Agris.cz - agrární portál

Setkání šlechtitelů a semenářů v rámci konání valné hromady ČMŠSA

20. 4. 2024 | APIC-AK

Aktuální vývoj šlechtitelské a semenářské legislativy, dotační podpora sektoru, následky restrikcí účinných látek na ochranu rostlin a zvyšující se administrativní zátěž pro zemědělce byly hlavními tématy jednání Valné hromady ČMŠSA. 

Valná hromada Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA) byla svolána prezidentem asociace, Ing. Janem Prášilem, a uskutečnila se 17. dubna 2024 v Hradci Králové. Zasedání se zúčastnila naprostá většina členů asociace, více než 100 osob.  

Pozvání přijali významní hosté, za MZe náměstek člena vlády Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D. a Ing. Zdeněk Trnka, ředitel Odboru rostlinných komodit, za ÚKZÚZ Ing. Jiří Urban, ředitel Sekce rostlinné výroby a Ing. Tomáš Mezlík ředitel Národního odrůdového úřadu.

Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D. předně omluvil z pracovních důvodů nepřítomnost pana ministra, vyzdvihl význam šlechtění a semenářství a konstatoval, že tyto obory jsou v ČR na vysoké odborné úrovni. Nabídl užší spolupráci při řešení aktuálních problémů sektoru, např. nárůstu nelegální výroby osiv. Ing. Zdeněk Trnka,  se věnoval ve svém příspěvku podporám v oblasti šlechtění a semenářství a mimo jiné uvedl, že stěžejní je dotace šlechtitelů 3.d. v rámci DP 3. Ing. Jiří Urban, shrnul důležitá témata k odrůdám, šlechtění, osivu a sadbě a k přípravkům na ochranu rostlin s ohledem na kompetence ÚKZÚZ.  Ing. Zuzana Malinová z Oddělení bezpečnosti potravin MZe ve své prezentaci seznámila účastníky s aktuální situací u návrhu nařízení EU k novým genomických technikám (NGT) a doplnila, že v národní pozici za ČR je uvedena nepatentovatelnost produktů vzniklých pomocí metod NGT1, aby byl zachován přístup šlechtitelů k materiálům.

V rámci Valné hromady proběhly volby do představenstva ČMŠSA na čtyřleté období 2024-2028. Ing. Jan Prášil obhájil pozici prezidenta ČMŠSA, Ing. Antonín Doleček a Dr. Ivo Sedláček obhájili posty místopředsedů, členové Ing. Milan Děd, Ing. Vladislav Klička a Ing. Ladislav Kulas pokračují ve své činnosti v představenstvu i v dalším období. Čestným členem ČMŠSA byl jmenován Ing. Vojtech Dukát za svůj celoživotní přínos v oblasti právní ochrany odrůd a vymahatelnosti šlechtitelského práva. 

Prezident asociace, Ing. Jan Prášil, a výkonná ředitelka, Ing. Vlasta Horká, ve svých příspěvcích zhodnotili činnost asociace za uplynulé období a konstatovali, že:

  • je nutné zajistit odpovídající podporu prostřednictvím národní dotace tak, aby byly z hlediska financování šlechtění zachovány srovnatelné podmínky s ostatními zeměmi EU 
  • legislativa postupně zvyšuje administrativní zátěž při výrobě uznaného osiva, a to přináší výrobcům certifikovaných osiv další finanční náklady. Na druhou stranu se tím nepřímo podporují necertifikovaná osiva, které jsou mimo rámec kontrolního systému a nelze ověřit jejich zdravotní stav  
  • ve všech podkladech pro žadatele o dotace musí být uvedena ustanovení týkající se platné semenářské a odrůdové legislativy, tj. za jakých podmínek lze osiva použít  
  • je nutné zajistit účinné přípravky na ochranu rostlin, zejména mořidla, aby v budoucnu nedocházelo k nekontrolovatelnému rozšiřování chorob přenosných osivem

Do usnesení Valné hromady ČMŠSA se promítly další úkoly týkající se sektoru:

  • aktivně vystupovat proti navyšování administrativní zátěže 
  • vysvětlovat příslušným orgánům státu problematiku výroby osiv s cílem zamezení vzniku škod jejich producentům jednorázovými neočekávanými rozhodnutími jako v případě omezení použití směsí osiv na plochy vymezené mimo produkci, využití meziplodin a další
  • při jednání s MZe a SZIF prosazovat zachování nákladového systému u DP 3.d. a 3.d. a společně hledat možnosti administrativního zjednodušení 

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesním sdružením šlechtitelských a semenářských firem. Sdružení bylo založeno v roce 1993. V současné době sdružuje 76 členů.  Sdružení je aktivním členem Agrární komory ČR , Mezinárodní semenářské federace (ISF) a Evropské semenářské asociace (Euroseeds).                                                

Zdroj: https://www.cmssa.cz


Zdroj: APIC-AK, 20. 4. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 22.06.2024 01:32