Agris.cz - agrární portál

Nové nařízení vlády upravující pravidla podmíněnosti

29. 3. 2023 | MZe ČR

Dne 28.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 43, nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Pravidla kontrol podmíněnosti jsou součástí Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027 a Strategického plánu České republiky. Podporují zemědělské hospodaření ke shodě s ochranou životního prostředí tím, že poskytování přímých plateb a ročních plateb agroenvironmentálně-klimatických závazků, plateb na přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC) a plateb na znevýhodnění specifická pro konkrétní oblasti (Natura 2000) podmiňují plněním stanovených požadavků a podmínek standardů DZES.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023, s výjimkou ustanovení týkajících se

  • možnosti vyčlenění jako neprodukční plochy ochranný pás podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví (§ 2 odst. 2 písm. l),
  • střídání plodin na orné půdě (§ 10 odst. 1) a
  • podmínek pro neprodukční plochy úhor s porostem - založení porostu, ponechání porostu a zákaz aplikace přípravků na ochranu rostlin, kalů a hnojiv (§ 12 odst. 4 písm. b) až d)),

která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Odkaz na uvedené nařízení vlády, které upravuje povinné požadavky na hospodaření (PPH) a podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES).


Zdroj: MZe ČR, 29. 3. 2023

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.07.2024 22:38