Evropská integrace Ovocnářství-Vinohradnictví-Zelinářství 1/1999

EVROPSKÁ INTEGRACE

OVOCNÁRSTVÍ-VINOHRADNICTVÍ-ZELINÁRSTVÍ-BRAMBORÁRSTVÍ OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ - VCELARSTVÍ - HEDVÁBNICTVÍ

KORENINOVÉ A LÉCIVÉ ROSTLINY

CERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY - VINARSTVÍ

ORGANIZACE A SESKUPENÍ VÝROBCU A JEJICH SDRUŽENÍ

V ZEMEDELSTVÍ

Rocník : 3 Císlo : 1 4.1.1999

Prejeme Vám mnoho pracovních úspechu v roce 1999

PODROBNÁ ZPRÁVA ZE SCREENINGU PRÁVNÍCH PREDPISU PRO OVOCE A ZELENINU V BRUSELU VE DNECH 21. - 28. 9. 1998

ING. JAROSLAV ZÍKA

Základní podmínkou existence Evropských spolecenství je vzájemná sladenost práva clenských státu. Rímská smlouva z roku 1957, modifikovaná maastrichtskou smlouvou o Evropské unii z roku 1992, ukládá clenským státum povinnost sbližovat svoje právní predpisy. Také Evropská asociacní dohoda, uzavrená mezi Ceskou republikou a Evropskými spolecenstvími, ve svém clánku 68, zavazuje naši republiku, že "vyvine úsilí k zajištení postupné slucitelnosti svých právních predpisu s právními predpisy ES".

Ode dne zaclenení Ceské republiky do Evropských spolecenství se budou naši obcané rídit nejenom právními predpisy CR, ale také právními predpisy ES, závaznými pro clenské zeme. Do té doby musí být z našeho právního rádu odstraneny nebo upraveny ty právní predpisy, které jsou v rozporu s komunitárním právem. Do té doby musí mít náš stát vybudované struktury se zaškoleným personálem, které umožní aplikaci komunitárního práva u nás.

Kontrolním stupnem v procesu sbližování právních predpisu CR s komunitárním právem je t.zv. "screening".

POZVÁNÍ DO BRUSELU NA "SCREENING", STRUKTURA DELEGACÍ, ÚCAST EXPERTU NA PRÍPRAVE

Dne 29. cervence 1998 Komise Evropských spolecenství (ES) rozeslala zástupcum stálých misí Ceské republiky, Estonska, Kypru, Madarska, Polska a Slovinska zvací dopisy k zahájení tzv. "screeningu", tj. k prvnímu porovnávání právních predpisu ES s národními právními predpisy zmínených státu v sektoru cerstvého a zpracovaného ovoce a zeleniny. Tato jednání se uskutecnila v Bruselu ve dnech 21. zárí až 8. ríjna 1998.

Ceskou delegaci na techto jednáních vedl Ing. Jaroslav Šuchman, vrchní reditel Zahranicní sekce Mze CR, jejími cleny dále byli Ing. Jaroslava Hadová, reditelka odboru Evropské integrace a vedoucí Negociacního týmu, Ing. Jaroslav Zíka, vedoucí Pracovní skupiny pro ovoce, zeleninu a brambory, paní Ludmila Neumanová, autorka norem jakosti pro ovoce a zeleninu, Ing. Zdenka Pešková, CSc. ze Stálé mise CR pri ES a Ing. Milan Kuna z Ministerstva zahranicních vecí CR. Ceská delegace v porovnání s delegacemi ostatních kandidátských zemí byla nejmenší.

Pri jednáních v bilaterální cásti "screeningu" delegaci ES vedl pan Petros Mavromichalis (TFAN), jejími cleny byli pan Hedberg (TFAN), paní Sachez (TFAN), pan Bruno Chauvin (DG VI), paní Isabel Farzia de Almeida (DG VI. H4), pan Fabian Santini (DG VI. E1) pan Pat Dunkley (DG VI. E1), pan Gabriel de Vulpilliéres (DG VI. E1), pan Angel Carro (DG VI. H4), pan Erno Kapelle (TAIEX) a pan Andrew Fyfe (DG IA. B3).

Prostrednictvím tohoto odstavce bychom rádi podekovali clenum Pracovní skupiny pro ovoce, zeleninu a brambory, zástupcum Ovocnárské unie CR, Zelinárské unie Cech a Moravy, Zájmového sdružení právnických osob konzervárenského - lihovarského prumyslu, Unie výrobcu ovocných štáv a koncentrátu Ceské republiky, Svazu importéru a exportéru cerstvého ovoce a zeleniny, pracovníkum Mze CR, MPO CR, CZPI, ÚKZÚZ, GR cel a mnoha dalším odborníkum, kterí se zúcastnili na príprave podkladu pro "screening". Obzvláštní dík patrí tem, kterí se zavázali k urcité pohotovosti na svých pracovištích pro prípad potreby jejich odborné pomoci v prubehu jednání v Bruselu.

CO PREDCHÁZELO JEDNÁNÍM V BRUSELU

Jednáním v Bruselu predcházelo podrobné studium právních predpisu Evropské unie. Tyto predpisy bylo nutné získat, aktualizovat (tj. zpracovat soucasná znení), preložit a porovnat s obdobnými právními predpisy CR.

Pro "screeningová" jednání v sektoru cerstvého a zpracovaného ovoce a zeleniny Komise ES vybrala 110 základních právních predpisu, na které navazovalo dalších 244 právních predpisu ES, které tyto základní právní predpisy doplnovaly, menily nebo derogovaly. Bylo nutné vyplnit tzv. "Screening A-list", což je tabulka (54 listu formátu A4), ve které ke každému vybranému právnímu predpisu ES bylo nutno uvést odpovídající právní predpis CR, data jeho schválení a právní úcinnosti, popis administrativních struktur, které se tímto právním predpisem rídí, nebo jeho pusobení zajištují a datum predpokládané introdukce právního predpisu ES do právního rádu CR. Tabulka byla pri jednáních odevzdána zástupcum Komise.

