Agris.cz - agrární portál

Co chybí ministerským návrhům pro další kolo PRV? Důslednější snaha o naplnění vládního programu

20. 5. 2024 | ASZ

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) zveřejňuje své připomínky k aktuálnímu návrhu podmínek intervence 33.73. Investice do zemědělských podniků, který byl projednáván na jednání pracovní skupiny na Ministerstvu zemědělství dne 16. května 2024. Ústředním cílem řady návrhů ASZ ČR je připomenutí potřeby důsledného plnění programového prohlášení vlády ve smyslu dlouhodobých požadavků a potřeby výraznějšího zaměření na podporu především menších podniků, rodinných farem, začínajících sedláků a také středních podniků zhruba ve velikostní kategorii 500 - 2500 ha (pakliže jsou samostatnými středně velkými podniky a nejde jen o součásti rozsáhlých a majetkově propojených holdingů). V podzimním 4. kole PRV, ve kterém se budou v uvedené investiční intervenci rozdělovat 3 miliardy korun, je všeobecně očekáván velký převis podaných projektů. I proto by měly změny podmínek směřovat k efektivnější pomoci sektoru, a to především prostřednictvím snížení maximální úrovně dotací na projekt k pokrytí co největšího množství žádostí, což pomůže všem skupinám zemědělců.

V první řadě je potřeba zdůraznit, že si vážíme snahy o zjednodušení prostřednictvím odstranění některých nadbytečných povinností a zrušením preferenčních kritérií, která jsme i my v minulosti navrhovali ke zrušení. Dále pozitivně vnímáme doplnění způsobilých výdajů zejména o sklady obilovin a olejnin a vrácení podpory na investice pro chovy koní. Obojí se rovněž objevilo jako naše zásadní připomínka již v minulosti. Stejně tak vítáme návrhy na úplné zrušení některých zbytečných a nepřínosných kritérií, jako třeba byla preference podniků s vyšší platbou sociálního pojištění v přepočtu na hektar, neboť by šlo o pokračování v omezování převážné většiny možných žadatelů, která podniká například formou OSVČ nebo menších zaměstnavatelů. Vyšší odvody sociálního pojištění navíc samy o sobě nejsou žádnou zárukou vyšší zaměstnanosti přímo obyvatel venkova.

V rámci úprav pravidel pro 4. kolo však zatím nejsou zapracovány mnohé naše další důležité požadavky a zároveň zde došlo k několika změnám, s nimiž rozhodně nemůžeme souhlasit.

   Obecné připomínky

 • Zásadní obecnou připomínkou ASZ ČR, jak už jsme uvedli na mnoha jednáních, je nutnost snížení rozsahu podpory, a to na úroveň maximální výše dotace 15 mil. Kč na jeden projekt ze současných 30 mil. Kč a zároveň snížení maximálního stropu pro čerpání ve výši max. 75 mil. Kč na propojený podnik za celé programovací období, a to bez jakékoli výjimky. Zastropování investičních dotací na této nižší úrovni a sledování majetkové propojenosti žadatelů jako skutečných konečných příjemců dotací považujeme za jednu z nejpotřebnějších systémových změn, které umožní čerpat veřejné finance podstatně většímu počtu i středně velkých subjektů než doposud a zajistí také jednoznačně spravedlivější distribuci podpory mezi všechny kategorie zemědělských podniků.
 • Zásadně požadujeme také maximální zjednodušení malých projektů v obálce do 2 mil. a umožnění žadatelům pořídit si s dotační podporou zejména širší spektrum základního strojního vybavení podobně, jako tomu bylo v předchozím Programu rozvoje venkova. Tyto typy projektů jsou administrativně nejméně náročné, a jejich hlavním cílem je podpořit nákup základního vybavení farmy. Aktuálně provedené změny ještě více omezující okruh možných nakupovaných strojů ve způsobilých výdajích jdou naopak zcela proti tomuto požadavku, a to s velmi diskutabilním odůvodněním, že tyto stroje lze levněji koupit jako použité. Jednou z opakovaných připomínek ASZ ČR je právě požadavek, aby PRV umožnoval také nákup použitých strojů, jak je to běžné v jiných zemích EU.
 • Odmítáme návrh na povinné dokládání stavebního povolení již po podání žádosti o dotaci. Tato změna opět nahrává zejména větším podnikům, u kterých je vyšší předpoklad, že mají na administraci projektů pracovníka a mají projekty připravené k podání.
 • Důležitou připomínkou, kterou si dovolujeme zopakovat, je také nutnost zařadit zpět možnost žádat o podporu na nákup strojů pro sklizeň pícnin a zrnin (kód 44), které jsou nejběžnějšími stroji na zemědělských farmách zaměřených jak na rostlinnou produkci, tak produkci s chovem zvířat. Vyřazení těchto strojů znamenalo pro klasické farmy s chovem zvířat v 1. kole zásadní omezení možnosti podat žádost o dotaci na zcela standardní stroje. Požadujeme, aby byla mezi způsobilé výdaje u investic zařazena výstavba a rekonstrukce multifunkčních hal/skladů, které jsou podle sezóny využívány na různé účely. V praxi se ukazuje, že omezení využití hal postavených s investiční podporou pouze na jeden účel, je poměrně velký problém a zbytečně omezuje některým žadatelům možnost dotaci využít. Pro praxi by bylo ideální umožnit výstavbu takových staveb, které jsou využity podle sezóny na různé účely nebo je v nich prostorově oddělena část pro jiný účel (například v zimě silážní žlab, v létě sklad obilí, v případě volné kapacity parkování strojů, případně třeba ze strany přístřešek pro zvířata apod.). Zemědělcům by to poskytlo potřebnou flexibilitu a velmi usnadnilo možnost plného využití takové stavby.
 • Velmi potřebná je také revize a aktualizace výše způsobilých výdajů na pořízení některých strojů a technologií. Ceny těchto výrobků se v poslední době poměrně zásadně zvýšily a neodpovídají možnostem v PRV (za všechny jmenujme příklad dodávky s chlazením, kde jsou maximální způsobilé výdaje 700 000 Kč, přičemž ceny se pohybují od 1 mil. výše). Obdobně jsou poddimenzované limity pro stavební práce a realizace staveb.

