za vstřícný krok tento limit upravit. Zároveň u tohoto podopatření, konkrétně u podmínek horské a suchomilné louky hnojené, upozorňujeme na velmi komplikované a nepřehledné podmínky hnojení.

U podmínek pro opatření biopásy pak požadujeme snížit minimální vstupní výměru na 1 hektar plochy a dále navrhujeme sjednotit některé termíny pro založení a zapravení krmných biopásů.

Zásadní připomínku jsme také vznesli k navržené sazbě na opatření krajinotvorné sady, u kterého oproti předcházejícímu období došlo k výraznému snížení. Jedná se přitom o opatření, které je velmi přínosné pro přírodu a krajinu a pro zemědělce je zároveň velmi pracné. V případě, že sazba zůstane v navržené výši, je nutné očekávat zásadní úbytek těchto ploch, na což jsme již opakovaně upozornili.

Kompletní znění připomínek ASZ ČR k AEKO ze dne 2. února 2023.pdf

Ing. Veronika Jenikovská, tajemnice ASZ ČR


Zdroj: ASZ, 7. 2. 2023

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 19.06.2024 22:15