Soucástí prípravy na "screening" bylo vypracování Smernice pro jednání, dále vypracování strucných charakteristik sektoru cerstvého a zpracovaného ovoce a zeleniny. Pro screeningová jednání bylo nutné mít jasnou predstavu o potrebných úpravách našich právních predpisu a vybudování potrebných struktur umožnujících uplatnování komunitárního práva u nás. Tyto struktury musí být ustavené v predvstupním období a schopné normálne fungovat dnem našeho zaclenení do ES.

STRUCNÝ PREHLED PRÁVNÍCH PREDPISU ES, KTERÉ KOMISE VYBRALA PRO SCREENING V SEKTORU OVOCE A ZELENINY

Klícovým právním predpisem ES pro ovoce a zeleninu prodávaných v cerstvém stavu je Narízení (ES) c. 2200/96 ze dne 28. ríjna 1996 o spolecné organizaci trhu ovoce a zeleniny. Tento klícový právní predpis obsahuje kapitoly :

I. Trídení, balení a normy jakosti výrobku.

II. Organizace výrobcu.

III.Mezioborové organizace a dohody.

IV.Intervencní opatrení.

V. Obchod se tretími zememi.

VI.Kontroly národní a kontroly Spolecenství.

VII.Všeobecná ustanovení.

Na tento klícový právní predpis navazují další základní právní predpisy, které lze zhruba rozdelit do tématických skupin:

a) normy jakosti - 21 právních predpisu,

b) kontrola jakosti - 1 právní predpis,

c) organizace výrobcu - 8 právních predpisu,

d) zlepšování a podpora produkce a prodeje - 11 právních predpisu,

e) intervencní opatrení - 6 právních predpisu,

f) obchod se tretími zememi - 19 právních predpisu, které lze dále rozdelit do podskupin - exportní refundace (2 právní predpisy), základní pravidla pro dovozní opatrení (1), licence (2), certifikace puvodu (2), obchodní dohody, celní poplatky, dodatkové dovozní poplatky (3), minimální dovozní ceny (2), kvóty, maximální množství, kvantitativní omezení dovozu (6), speciální opatrení pro dovozy (1),

g) nová pravidla pro používání zemedelských kursu ECU - 2 právní predpisy.

Klícovým právním predpisem ES pro výrobky ze zpracovaného ovoce a zeleniny je Narízení (ES) c. 2201/96 ze dne 28. ríjna 1996 o spolecné organizaci trhu výrobku ze zpracovaného ovoce a zeleniny. Tento klícový právní predpis obsahuje kapitoly :

I. Systém podpory výroby.

II. Obchod se tretími zememi.

III.Všeobecná ustanovení.

Na tento klícový právní predpis navazují další základní právní predpisy, které lze zhruba rozdelit do tématických skupin:

a) minimální požadavky na kvalitu, normy jakosti - 6 právních predpisu,

b) podpora produkce, podpora výrobku - 7 právních predpisu,

c) speciální program pro maliny - 2 právní predpisy,

d) minimální ceny výrobcum - 2 právní predpisy,

e) speciální opatrení - 3 právní predpisy,

f) podpora pro dodávky výrobku - 1 právní predpis,

g) sušené fíky a hrozny - 10 právních predpisu,

h) exportní refundace - 3 právní predpisy,

i) licence - 2 právní predpisy,

j) minimální dovozní ceny - 2 právní predpisy,

k) kvóty - 3 právní predpisy.

PRUBEH JEDNÁNÍ V BRUSELU

"Screeningová" jednání v Bruselu mela dve cásti. Multilaterální jednání se konalo ve dnech 21. a 22. 9. 1998 a zúcastnily se ho delegace všech pozvaných státu ucházejících se o clenství. Bilaterální jednání se týkalo vždy jen jedné kandidátské zeme. Termín bilaterálního jednání s delegací CR byl 28. 9. 1998. Mezidobí mezi obema jednáními bylo vyplneno prací podle upresnovaných požadavku Komise ES.

PRUBEH MULTILATERÁLNÍHO JEDNÁNÍ

Jednacími recmi multilaterální cásti jednání byly anglictina, francouzština a nemcina.

Vystoupení pana Sivenase (TFAN)

V úvodu multilaterálního jednání vystoupil pan Sivenas (TFAN - Task Force Accession Negotiations). Rekl, že screening je první prípravnou etapou pro pozdejší vlastní vyjednávání o pristoupení k ES. Pri screeningu se bude zjištovat, zda naše prístupy k zaclenení do EU jsou jasné. Zduraznil, že nejvetší pocet právních predpisu ES se týká práve resortu zemedelství. Vetšina právních predpisu jsou narízení Rady a Komise. Tato narízení ES jsou v clenských zemích aplikovatelná prímo, aniž by musela být predem zabudovávána do právních predpisu clenských zemí.

Vystoupení pana Tilgenkampa (DG VI. H)

Dalším recníkem multilaterální cásti jednání byl pak Tilgenkamp (Generální reditelství VI. H - Mezinárodní zemedelské záležitosti). Pan Tilgenkamp zduraznil, že zemedelské právní predpisy predstavují 40 % komunitárních právních norem. Zemedelské komunitární právo je komplikovanou a citlivou záležitostí. Zahájením screeningu se stáváme partnery ve Spolecné zemedelské politice. Hlavním úkolem tohoto a dalších podobných jednání bude vzájemne si porozumet.

Vedle harmonizace právních predpisu bude velmi duležitým bodem jednání problematika infrastruktury. Kandidátské zeme by tuto problematiku mely brát velmi vážne. Vybudování potrebné infrastruktury bude prací velmi nárocnou.

Dalším úkolem pro kandidátské zeme je šírení znalostí o ES a zejména o Spolecné zemedelské politice. Práve ve Spolecné zemedelské politice se ocekávají v nejbližší dobe závažné zmeny. Agenda 2000 znamená obrat ve Spolecné zemedelské politice. V rámci Agendy 2000 bude nutné prijmout obtížná, mnohdy nepopulární opatrení. A je to práve sektor ovoce a zeleniny, ve kterém podstatná cást reforem již probehla v posledních letech od roku 1996.

Zmeny Spolecné zemedelské politiky budou pokracovat v dalších letech. Krok za krokem se bude postupovat podle Rímské smlouvy. Spolecná zemedelská politika - to je soubor pravidel pro vnitrní trh plus vztahy k partnerum ve tretích zemích.

