Agris.cz - agrární portál

Díky verzi 2.0 programu Prostředí pro život zacílíme environmentální výzkum na budoucnost ČR

24. 11. 2023 | Ministerstvo životního prostředí

Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost nabídne nastavení programu pro aplikovaný environmentální výzkum - Prostředí pro život 2 (PPŽ2), který navazuje na současný program Prostředí pro život . Původní program byl schválený v roce 2019 a zaměřil se na tři oblasti: podporu veřejné správy, technologický výzkum a dlouhodobé perspektivy. PPŽ2 na něj naváže v letech 2024-2033. Na těchto deset let je na něj vyhrazena podpora ve výši 11,15 mld. korun. Program Prostředí pro život (PPŽ) spravuje Technologická agentura ČR, garantem obsahu je Ministerstvo životního prostředí.

„V navazujícím programu podpory aplikovaného výzkumu Prostředí pro život 2 chceme využít velkou absorpční kapacitu environmentálního výzkumu v ČR a také získat konkrétní výstupy a výsledky k naplnění ambiciózních cílů Zelené dohody pro Evropu,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Program byl připraven na základě Aktualizované koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2035 s výhledem do roku 2050.

Hlavním jeho cílem je zkvalitnit veřejnou správu v ochraně životního prostředí, klimatu a udržitelného rozvoje, dále přinést nová technologická, technická a další řešení tak, aby Česká republika patřila mezi země s co nejmenším ohrožením životního prostředí. Snahou programu je rozšiřovat poznání ve stěžejních oblastech ochrany životního prostředí, klimatu, biodiverzity a udržitelného rozvoje společnosti. Program pro život přispívá ke kvalitnímu a bezpečnému životnímu prostředí, klimatické neutralitě EU, rozvoji oběhového hospodářství a převodu hospodaření se zdroji na cirkulačnímu princip, podpoře udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti ČR (technologické a environmentálně příznivé), ochraně biologické rozmanitosti, k obnově přírodních ekosystémů, ekologické stabilitě přírody a krajiny a jejich ochraně a šetrnému využívání a k tvorbě politik a nástrojů zejména v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu.

Program Prostředí pro život (PPŽ) spravuje Technologická agentura České republiky a garantem jeho obsahu je Ministerstvo životního prostředí. Za dosavadní běh programu Prostředí pro život bylo již vyhlášeno sedm výzev na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život ve více než stovce témat prospěšných pro životní prostředí Česka. Témata se týkala například hodnocení ekosystémových služeb, snižování znečistění ovzduší v městský oblastech, ale i emisí z chovu hospodářských zvířat nebo z dopravy, datování sesuvů a predikce dalšího vývoje svahových nestabilit, obnovy přirozených rozlivů v říčních nivách a také vývoje lesních ekosystému po požáru jako podklad pro péči o zasažená území v Národním parku České Švýcarsko. Sedm konsorciálních projektů na 5-6 let pak představuje zásadní posílení znalostní základny a platformu pro efektivní spolupráci špičkových výzkumných organizací k naplňování Státní politiky životního prostředí. PPŽ již podpořil celkem 143 projektů, a to částkou více než 2,7 miliardy korun.

Tiskové oddělení MŽP

tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534

e-mail: tiskove@mzp.cz


Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, 24. 11. 2023

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 16.04.2024 13:20