Zemědělci volají po spravedlnosti

ZN - 6.10.1997

Zemedelci volají po spravedlnosti

- Bonita pudy zustává slabým clánkem dotacního systému

Pro zemedelce hospodarící ve ztížených prírodních a klimatických podmínkách je dotacní pomoc státu existencní nezbytností. Bez této financní podpory by zemedelství zkolabovalo. Ministerstvu zemedelství se i pri sestavování zásad pro poskytování investicních i neinvesticních dotací sice podarilo stanovit systém kritérií, který vylucuje jeho zneužití, ale praxe prokázala jeho jiný zásadní nedostatek.

Tím se ukázala být bonita pudy, tzn. její kvalita, vyjádrená cenou za metr ctverecní. Práve ta je rozhodující pro udelení dotace na údržbu trvalých travních porostu v horších prírodních podmínkách (do 3,50 Kc/m2) a na podporu chovu hospodárských zvírat pastevním zpusobem (do 2 Kc/m2). Problém je v tom, že se pro udelení dotace vychází z prumerné ceny zemedelské pudy daného katastrálního území a nikoliv ze skutecné ceny pozemku, na nichž žadatel o dotaci hospodarí. To je také duvod, proc jsou zemedelci, jejich pozemky mají bonitu nižší než prumernou, poškozeni. Na dotaci totiž "nedosáhnou". Proc je kritériem prumerná a nikoliv skutecná ceny pozemku, zeptali jsme se Františka Havíre, vrchního reditele odboru zemedelské výroby MZe.

"Protože ješte není ve všech katastrálních územích stanovena bonita jednotlivých pozemku. K tomu by melo dojít do koncem 1998. Co se týká dotacního programu, približuje se zemedelcum tím, že nevycházíme z prumerné ceny pozemku katastrálního území, ale z prumerné ceny zemedelské pudy. V katastrálním území muže být velká lesní plocha, která bonitu pudy sníží, nebo naopak pozemky, které ji zvednou. Zatím se dotace, vztahující se ke kvalite pudy, nemohou vyplácet presneji než podle prumerné ceny zemedelské pudy v daném katastrálním území. Chceme nastartovat presný systém, aby každý dostával státní podporu na svuj konkrétní pozemek na základe jeho konkrétní bonity. Tyto presné údaje musejí být zaneseny do katastru nemovitostí do konce roku 1998. Je dobré si ovšem uvedomit, že z nich bude dotacní systém vycházet nejdríve od roku 1999. Digitalizace techto údaju odpovídá požadavkum Ministerstva financí, které chce vybírat dan z konkrétní ceny pozemku, na nemž zemedelec hospodarí, a nikoliv z prumeru katastrálního území." Katastrální úrad se podle vyjádrení F.Havíre snažil termín dokoncení digitalizace odsunout pro nedostatek financních prostredku do roku 2005. Jan nás reditel Havír ujistil, zbrzdení již neohrozí, nebot ministr Lux tento požadavek zamítl.

Alena Vlcková

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info