Pro kandidátské zeme se doporucuje seznamovat se s modely, tj. se systémy zavedenými ve clenských státech EU, napr. s francouzským modelem pro produkci zeleniny, s nemeckým modelem pro sektor ovoce a zeleniny, nebo s italským (Stredozemním) modelem zemedelství.

V sektoru ovoce a zeleniny je treba brát v úvahu :

· normy jakosti a stabilizaci kvality výrobku.

· nutnost zakládání organizací výrobcu, jejichž prostrednictvím budou v budoucnosti rozdelovány veškeré podpory. Odbytové organizace výrobcu budou hrát v budoucí Spolecné zemedelské politice velkou úlohu.

· vztah k partnerum ve tretích zemích, který je založen na úrovni vnitrního trhu. Jedná se o kompenzace, dovozní poplatky, exportní refundace. Napr. obchod s jablky je dnes již celosvetovou, globální záležitostí, které je treba se cenove prizpusobit. Kandidátské zeme se však také musí prizpusobit predepsaným vstupním cenám, kterými se Evropská unie snaží kompenzovat úroven cen v ES a ve svete.

· intervence.

Uruguayské kolo GATT významne ovlivnilo Spolecnou organizaci trhu ovoce a zeleniny. Podle techto dohod musí ES upravit svoji Spolecnou zemedelskou politiku. Dohody musí být dodrženy, i když je to pro ES velmi obtížné. Musí být dodržena pravidla o cenách a intervencích na vnitrním trhu. Dohody ovlivnují t.zv. "safeguard regime" ale také veškerá další opatrení k ochrane trhu.

Spolecná zemedelská politika je v podstate strukturální politikou. Hlavními úkoly SZP budou zvyšování konkurenceschopnosti, hledání cest ke zvýšení ziskovosti. Bude treba se zamýšlet nad méne intenzivní produkcí, nebo proste vyrábet neco jiného, využít pudu pro rekreaci a zemedelskou turistiku.

Duležitou otázkou je stále zpracování prebytku s financní podporou Spolecenství. Na to se vztahuje soucasná specifická kritika garancní sekce EAGGF.

V nekterých oblastech Spolecná zemedelská politika ponechává harmonizaci norem na volném uvážení clenského státu - je to zejména u barviv, aditiv, semen pro základní plodiny, nekterých metod produkce a otázek veterinárních, zcásti též otázek fytosanitárních, u autorských práv atd. Naopak spolecnou problematikou je napr. bezpecnost potravin pro konzumenta.

Je treba si uvedomit, že nové clenské zeme budou muset adoptovat celou radu ruzných narízení, která se mohou v další budoucnosti podstatne zmenit.

Záležitost screeningu se netýká pouze generálního reditelství DG VI, ale napr. i DG III, DG XXIV a dalších. Komise pokládá screening za významnou záležitost, protože chce znát presne situaci v budoucích clenských zemích. Bilaterální jednání, která budou následovat, budou velmi strucná a informativní. Zrejme budou muset být nekolikrát opakována k docílení konecné perfektní harmonizace národních právních predpisu kandidátských zemí s komunitárním právem.

Vystoupení pana Gabriela De Vulpilliéres (DG VI.E.1.)

Tretím prednášejícím multilaterální cásti jednání byl pan Gabriel De Vulpilliéres z DG VI. E.1. - Ovoce a zelenina, který velmi detailne probral právní predpisy ES a problematiku týkající se cerstvého a zpracovaného ovoce a zeleniny.

Pan De Vulpilliéres v úvodu zduraznil, že ovoce a zelenina nejsou soucástí Agendy 2000, protože k reforme tohoto sektoru došlo již v roce 1996. V porovnání s ostatními komoditami je sektor ovoce a zeleniny velmi složitý a mnohotvárný, protože zahrnuje více než 100 druhu produktu. Financní podpory ES pro tento sektor obnášejí více než 1 miliardu ECU, což predstavuje jen 4 % podpor poskytovaných Evropským zemedelským fondem orientace a garance (EAGGF). Sektor ovoce a zeleniny lze z hlediska EU považovat za velmi významný, avšak chudý na dotace.

Spolecná organizace trhu ovoce a zeleniny (SOTOZ) vznikla v roce 1962 a nekterá narízení z té doby jsou stále ješte platná. SOTOZ zahrnuje pouze cerstvé ovoce a zeleninu. Výrobky ze zpracovaného ovoce a zeleniny mají svoji vlastní Spolecnou organizaci trhu. Samostatnou Spolecnou organizaci trhu mají také banány. Spolecná organizace trhu brambor je pripravována, dosud však nebyla ustavena.

Nedávno ukoncená reforma Spolecné organizace trhu ovoce a zeleniny se týkala zejména:

· decentralizace, která znamenala podstatné posílení pozic organizací výrobcu a jejich sdružení. Na organizace výrobcu a jejich sdružení prešla zodpovednost za intervence, podpory jsou poskytovány pres operacní fondy na základe operacních programu,

· mezinárodního obchodu, kde se jednalo o dodržení ujednání GATTu, týkajících se hlavne exportních refundací a bývalých referencních cen,

· urcitých zmen u podpor pro výrobky ze zpracovaných rajcat a citrusového ovoce.

Spolecná organizace trhu se týká peti tématických okruhu :

· norem jakosti a jejich dodržování,

· organizací výrobcu a jejich sdružení,

· meziprofesních organizací,

· intervencí,

· obchodu se tretími zememi.

Soucástí SOTOZ je také dukladná kontrola dodržování právních predpisu ES a dusledná kontrola nakládání s pridelenými verejnými prostredky. Novým prvkem v SOTOZ jsou kontrolní sbory, které tvorí inspektori, vysílaní clenskými státy. Nutným prvkem je také dochvilná cenová informatika a komunikace s Komisí. Komise má dosud velké problémy se získáváním statistických informací od clenských státu.

