Výroba kŕmnych zmesí v roku 1998 klesla o viac ako 20 percent

ATIS Bratislava

Správa trhu s obilninami a zemiakmi c.4/1999 zo 26.1.1999

Výroba krmnych zmesí v roku 1998 klesla o viac ako 20 percent

Nákupné organizácie sa ocitli v mimoriadne zložitej situácii. Vlanajšia výroba krmnych zmesí dosiahla len 867 tisíc ton, co je najnižší objem v histórii krmivárskeho priemyslu.

V porovnaní s rokom 1997 sa znížila o viac ako 20 %, ale z hladiska roku 1990 nie je ani tretinová. Sústavný pokles zaprícinilo rapídne znižovanie stavov hospodárskych zvierat, strata platobnej schopnosti mnohých chovatelov a budovanie malých výrobní priamo v polnohospodárskych podnikoch.

Podla slov predsedu ZSP Eduarda Dedica je východiskom diverzifikácia podnikatelských aktivít, ku ktorej clenov nabádame. Caká nás mimoriadne tažký rok, pretože umrtvenie financných tokov nadobudlo hrozivé rozmery.

Obchodní partneri dlhujú polnonákupom takmer 4 miliardy korún, z coho vyše 2 miliardy pripadajú na prvovýrobu. Predpokladáme, že minulorocná strata dosiahla 300-350 miliónov korún, co je alarmujúce. Niektoré firmy sú v konkurzoch a mnohé dalšie balansujú doslova na okraj noža.

Sme za to, aby sa bonifikácia úrokov z úverov na biologické zásoby stala opät súcastou dotacnej politiky. Zväz podniká kroky, aby prevádzkovatelia sušiarenských kapacít mali výnimku pri dojednávaní odberu elektrickej energie. Inštitút tzv. zelenej nafty by mal platit aj pre prepravcov krmnych zmesí.

Takisto chceme, aby vývozné licencie podla potrieb dostávali aj skladovatelia rastlinných produktov. V zmysle našich návrhov je potrebné tiež zosúladit Slovenskú technickú normu pre potravinársku pšenicu s predpismi Európskej únie.

Tieto a dalšie problémy majú byt predmetom rokovania predstavitelov SZP s ministrom pôdohospodárstva Pavlom Koncošom. Nákupné ogranizácie majú záujem byt pevnou súcastou agrárnych šttruktúr v regiónoch, no na to potrebujú , aby sa ich iniciatívy stretávali s pružnejšou reakciou zainteresovaných strán.

RN, 15/99

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info