Agris.cz - agrární portál

Výskyt škodlivých činitelů v ČR č.19 (27.9. - 31.10.1997)

7. 10. 1997 | SRS ČR

P°ehled o vrskytu Ükodlivrch Rinitel¨ v +R R.19 (27.9. - 31.10.1997).

ST-TN- ROSTLINOL+KAeSK- SPR-VA (SRS)

se sÝdlem v Brný

Odbor monitoringu a regulace Ükodlivrch organism¨ a poruch

TýÜnov 17, Praha 1, PS+ 117 05, tel. 02/2181 2872,.2796,.2932

Z podkladovrch materißl¨ terÚnnÝ slu×by SRS zpracoval ing. VoÜta. +.j.:23/97/MR-17

-------------------------------------------------------------------------

POENICE OZIM-

-------------------------------------------------------------------------

celkovr stav obilovin

3-CK(výtÜina ploch neoÜet°ena,),3-JH(vlivem slabrch srß×ek doÜlo k nerovnomýrnÚmu vzchßzenÝ,),4-KV(NerovnomýrnÚ vzchßzenÝ porost¨ pÜenice i jeRmene oz. zp¨sobenÚ suchem.),4-PJ(OpatnÚ vzchßzenÝ ozim¨, Rastß mezerovitost, zejmÚna na hrudovitrch pozemcÝch.), 4-PS(P°evß×ný nerovnomýrnÚ vzchßzenÝ vlivem dlouhodobÚho sucha.), 4-RO(VýtÜina porost¨ je ve fßzi 11 BBCH, jsou nevyrovnanÚ), 4-TC(NestejnomýrnÚ vzchßzenÝ vlivem sucha, z tÚho× d¨vodu i nÝ×ÜÝ herbic. ?Rinnost.),7-HO(Vlivem suchÚho poRasÝ - nestejnomýrnÚ vzchßzenÝ), 7-PV(VzchßzenÝ - nestejnomýrnÚ sucho - tý×kÚ zpracovßnÝ p¨dy.),7-TR(VzchßzenÝ - na tý×ÜÝch p¨dßch zasetÚ ozimy nevzchßzejÝ), 7-ZN(V souRasnosti porosty velmi nevyrovnanÚ, ÜpatnÚ vzchßzenÝ vlivem sucha.), 8-FM(Porosty st°edný hustÚ a× hustÚ, vyrovnanÚ, bez vrskytu chorob a Ük¨dc¨.),8-OL(+asný setÚ porosty mezerovitÚ v d¨sledku sucha, pozdýjÜÝ vrsevy vyrovnanýjÜÝ.), 8-NJ(Porosty celkový vyrovnanÚ, bez vrskytu chorob a Ük¨dc¨, zaplevelenÝ slabÚ.),8-OP(+asný setÚ porosty odno×ujÝ, u pozdý setrch porost¨ naklÝRenÚ zrno (mezerovitost dle agrotechniky),8-JS(Porosty jsou v dobrÚm zdravotnÝm stavu, ojedinýle velmi slabr vrskyt padlÝ travnÝho.),8-SU(ZdravotnÝ stav porost¨ dobrr, porosty p°evß×ný vyrovnanÚ),

hraboÜ polnÝ

4-RO(na okrajÝch slabr vrskyt hraboÜe p.),7-TR(HraboÜ pol. - celookresný - vrskyty st°ednÝ a× silnÚ - dosud pouze ohniska v porostech.), 7-ZN(HraboÜ p.- ihned po zasetÝ znovu vytvo°ena ohniska - porosty poÜkozeny.),8-OP(Okraje pozemk¨ obilovin jsou zasÝdlovßny hraboÜem p. z p°Ýkop¨ na VLP, stav rozdÝlnr, ojedinýle a× st°ednÝ vrskyty (B°ezovß),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