V dalším se pan De Vulpilliéres zabýval podrobným rozborem jednotlivých právních predpisu a problému souvisejících s temito predpisy. Podrobný popis by prevýšil rozsahem možnosti tohoto obežníku a proto uvádíme jen osnovu této cásti prednášky :

A. Cerstvé ovoce a zelenina

A.1. Ovoce a zelenina

· Narízení Rady (ES) c. 2200/96 ze dne 28. ríjna 1996 o spolecné organizaci trhu ovoce a zeleniny

· Zahrnuté výrobky

A.2. Normy jakosti (Kapitola I)

· Stanovení norem jakosti

· Aplikace norem jakosti v praxi, výjimky, lokální derogace

· Klauzule o nedostatku zboží nebo výjimecne velké nabídce

· Oznacování prepravních obalu

· Oznacování obchodních obalu

· Kontroly shody s normami jakosti

· Aplikace norem jakosti na dovozy

· Aplikace norem jakosti na vývozy

A.3. Organizace výrobcu (Kapitola 2)

· Definice, úkoly a závazky

· Podmínky uznání

· Postup uznávání a inspekce organizací výrobcu clenskými státy

· Speciální postup uznávání "již existujících organizací výrobcu"

· Prechodné období (k dosažení podmínek) pro "již existující OV"

A.4. Operacní fondy a programy

· Definice operacních fondu

· Cíle operacních fondu

· Použití operacních fondu pro financování stahování výrobku z trhu

· Cíle operacních programu

· Podíl Spolecenství na financování operacních fondu

· Specifické financní podpory pro urcité regiony

A.5. Schvalovací postup pro operacní programy, výpocet a platby financních podpor Spolecenství

· Predkládání a schvalování operacních programu, "národní systém"

· Výpocet a platby financní podpory Spolecenství

· Predkládání operacního programu sdružením organizací výrobcu

· Trvání operacního programu

· Kontroly

A.6. Specifická opatrení

· Rozšírení platnosti pravidel vypracovaných organizací výrobcu

A.7. Meziprofesní organizace (Kapitola 3)

· Uznávání

· Definice meziprofesní organizace

· Podmínky pro uznávání meziprofesní organizace clenskými státy

· Kontrola uznávání meziprofesních organizací "a priori" Komisí

· Postup uznávání a kontrola meziprofesních organizací clenskými státy

· Hlášení Komisi

· Právní úcinek uznání

· Publikace o uznání v Úredním vestníku ES

A.8. Meziprofesní dohody

· Podmínky pro výjimky z clánku 85 (EHS) Smlouvy

· "a priori" kontrola Komisí

· neprijatelné dohody

· "a posteriori" kontrola Komisí

· víceleté dohody

A.9. Rozšírení platnosti meziprofesních dohod

· Definice

· Reprezentativní meziprofesní organizace

· Pravidla pro která muže být požadováno rozšírení platnosti

A.10. Inspekcní postup pro "rozšírení"

· "a posteriori" kontrola Komisí

· "rozšírení" financních príspevku

A.11. Intervencní opatrení (Kapitola 4)

· Stahování z trhu

· Všeobecná definice

· Urcení pro výrobky stažené z trhu

· Kompenzace Spolecenství za výrobky stažené z trhu a stropy pro stahování výrobku uvedených v príloze II z trhu

· Prechodné období na stropy pro výrobky stažené z trhu

A.12. Intervencní opatrení

· Stahování z trhu výrobku individuálních výrobcu, neclenu organizace výrobcu

· Notifikace clenským státum, ochrana, národní systém

A.13. Intervencní opatrení

· Objem kompenzací Spolecenství za výrobky stažené z trhu (viz príloha V)

· Intervencní prahy

· Zasílání informací Komisi o denní prodané produkci

· Platby kompenzací Spolecenstvím za výrobky stažené z trhu

· Distribuce výrobku stažených z trhu

A.14. Obchod se tretími zememi (Kapitola 5)

· Dovozní a vývozní licence

· Dovozní režim

· aplikace Celního sazebníku Spolecenství

· Systém vstupních cen

A.15. Speciální ochranná klauzule

· principy

· urcení cen a spouštecích objemu

· urcení exportních cen

· procedurální pravidla

A.16. Dovozní celní kvóty (WTO)

· Všeobecne

· Systém rízení

· Postupy

A.17. Exportní refundace

A.18. Základní pravidla - zákazy

· Zákaz vybírání jakýchkoliv poplatku, které mají stejný úcinek jako celní poplatky

· Zákaz aplikace jakékoliv kvantitativní restrikce nebo opatrení se stejným úcinkem, pravidla pro interpretaci kombinované nomenklatury

A.19. Všeobecná ochranná klauzule

· principy

· postupy

· respektování mezinárodních dohod

A.20. Kontroly národní a kontroly Spolecenství

· Národní kontroly

· Principy

· Složení a cetnost kontrol

A.21. Kontroly Spolecenství "na míste"

· "Speciální sbory inspektoru v sektoru ovoce a zeleniny"

· Provádení kontrol Spolecenstvím

· Kontroly "EAGGF". Financní následky protiprávních postupu

A.22. Všeobecná opatrení

· Aplikace pravidel o hospodárské souteži

· Výmena informací mezi clenskými státy a Komisí

· Povinnost clenských státu penalizovat prestupky a predcházet a marit podvody

· Sdelování národních aplikací uvedených postupu

B. Zpracované ovoce a zelenina

B.1. Ovoce a zelenina, zpracované výrobky

· Narízení Rady (ES) c. 2201/96 ze dne 28. ríjna 1996 o spolecné organizaci trhu výrobku ze zpracovaného ovoce a zeleniny

· Zahrnuté výrobky

· Tržní roky

B.2. Systém podpory produkce (Kapitola 1)

· Systém aplikovatelný na výrobky z ovoce a zeleniny, které byly sklizeny v ES a které jsou uvedeny v príloze I

· Poskytují se zpracovatelum podle specifických podmínek

· Minimální cena placená výrobci podle smlouvy mezi organizacemi výrobcu a zpracovateli

· Výrobky zpracované ze surovin sklizených ve Spolecenství a vyhovující požadavkum na kvalitu

B.3. Fixace podpory produkce

· Strop : rozdíl mezi minimální cenou placenou výrobci a cenou suroviny v hlavních produ-kujících a exportujících tretích zemích

· Kritéria

· hmotnostní koeficient (surovina / zpracovaný výrobek)

B.4. Mechanismus zaruceného prahu pro každý tržní rok pro broskve v sirupu a/nebo v prírodní ovocné štáve a pro hrušky Williamsova a Rocha v sirupu a / nebo v prírodní ovocné štáve. Redukce podpory pro následující rok, když práh byl prekrocen.