Preferenční kritéria (PK)

 • Za velmi důležité pro co nejširší pozitivní dopad PRV na široké spektrum zemědělců a co největší počet žadatelů považujeme podporu prvožadatelů v rámci PRV, a to formou bodového zvýhodnění zemědělců, kteří zatím nebyli v rámci daného opatření PRV na období let 2023-27 úspěšní. Je žádoucí, aby PRV působil plošně a aby podporu alespoň jednou za programovací období získalo co nejvíce zemědělských subjektů. Obdobný mechanismus funguje dlouhodobě a úspěšně v rámci opatření LEADER u Místních akčních skupin. Není myslitelné, aby PRV dál sloužil omezenému množství subjektů, mnohdy navíc majetkově propojených, které často čerpají opakovaně, a naproti tomu velké části subjektů bylo čerpání například z důvodu nedostatku finančních prostředků prakticky trvale odepřeno.
 • Zásadně odmítáme zrušení preferenčního kritéria pro mladé zemědělce do 40 let. Toto kritérium je smysluplné a administrativně velmi jednoduše kontrolovatelné a není zde tedy žádný důvod jej rušit. Podpora mladých zemědělců je navíc pro generační obnovu na venkově velmi potřebná a opakovaně je zmiňována jako jedna z priorit resortu. Současnou snahu MZe o vyloučení tohoto kritéria považujeme za naprosto absurdní.
 • Dále zásadně odmítáme MZe nově navržené zrušení PK na podporu projektů v přírodně znevýhodněných ANC oblastech u záměrů a), c) a f) a také zrušení PK, které zvýhodňuje žadatele, kteří mají určitý, více než 50% podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby jako nesystémové. 
 • Naprosto zásadně nesouhlasíme se zcela nepochopitelným návrhem změny bodového zvýhodnění žadatelů o dotace tak, aby nejvyšší míru podpory měly v investičních opatřeních PRV střední podniky (tj. podniky od 50 do 250 zaměstnanců, tedy v praxi s výměrami od cca 2500 ha do cca 12 000 ha) a nejnižší míru podpory naopak měly mikropodniky. Jedná se o totální převrácení tohoto kritéria, které mělo za cíl v 1. kole nového PRV zvýhodnit menší subjekty na venkově. Tato fatální změna kombinovaná navíc návrhem na 100% navýšení bodového zvýhodnění není nijak odůvodněná a je důkazem nepochopení skutečného dopadu těchto navržených úprav, které způsobí vyčerpání prostředků kategorií velmi velkých podniků). Návrh považujeme za výsledek aktuálního tlaku zástupců některých organizací. Proto v souladu s většinovým očekáváním zemědělské veřejnosti a v souladu s evropskou zemědělskou politikou požadujeme naopak ještě více bodově zvýhodnit zejména mikropodniky a malé podniky, tj. podniky s až 50 zaměstnanci a výměrou odpovídající v praxi až 2500 ha, pokud ovšem současně nejsou majetkově propojené.
 • Odmítáme jakékoliv navýšení bodového zvýhodnění u PK podporujícího vyšší zatížení VDJ/ha a PK podporující nákup strojů, které přispívají ke snížení emisí NH3 nebo zařízení pro precizní zemědělství. Tyto změny považujeme za zcela neodůvodněné a obdobně jako u předchozího bodu se jedná o snahu dotačně podporovat především podniky s tou nejintenzivnější produkcí a nejvyšším zatížením skotu na hektar.
 • U PK zatížení VDJ/ha u všech titulů požadujeme naopak změnit bodové zvýhodnění tak, aby byli nově zvýhodnění žadatelé s nižším zatížením VDJ/ha, tj. žadatelé se zatížením do 0,6 VDJ/ha a nižším z důvodu nezbytné podpory většího počtu možných žadatelů a chovatelů zvířat a podpory nižší a ekologičtější intenzity chovu zvířat. 
 • Opakovaně také žádáme o daleko větší bodové zvýhodnění menších projektů. To pomůže rozprostřít efekt co nejplošněji na větší množství zemědělských subjektů. Jsme přesvědčeni, že pro venkov má daleko pozitivnější efekt tisíce malých projektů než jednotky obřích investic, které mají vliv na region spíše negativní.
 • Dále navrhujeme přehodnocení obecného PK, které zvýhodňuje podniky zpracovávající vlastní zemědělské produkty. Obecně toto kritérium považujeme za správné, nicméně splnění jednotné roční hodnoty 200 tisíc Kč je velmi odlišně splnitelné pro výrobce různých produktů s velmi rozdílnou pracností a časovou náročností na zpracování.

Věříme, že projednání našich připomínek se podaří takovým způsobem, aby bylo možné v dalším kole žádostí o podporu z PRV dodržet vládní slib o omezení dotací pro největší podniky, důsledné sledování propojenosti podniků a vyšší podpoře zejména menších, začínajících a středních farem.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Ing. Jan Štefl, místopředseda ASZ ČR


Zdroj: ASZ, 20. 5. 2024

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 24.07.2024 13:37