8-OP(Porosty bez vrskytu chorob, ojedinýle slabÚ vrskyty k°Ýs¨ a mÜic.),

rhynchosporiovß skvrnitost

5-DC(PrvnÝ vrskyt zjiÜtýn na pozemcÝch po jarnÝm jeRmeni s nedokonale zapravenou slßmou (lok. Markvartice).),

slimßRci

8-VS(Ojedinýle ohniskovÚ poÜkozenÝ porost¨ (PoliRnß, ZaÜovß).),

zaplevelenÝ

3-CK(silnÚ zaplevelenÝ),8-BR(Proti plevel¨m oÜet°ena malß Rßst porost¨, plevele jsou v poRßteRnÝch r¨stovrch fßzÝch.Lokßlný silnÚ zaplevelenÝ ÜLovÝkem - odr. Bruta (RusÝn).),8-OP(Porosty výtÜinou nebyly oÜet°eny proti plevel¨m v d¨sledku ochlazenÝ.),8-SU(zaplevelenÝ slabÚ.),8-VS(V Rasný setrch obilovinßch se projevuje silnÚ zaplevelenÝ (he°mßnkovitÚ, svÝzel, ptaRinec, hluchavky a chundelka metlice),

-------------------------------------------------------------------------

JE+MEN OZIMT V-CEeADT

-------------------------------------------------------------------------

celkovr stav obilovin

8-FM(Porosty st°edný hustÚ a× hustÚ, vyrovnanÚ), 8-JS(Porosty jsou v dobrÚm zdravotnÝm stavu.), 8-KI(Na podmßRenrch porostech zjiÜtýno fyziologickÚ ×loutnutÝ (N. BohumÝn),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

4-PJ(Hnýdß skvrnitost: slabr vrskyt na porostech v k.?. Blovice.), 4-TC(HraboÜ pol.: lokßlný silnr vrskyt v porostech k.?. Pernolec.), 8-BR(U vzrostlejÜÝch porost¨ prvnÝ vrskyty padlÝ travnÝho na listech, lokßlný zjiÜtýny vrskyty hraboܨ na okrajÝch pozemk¨. Na porostech jsou patrnÚ po×erky na listech od slimßk¨ (Slez. Rudoltice,RusÝn), 8-FM(lokßlný slabÚ poÜkozenÝ mrazem a slimßRky, prvnÝ ojedinýlÚ vrskyty padlÝ tr. a hnýdÚ skvrnitosti.), 8-PR(Na Rasný setrch ozimrch jeRmenech slabr vrskyt padlÝ travnÝho.),

t°ßsnýnky

4-PJ(SilnÚ posßtÝ list¨ i vrskyt dospýlc¨ v k.?. Blovice.),

zaplevelenÝ

8-KI(Vrskyt chundelky metlice dosahuje max. hustoty 2ks/m2.),

-------------------------------------------------------------------------

JE+MEN OZIMT DVOUeADT

-------------------------------------------------------------------------

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

6-PU(Na lokalitý StarÚ HradiÜtý vrskyt padlÝ travnÝho v rozsahu 2 %.), 6-UO(Na lokalitý ÄichlÝnek slabr vrskyt hnýdÚ skvrnitosti.),

celkovr stav

6-HK(Lokßlný porosty nerovnomýrný vzeÜlÚ vlivem sucha.),

-------------------------------------------------------------------------

KUKUeICE

-------------------------------------------------------------------------

ZAV-JE+ KUKUeI+NT - NAPADEN+ ROSTLINY Ostrinia nubilalis

Slabr vrskyt:

2-KH(POT¦HY), 5-LN(SMOLNICE U LOUN), LT(VCHYNICE), 7-BO(RAJHRAD), BV(MORAVSK- NOV- VES), KM(JAROHN¦VICE), PV(N¦M+ICE NAD HANOU), UH(HAVeICE), ZN(HODONICE), 8-PR(PeEROV),

St°ednÝ vrskyt:

8-JS(JAVORN-K - M¦STO),

Indikace:

7-ZN(HODONICE 10.07.),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

8-JS(St°ednÝ vrskyty zavÝjeRe kuku°iRnÚho (Javornicko), na Jesenicku

slabÚ vrskyty.),

zaplevelenÝ

8-KI(V porostech zjiÜtýn ojedinýlr vrskyt k°Ýdlatky (D. Lutyný),

-------------------------------------------------------------------------

eEPKA OZIM-

-------------------------------------------------------------------------

FOMOV+ +ERN.STONKU-LISTY PODZIM Phoma lingam

Slabr vrskyt:

2-BN(PAVLOVICE U VLAOIMI), BN(+ECHTICE), RA(PAVL-KOV), 3-CB(ÄABOVeESKY U +ESKTCH BUD¦JOVIC), CK(+ESKT KRUMLOV), PT(LHENICE), TA(NOV- VES U CHTNOVA), 4-CH(MILHOSTOV), KT(KLATOVY), 5-TP(ÄALANY), 6-CR(STOLANY), 7-BO(RAJHRAD), ZL(FRYOT-K), 8-OP(OPAVA - M¦STO), PR(PeEROV),

St°ednÝ vrskyt:

3-ST(+EJETICE), 8-JS(JAVORN-K - M¦STO),

DeEP+-K OLEJKOVT - BROUCI Psylliodes chrysocephala

PrvnÝ vrskyt:

3-PI(DOBEOICE 04.09.), 8-PR(PeEROV 05.09.), 7-BV(HRUOKY 15.09.), 6-PU(LHOTA POD PeELOU+- 07.10.), 2-KL(SME+NO 10.10.), 7-KM(JAROHN¦VICE 12.10.), 2-KL(VRANT 13.10.), 7-PV(N¦M+ICE NAD HANOU 13.10.), 5-CL(SOSNOV- U +ESK+ L-PY 14.10.), 6-HK(NECHANICE 14.10.), 6-HB(K-MEN U HABR+ 15.10.), 2-MB(KR-SN- VES 21.10.),

Slabr vrskyt:

2-KH(DOBeED U KUTN+ HORY), KH(POT¦HY), KL(SME+NO), KL(VRANT), KO(+ESKT BROD), MB(KR-SN- VES), PB(BUBOVICE U BeEZNICE), RA(HeEDLE), RA(PAVL-KOV), 3-PI(DOBEOICE), 4-KT(KLATOVY), 5-CL(SOSNOV- U +ESK+ L-PY), 6-HB(K-MEN U HABR+), HK(NECHANICE), PU(LHOTA POD PeELOU+-), UO(Z-LO- U CHOCN¦), 7-BV(HRUOKY), KM(JAROHN¦VICE), PV(N¦M+ICE NAD HANOU), ZL(FRYOT-K), 8-NJ(MOONOV), OL(OLOMOUC - M¦STO), OP(OPAVA - M¦STO), PR(PeEROV),

d°epRÝci

8-JS(U d°epRÝka olejkovÚho zjiÜtýno pouze slabÚ napadenÝ.),

mimo PB

4-TC(NestejnomýrnÚ vzchßzenÝ, nevyrovnanÚ porosty (r.f. 11-15 BBCH), ohniskovr silnr vrskyt hraboÜe p. v k.?. St°Ýbro a Tachov.),

hraboÜ polnÝ

4-PJ(ZD Komorno - silnr vrskyt hraboÜe pol. v °epkßch, ohniskový oÜet°eno 100 ha.),4-RO(Ojedinýlr vrskyt hraboÜe p.),5-LT(ZjiÜtýn silnr vrskyt hraboÜe polnÝho ve vÜech plodinßch na okrese.),7-BO(SilnÚ a× kalamitnÝ vrskyty hraboܨ - NýmRice, Kupa°ovice, Rajhrad, Neslovice, IvanRice, Novß Ves.), 7-BV(HraboÜ p. silnýjÜÝ poÜkozenÝ - vzchßzejÝcÝch porost¨ - Drnholecko.),7-HO(HraboÜ polnÝ - vrskyty lokßlný ohniskovÚ po celÚm okrese.),7-ZN(HraboÜ p. - silnÚ vrskyty - i po dvojÝm oÜet°enÝ Stutoxem poÜkozeny na 50 -60%.),8-VS(ohniskovÚ poÜkozenÝ hraboÜem polnÝm (LeÜnß),8-JS(V porostech slabr vrskyt hraboÜe polnÝho.),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