B.5. Zpracované výrobky z rajcat

· systém kvóty pro zajištení podpory produkce - pro koncentráty, konzervovaná loupaná rajcata a ostatní výrobky. Zpusob rozdelování kvóty jednotlivým clenským státum a jednotlivým výrobním podnikum.

B.6. Hrozny

· Podpora na hektar pro pestování hroznu pro výrobu sušených hroznu odrud Sultánky a Moscatel a pro hrozinky. Snížení podpory pro následující rok v prípade, že plochy pro výrobu sušených hroznu prevýšily plochu garantovanou Spolecenstvím.

B.7. Spolecné normy jakosti

· Možnost zavedení norem jakosti pro urcité výrobky (uvedené v clánku 7 a príloze I) urcené pro spotrebu ve Spolecenství nebo pro vývoz do tretích zemí.

B.8. Sultánky a sušené fíky

· Odkoupení sultánek a sušených fíku vyrobených ve Spolecenství národními agenturami v prubehu 2 posledních mesícu tržního roku

· Podpora skladování skladovým agenturám za skutecnou dobu skladování odkoupených množství a financní kompenzace za ztráty vzniklé pri disponování výrobku

· Prodeje tendrem nebo za stálou predem stanovenou cenu

B.9. Další možnosti

· Možnost specifických opatrení k podpore a zvýšení konkurenceschopnosti urcitých výrobku hlavní ekonomické nebo ekologické duležitosti (napr. zlepšení schopnosti pro zpracování, adaptací charakteristik potreb, vývoj nových výrobku nebo nového použití zpracovaných výrobku)

B.10. Obchod se tretími zememi

· 1. Licence : Dovozní a vývozní licence mohou být zavedeny pro všechny výrobky uvedené v príloze I (2)

· 2. Dovozní poplatky : Aplikace sazby podle celního sazebníku Spolecenství

B.11. Obchod se tretími zememi (2)

· 3. Minimální dovozní cena v tržních letech od 1997/98 do 1999/2000 aplikovatelná pro výrobky uvedené v príloze II

· kritéria pro fixaci

· vyrovnávací poplatek jako príplatek k celní sazbe, založený na cenách v hlavních dodávajících tretích zemích, ve kterých nebyla zaznamenána minimální cena

B.12. Obchod se tretími zememi (3)

· 4. Specifické dodatkové dovozní clo, aby bylo možné predcházet nebo pusobit proti zápornému vlivu na trh EU, ke kterému muže dojít vlivem dovozu (následkem podmínek uvedených ve clánku 5 Dohody o zemedelství GATT

B.13. Dovozní celní kvóty (WTO)

· 5. Dovozní celní kvóty pro výrobky uvedené ve clánku 1 (2) vyplývající z dohod uzavrených v rámci Uruguayského kola

· Narízení Rady (ES) c. 1095/96

· - administrativní metody

· - detailní pravidla

B.14. Dovozní režim se zememi ACP

· Narízení Rady (ES) c. A/98 o opatreních aplikovaných na zemedelské výrobky a zboží vzniklé zpracováním zemedelských výrobku puvodem z Afriky, Karibské oblasti a Pacifických státu (státu ACP) a zrušení Narízení (ES) c. 715/90 (OJ L 84 ze dne 30.3.1990)

B.15. Exportní refundace

· v rozsahu nezbytném pro umožnení exportu

· ekonomicky významných množství produktu bez prídavku cukru pojednávaných ve clánku 1 (2)

· bílý a surový cukr (v celní položce 1701) používané v produktech uvedených ve clánku 1 (2)

· musí být v souladu s dohodami Uruguayského kola

· pridelení množství, která mohou být vyvážena s refundacní podporou

· detailní pravidla pro aplikaci

B.16. Exportní poplatek

· Exportní poplatek ve specifických podmínkách, pri kterých se aplikuje exportní poplatek - prevyšující 5 ECU/100 kg - na bílý cukr, v sektoru cukru

B.17. Ochranná opatrení

· Zhroucení trhu nebo nebezpecí zhroucení trhu vlivem dovozu nebo vývozu. Opatrení, která mohou být aplikována v obchodu s tretími zememi

B.18. Všeobecná opatrení (Kapitola 3)

· Kontroly : Aplikace kapitoly VI Narízení R 2200/96 (cerstvé výrobky) u kontrol národních a kontrol Spolecenství. Soulad s pravidly EU

· Možnost prijmout financní nebo ostatní administrativní pokuty pro specifické potreby sektoru

· Prechodná opatrení k usnadnení zavedení nových opatrení stanovených soucasným narízením

B.19. Všeobecná opatrení (2)

· Komunikace mezi clenskými státy a Komisí za úcelem aplikace organizace trhu

· Organizacní výbor a postupy

B.20. Ostatní opatrení

· Ananas

· Narízení Rady (EHS) c. 525/77 ze dne 14. brezna 1977 zakládající systém podpory produkce pro konzervovaný ananas.

· Maliny urcené pro zpracování

· Narízení Rady (EHS) c. 1991/92 ze dne 13. cervence 1992 zakládající speciální program pro maliny urcené pro zpracování

B.21. Ostatní opatrení (2)

· Podpurný program pro výrobce urcitého citrusového ovoce

· Narízení Rady (ES) c. 2202/96 zakládající program Spolecenství pro podporu výrobcu urcitého citrusového ovoce

- zahrnuté výrobky

- podpory poskytované organizacím výrobcu za citrusové ovoce sklizené ve Spolecenství a urcené pro zpracování

- v rámci smluv respektujících urcité podmínky

- stanovení zpracovatelských prahu, snižování podpor tam, kde došlo k prekrocení prahu

B.22. Ostatní opatrení (3)

· Sušené hrozny

· Narízení Rady (ES) c. 399/94 ze dne 21. února 1994 týkající se specifických opatrení pro sušené hrozny (OJ L 54 ze dne 25.2.1994)

BILATERÁLNÍ CÁST JEDNÁNÍ

PROGRAM

Krátce po skoncení multilaterální cásti jednání nám Komise ES zaslala prostrednictvím Stálé mise CR pri ES následující program pro bilaterální jednání:

1. Normy jakosti a kontrola jejich dodržování. Kontrolní orgán pro kontrolu dodržování norem jakosti.

2. Organizace výrobcu, operacní fondy a operacní programy. Orgán zodpovedný za soustredování a vyhodnocování žádostí o podporu podávaných organizacemi výrobcu.

- Kompetentní národní orgán musí postupovat podle Narízení (ES) c. 411/97 a (ES) c. 412/97. Prijímání a vyhodnocování žádostí, schvalování záloh.

3. Intervencní systém. Musí být ustaven intervencní orgán pro rízení a kontrolu stahování výrobku z trhu.

4. Režim dovozu a vývozu v obchode se tretími zememi.

- Urcení kompetentního orgánu, který bude vydávat vývozní a dovozní licence a vyrizovat žádosti o exportní refundace.

- Zrízení systému pro sber všech údaju o hodnotách a skutecných vstupních cenách dováženého ovoce a zeleniny a jejich sdelování Komisi. Tato data jsou potrebná pro výpocet plošných dovozních hodnot techto výrobku.

- Zrízení systému pro predávání Komisi veškerých informací požadovaných Narízením Komise c. 1556/96 (zavádejícím systém dovozních licencí pro ovoce a zeleninu dovážených ze tretích zemí) a Narízení c. 1921/95 (o aplikaci systému dovozních licencí pro výrobky ze zpracovaného ovoce a zeleniny).

5. Statistika a kontrola

- Orgán pro zjištování cen na reprezentativních trzích, stejne jako orgány pro zjištování ostatních potrebných statistických dat o plochách a sklizené produkci.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

(zápis, který v prubehu jednání porídila Ing. Hadová, upravil a doplnil Ing. Zíka)

Jednání vedl za TFAN pan Petros Mavromichalis a za ceskou stranu pan VR Ing. Jaroslav Šuchman. Predsedové obou delegací predstavili v úvodu cleny svých delegací.

Vedoucí delegace TFAN uvedl, že studovali náš A-list a mohou konstatovat, že Ceská republika je v prijetí rady narízení acquis communautaire dosti kompatibilní a pokud jde o narízení ostatní, je pripravena je prevzít datem vstupu. P. Mavromichalis znovu upozornil, že narízení Rady a Komise musíme prijmout automaticky a nebudou se tudíž prijímat do ceské legislativy.

Jednání probíhalo podle výše uvedeného programu TFAN. Ceská delegace si podle tohoto programu pripravila pro jednání strucnou informaci k jednotlivým okruhum.

I. CERSTVÉ OVOCE A ZELENINA (Klícové Narízení Rady c. 2200/96):

A. Trídení výrobku - Normy jakosti

Vytvorení kontrolního orgánu

Ceská delegace podala krátkou informaci o Ceské zemedelské a potravinárské inspekci (CZPI), jediném inspekcním orgánu pro kontrolu jakosti ovoce a zeleniny v CR. Otázka expertu ES se týkala rozsahu kontrol provádených CZPI, tj. zda tato organizace kontroluje jak domácí výrobky, tak i výrobky dovezené a vyvážené. Bylo vysvetleno, že CZPI kontroluje domácí výrobky, dovážené výrobky a na výrobky urcené pro export vystavuje certifikáty obdobné certifikátum OECD na požádání.

Další otázka expertu ES se týkala možnosti delegovat kontrolu na jiné subjekty než CZPI. Odpoved znela v tom smyslu, že zatím nemáme stejný systém delegování pravomocí kontroly na jiné subjekty jako je tomu v ES. CZPI je jediným povereným a výkonným orgánem pro kontrolu jakosti a tuto svoji pravomoc nedeleguje na další subjekty. V CR se také nepraktikuje vyjmutí obchodníku z inspekce zboží v dobe odeslání. Lze však predpokládat, že v budoucnosti k tomu muže dojít, protože již nyní jsou nekteré velkoobchodní firmy natolik solidní, že bude možné uvažovat o jejich vyjmutí z inspekce zboží v dobe odeslání za predpokladu namátkových kontrol podle Narízení Komise c. 2251/92.

Delegace ES poukázala na potrebu zamerit pozornost na duslednou kontrolu kvality ovoce a zeleniny na našem trhu. Ceská strana uvedla, že CZPI je schopna provádet veškeré kontroly kvalifikovane, ale že v soucasné dobe je rozsah kontrol limitován financními zdroji. Predseda delegace ES reagoval tak, že dusledná kontrola jakosti na našich trzích je nutná a musí být zajištena.

Implementace norem jakosti pred vstupem

Další cást jednání se týkala postupné implementace norem jakosti pred vstupem. Byl vysvetlen soucasný stav. Normy jakosti se na obou stranách prubežne harmonizují s normami EHK/OSN, takže v dobe vstupu bude mezi nimi minimální rozdíl. Nicméne po vstupu zrušíme CSN pro druhy ovoce a zeleniny uvedené v príloze I Narízení Rady c. 2200/96 a zacneme používat normy ES. Byli jsme znovu upozorneni, abychom dbali již pred vstupem na dodržování norem jakosti na domácím trhu, protože Španelsko a Portugalsko melo po vstupu znacné problémy práve s dodržováním norem jakosti.

B. Organizace výrobcu

C. Operacní programy a fondy

V CR lze zakládat organizace výrobcu podle soucasných znení zákonu c. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) nebo c. 40/1964 Sb. (Obcanský zákoník). V soucasné dobe neexistuje v CR legislativní rámec pro uznávání a cinnost organizací výrobcu v sektoru ovoce a zeleniny, obdobný kapitole II Narízení Rady c. 2200/96 a navazujícím právním predpisum ES. Zástupci TFAN informovali, že je plne v kompetenci národních státu založení organizace výrobcu, ale pokud jde o uznávání techto organizací vcetne dalších náležitostí, tj. schvalování a kontrola operacních programu a fondu atd., existuje úprava na úrovni ES.