2-KH(P°es oÜet°enÝ zaorßno 20 ha (K°eRovice).),2-KH(Nerovnomýrný vzeÜlÚ ozimy.),2-KH(Na okrajÝch pozemku zjiÜtýn silnr vrskyt pilatky. ),4-DO(MÜice zelnß: st°ednÝ vrskyt v lokalitý Pobý×ovice.), 4-CH(MÜice zelnß: slabr vrskyt na HPB Cheb a Milhostov.),4-KV(MÜice zelnß: progn?za silnÚho vrskytu na HPB Bor a KrßsnÚ +dolÝ.),4-KT(MÜice zel. na HPB nezjiÜtýna.),4-PM(HPB +ernice progn?za silnÚho vrskytu mÜice zel., PPB Chocenickr +jezd slabÚho. SlabÚ poÜkozenÝ vrtalkami.), 4-PJ(HPB Blovice: progn?za silnÚho vrskytu mÜice zel., slabr vrskyt housenek obaleRovitrch. Ojedinýlr slabr vrskyt plÝsný zelnÚ.), 4-PS(MÜice zel.: progn?za st°ednÝho vrskytu na HPB HornÝ Býlß, silnÚho na HPB Ko×lany, bez vrskytu na HPB Plasy.),4-RO(P°edivka polnÝ: vrskyt housenek (na 5% rostlin) v k.?. Dob°Ýv.),4-SO(MÜice zel.: progn?za silnÚho vrskytu na HPB TýÜovice.), 6-HB(VÜeobecný porosty °epek mezerovitÚ. ),6-HK(VÜeobecný porosty nevyrovnanÚ vlivem ÜpatnÚho setÝ, sucha. Na lokalitý Lhota poÜkozenÝ slimßRkem.),6-CR(Vrskyt mÜice zelnÚ lokalita Markovice napadenÝ 3 %, lokalita Ovihov 2 %.), 6-JC(Vrskyt p°edivky polnÝ na lokalitý Slatiny 20 ha napadenÝ 100 %, lokalita Lu×any 40 ha napadenÝ 1 % a 50 ha napadenÝ 20 %.),6-JC(Ojedinýle vrskyty mÜice zelnÚ v koloniÝch lokalita Slatiny.), 6-NA(MÝsty porosty °epek velmi nevyrovnanÚ.),6-PU(Na lokalitý P°elouR 6% rostlin napadeno mÜicÝ zelnou /malÚ kolonie/, na lokalitý StarÚ HradiÜtý napadeno 9 % rostlin.), 6-SM(Vrskyt mÜice zelnÚ na lokalitý Jilemnice 12 % nap. rostl., na lokalitý Studenec 20 % nap. rostl.Obý lokality st°edný poniReny slimßRky.),6-SY(NevyrovnanÚ porosty v d¨sledku rozdÝlnÚho vzchßzenÝ.), 6-UO(VÜeobecný mezerovitÚ porosty. Na lokalitý LubnÝk slabr vrskyt housenic pilatky a slabr vrskyt mÜice zelnÚ 2 %.), 7-BV(V d¨sledku sucha porosty nevyrovnanÚ.),7-BV(SlimßRci - vrskyty ojedinýlÚ - Tvrdonice. Pilatka °ep.-lokßlnÝ slabÚ vrskyty HustopeRe.),7-HO(Pilatka °epkovß - lokßlnÝ vrskyty - Oardice),7-PV(VzchßzenÝ - celkový nevyrovnanÚ - hrudovitÚ pozemky SlimßRci - mÝstnÝ poÜkozenÝ - Dzbel, Sk°Ýpov, Alojozov, KelRice, NýmRice ), 7-ZN(Vlivem sucha - pozemky , kde nevzeÜlo nic. Pilatky - 2.10. - 1. vrskyty - dosud slabß intenzita. MÜice zel. - progn?za - 16.10. 1% ×ivrch mÜic.), 8-BR(Lokßlný silnß mezerovitost porost¨ v d¨sledku ÜpatnÚho setÝ (Krnov). Porosty vÜeobecný v dobrÚm zdravotnÝm stavu.),8-FM(SlabÚ poÜkozenÝ pilatkou °epkovou a d°epRÝky.),8-NJ(SlabÚ vrskyty pilatky °epkovÚ a d°epRÝka olejkovÚho,porosty znaRný nevyrovnanÚ.),8-OP(+ßsteRnÚ nevyrovnanÚ porosty vlivem sucha a poÜkozenÝ po herbicidech. SlabÚ vrskyty mÜice zelnÚ, plÝsný zelnÚ, Phoma lingam,d°epRk¨, lokßlný poÜkozenÝ po pilatce a býlßscÝch.),8-PR(SlabÚ vrskyty Phoma lingam, plÝsný zelnÚ, pilatky °epkovÚ, lokßlný silnÚ poÜkozenÝ pilatkou °epkovou (Kokory).),8-SU(+ßst porost¨ je p°erostlrch, u d°epRÝka zjiÜtýny pouze slabÚ vrskyty.), 8-VS(Vrskyt housenic pilatky °epkovÚ pozorovßn v LeÜnÚ), ,8-JS(Lokßlný vrskyty pilatky °epkovÚ, ×Ýr byl zastaven v d¨sledku mraz¨.),8-JS(V porostech slabÚ vrskyty Phoma lingam.),