Na žádost delegace ES byla podána informace o vzniku a cinnosti první odbytové organizace výrobcu v sektoru ovoce a zeleniny v CR - "CZ-FRUIT - Odbytové družstvo producentu ovoce a zeleniny". Experti ES žádali podrobné informace o zpusobu založení, právní forme, strukture, stanovách, cinnosti a vnitrní kontrole naší organizace, pricemž hlavní duraz kladli na míru úcasti státu a na zpusob založení (iniciativa výrobcu, dobrovolnost). Ceská strana podala vysvetlení. Další otázka se týkala právní formy clenu organizací výrobcu. Odpoved znela tak, že v organizaci výrobcu jsou jak fyzické osoby, tak výrobní družstva, spolecnosti s rucením omezeným ci akciové spolecnosti. V každém prípade se jedná o výrobce. Ceská strana se též zmínila o tom, že clenové prípravného výboru odbytové organizace byli pred založením odbytového družstva detailne informováni o príslušných právních predpisech a obdobných organizacích v ES. Vysvetlení bylo cleny delegace prijato.

Delegace ES upozornila na nutnost zakládání organizací výrobcu ješte pred vstupem, protože se jedná o velice duležitou složku spolecné organizace trhu ovoce a zeleniny. Rovnež položila duraz na to, že CR musí mít orgán, který se bude zabývat uznáváním organizací výrobcu, kontrolou operacních programu a fondu techto organizací, kontrolou stahování nadbytecného ovoce a zeleniny z trhu, kontrolou dodržování zásad nakládání se staženými výrobky z trhu, vcetne jejich dalšího upotrebení nebo znicení, kontrolou ochrany životního prostredí pri techto opatreních atd.. Ceská strana uvedla, že tímto orgánem bude nejpravdepodobneji Ministerstvo zemedelství. V CR je zatím predcasné hovorit o možnosti rozšírení pravidel organizace výrobcu na necleny, nicméne tuto možnost, danou právními predpisy ES, jsme prostudovali a bereme v úvahu.

Ceský expert požádal o vysvetlení, zda limit minimálního poctu clenu a minimálního obratu organizace výrobcu, vyjádrený v ECU podle Narízení Komise c. 412/97, je obligatorní. Pokud by tak tomu bylo, znamenalo by to, že by naše organizace výrobcu musely mít podstatne vetší objem produkce, aby dosáhly predepsaného minimálního obratu pro uznání této organizace. Expert ES se nás dotázal, zda máme nejakou predstavu o jaké limity by se jednalo a upozornil, že limity pro CR by mohly být predmetem vyjednávání.

Predseda TFAN provedl shrnutí v tom smyslu, že ustavování organizací výrobcu v CR jde správným smerem, musíme však založit mechanismus pro uznávání a kontrolu techto organizací ješte pred vstupem.

D. Intervencní opatrení

Expert ES vysvetlil intervence na trhu ovoce : tyto intervence provádejí samy organizace výrobcu, na rozdíl od intervencí v jiných sektorech, napr. v sektoru obilí. Musí však existovat národní orgán, který tyto intervence v sektoru ovoce a zeleniny bude kontrolovat, jak již bylo uvedeno výše. Meli bychom zustat v kontaktu s DG VI, jsou ochotni nám v této oblasti pomáhat. V CR jsou intervence v ovocnárství v predvstupním období záležitostí zemedelské politiky a struktury státního rozpoctu pro toto období.

Sledování cen zemedelských výrobcu

Expert ES zduraznil, že sledování cen zemedelských výrobcu je duležité z hlediska provádení intervencních akcí a CR musí zajistit pravidelné sledování techto cen. Ceská strana popsala sledování techto cen pomocí Nezávislé tržní informacní služby ve VÚZE Praha. Strana ES nijak naší informaci nekomentovala.

E: Obchod se tretími zememi

Ceská strana strucne popsala mechanismy a režimy, které se používají pro vývozy a dovozy. Expert ES znovu vyjmenoval hlavní režimy v oblasti zahranicního obchodu ES. Jedná se o dovozní regulaci cesneku, zvláštní usporádání SSG - možnost omezení dovozu, vstupní ceny. Upozornil též na nutnost kontroly dodržování vstupních cen pomocí mechanismu standardních dovozních hodnot, což z hlediska clenské zeme znamená denní notifikaci velkoobchodních cen dovážených výrobku a jejich denní sdelování Komisi. Tyto mechanismy musejí být zavedeny vcas, aby ihned po vstupu fungovaly. Ceská delegace informovala, že pro tyto úcely se pocítá s rozšírením služby Nezávislého tržního informacního systému pri Výzkumném ústavu zemedelské ekonomiky. Predpokládá se, že tyto ceny budou sledovány na reprezentativním dovozním trhu v Praze - Lipencích, Žižkovském nádraží a Ruzyni. K tomu úcelu bude nutné zajistit dodatecné financní prostredky.

II. ZPRACOVANÉ OVOCE A ZELENINA (Klícové Narízení Rady c. 2201/96):

A. Podpora produkce

Ceská strana konstatovala, že právní predpisy ES, týkající se výrobku ze zpracovaného ovoce a zeleniny, se vztahují prevážne na druhy, které se v CR nepestují, tj. na hrozny pro sušení - hrozinky, sušené fíky, citrusové ovoce, ananas, anebo se pestují v omezeném množství (maliny, hruška Williamsova cáslavka), prípadne neodpovídají kvalitou minimálním požadavkum ES (rajcata, švestky na sušení a broskve na kompoty). CR vetšinou suroviny dováží, jedná se hlavne o broskve a rajcata, dovozy se uskutecnují prevážne z clenských státu ES. Proto pocítáme s prevzetím právních predpisu ES až pri vstupu bez prípravného období.

Expert ES upozornil, že pokud bychom dováželi surovinu puvodem z clenských zemí ES, pak se na nás vztahuje sazba podpory placené zpracovateli pri dodržení minimální ceny placené výrobci.

B. Obchod se tretími zememi

C. Všeobecná opatrení

Zde platí totéž, co bylo receno v prípade cerstvého ovoce a zeleniny. Ceská strana byla upozornena, že v oblasti zpracovaných výrobku existuje režim na konzervované houby.

Mimo okruh jednání vznesla ceská strana dotaz, zda by si mohla po urcitou dobu po vstupu ponechat podpory, které jsou dosud vypláceny na obnovu sadu, vzhledem k soucasnému stavu sadu v CR. Expert ES vysvetlil, že vyplácení takových mimorádných podpor odporuje pravidlum Spolecenství. Ponechání národní pomoci muže být samozrejme predmetem negociací, ale existují další zpusoby, jak zlepšit situaci ceských ovocnáru. Jedná se o aplikaci strukturálních opatrení, což jsou opatrení kofinancovaná ze strany ES ( v tomto prípade príspevek clenského státu není považován za neoprávnenou národní pomoc). Obnovu sadu lze též výhodne zahrnout do operacních programu organizací výrobcu. Ze strany DG VI byla v této oblasti nabídnuta spolupráce.

Mimo okruh jednání vznesla ceská strana dotaz o možnosti považovat celou Ceskou republiku za jednu výrobní oblast z hlediska prepravy netrídených výrobku. Duvodem je celková produkce CR, kterou lze prirovnat k produkci jedné výrobní oblasti v ES, dále existence organizace výrobcu v CR, která operuje po celém území státu. Expert ES uvedl, že jedna výrobní oblast v rámci jednoho clenského státu je rešení neobvyklé a záležitost by bylo nutné zkoumat k docílení správného záveru. O záležitosti je možné jednat.

SOUHRN

Ceská strana sdelila, že CR bude akceptovat acquis tak, aby všechny mechanismy byly funkcní dnem vstupu. Zástupce TFAN znovu upozornil na mimorádný rozsah prací, mnohé již bylo realizováno, ale je nutno intenzivne pokracovat v nacaté ceste. V tomto procesu se mužeme spoléhat na pomoc DG VI. Diskutované struktury musíme zajistit pred vstupem, abychom ihned po vstupu mohli cerpat podpory Spolecenství.

NÁVRH NUTNÝCH OPATRENÍ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SCREENINGU

1. U CSN cástecne harmonizovaných s normami EHK/OSN, u kterých chybí ustanovení o požadavcích na balení a oznacování, tato ustanovení doplnit do konce roku 2000.

2. Prubežne harmonizovat normy jakosti pro ovoce a zeleninu (CSN) podle EHK/OSN. Na jednání zásadne vysílat experta, který tyto normy v CR zpracovává.

3. Zákon c. 110/1997 Sb. a vyhlášku c. 332/1997 Sb. uvést do souladu s právními predpisy ES do konce roku 2000 alternativne:

a) zmenami obsahu techto právních predpisu,

b) vyclenením cerstvého ovoce a zeleniny z techto právních predpisu a vypracováním samostatné vyhlášky pro ovoce a zeleninu,

c) vyclenením cerstvého ovoce a zeleniny z techto právních predpisu a zapracováním úprav do uceleného Tržního rádu pro ovoce a zeleninu.

4. Stanovit výrobní oblasti z hlediska prepravy netrídených výrobku.

5. Zprísnit režim dodržování norem jakosti ovoce a zeleniny.

6. Prubežne sledovat zmeny Narízení Komise (EHS) c. 2251/92 o inspekci jakosti cerstvého ovoce a zeleniny a naše právní predpisy harmonizovat se soucasným znením tohoto právního predpisu ES.

7. Vypracovat právní predpis pro uznávání a cinnost organizací výrobcu alternativne :

a) vydáním samostatné vyhlášky,

b) zapracováním do uceleného Tržního rádu.

8. Poverit pracovište Mze CR uznáváním a kontrolou organizací výrobcu, jejich operacních programu a operacních fondu.

9. Stanovit požadavek CR na limity minimálního poctu clenu a minimálního obratu pro organizace výrobcu a jejich sdružení.

10.Stanovit zásady financní pomoci organizacím výrobcu v predvstupním období. Zapracovat jako soucást Tržního rádu.

11.Vytvorit samostatný odbor pro ovoce a zeleninu v rámci jediné zemedelské intervencní organizace, vzhledem ke znacné odlišnosti intervencních postupu v sektoru ovoce a zeleniny.

12.Stanovit zásady pro prípadné intervence (stahování nadbytecného ovoce a zeleniny z trhu) v predvstupním období. Zásady prípadne zapracovat do Tržního rádu pro ovoce a zeleninu.

13.Minimálne rok pred vstupem rozšírit služby Nezávislé tržní informacní služby (NTIS) pro sledování cen výrobcu a velkoobchodních cen dovážených výrobku z reprezentativních trhu a pro predávání techto informací Komisi. Zajistit tyto cinnosti financne.

14.Urcit reprezentativní tržnice pro sledování velkoobchodních cen dovážených výrobku (pražské tržnice, prípadne i brnenské dovozní a velkoobchodní firmy).

15.Stanovit kompetenci za obchod se tretími zememi podle právních predpisu ES (licence, exportní refundace, vstupní ceny, minimální ceny, preference, Evropské dohody atd.).

16.Zajistit rychlý prechod na pravidla obchodu se tretími zememi podle príslušných právních predpisu ES v dobe vstupu.

17.Zajistit a proškolit sbor inspektoru podle komunitárních právních predpisu pro sektor ovoce a zeleniny, kterí by byli schopni spolupracovat v inspekcním sboru Spolecenství a provádet inspekci podle komunitárních právních predpisu.

18.Zajistit preklady soucasných znení právních predpisu ES, aby byly k dispozici praxi v dobe vstupu.

__________________________________________________________________________________

Evropská integrace - Ovocnárství, vinohradnictví, zelinárství, bramborárství, okrasné zahradnictví, vcelarství, hedvábnictví, koreninové a lécivé rostliny, cerstvé a zpracované výrobky, vinarství - Informacní obežník

Vydává : Pracovní skupina pro ovoce, zeleninu a brambory a Pracovní skupina pro víno,

Odbor evropské integrace, MZeCR, Tešnov 17, 117 05 Praha 1

Redakce : Ing. Jaroslav Zíka, tel. 02/21812933, fax 02/21812965, e-mail Zika@mze.cz

Doc. Ing. Jirí Hodis, CSc. 02/21812170, fax 02/21812965 (vinarství)

Pro vnitrní potrebu Pracovní skupiny pro ovoce, zeleninu a brambory, Pracovní skupiny pro víno a další zájemce

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info