poÜkozenÝ pesticidy

8-BR(V d¨sledku oÜet°enÝ proti plevel¨m bylo zjiÜtýno poÜkozenÝ porost¨ Lontrelem (RusÝn-60ha), Commandem (Hlinka-80ha), okrajovÚ poÜkozenÝ po Commandu (Krnov).),8-KI(ZjiÜtýna fytotoxicita po aplikaci Commandu s Butisanem.),

slimßRci

4-KT(SlabÚ poÜkozenÝ porost¨ v k.?. VeselÝ.), 5-DC(TotßlnÝ poÜkozenÝ porostu v ohnisku cca 2 ha (kat. Starß OleÜka). ), 5-LT(ZjiÜtýn silnr vrskyt na lokalitý NovÚ Dvory u Doksan.), 7-TR(SlimßRci - lokßlnÝ slabÚ vrskyty - Mor. Budýjovice.), 8-BR(Na nýkterrch porostech patrnÚ po×erky po slimßRcÝch. Nový p°esetß plocha v d¨sledku likvidace slimßRky (Mýsto Albrechtice-cca 60ha). Bylo provedeno i nßslednÚ chemickÚ oÜet°enÝ na celkovÚ vrmý°e 122 ha.), 7-ZN(SlimßRci - ojedinelÚ vrsklyty v zßpadnÝ Rßsti okresu.), 8-FM(P°etrvßvß poÜkozenÝ slimßRky v r¨znÚm stupni Ükodlivosti.), 8-KI(KalamitnÝ vrskyt slimßRk¨ (Petrovice u KarvinÚ, D. Lutyný, Dýtmarovice), podmÝnýno setÝm do nedokonale p°ipravenÚ p¨dy.), 8-OL(Ohniskovr vrskyt slimßRk¨ (Velkr +jezd), oÜet°eno.), 8-PR(NýkterÚ plochy i p°es oÜet°enÝ silný poÜkozenÚ (Kokory).), 8-SU(SilnÚ poÜkozenÝ porost¨ na nýkolika lokalitßch (Zßb°eh, RapotÝn), zaorßno cca 40 ha, Rßst porost¨ oÜet°ena.), 8-JS(NýkterÚ porosty jsou poÜkozeny slimßRky (Velkß KraÜ, SkoroÜice).),

zaplevelenÝ

4-TC(ZaplevelenÝ porost¨ vrdrolem v k.?. Tachov.), 6-JC(Na h¨°e vzeÜlrch pozemcÝch vrdrol.), 8-FM(Lokßlný silnÚ zaplevelenÝ zejmÚna vrdrolem obilovin, ptaRincem, svÝzelem, ohnicÝ, ho°Rice.),

-------------------------------------------------------------------------

SLUNE+NICE

-------------------------------------------------------------------------

PL-SED OED- Botryotinia fuckeliana

Slabr vrskyt:

7-BV(MORAVSK- NOV- VES),

St°ednÝ vrskyt:

5-MO(HAVRAD),

HL-ZENKA OBECN- Sclerotinia sclerotiorum

Slabr vrskyt:

7-BV(MORAVSK- NOV- VES),

-------------------------------------------------------------------------

CUKROVKA

-------------------------------------------------------------------------

SKVRNATI+KA eEPN- - PeED SKLIZN- Cercospora beticola

Slabr vrskyt:

2-BE(PRASKOLESY), KH(POT¦HY), KH(ROHOZEC U ÄEHUOIC), KL(VRANT), KO(+ESKT BROD), 5-CL(KRAVAeE V +ECH-CH), LN(RAD-+EVES), 6-CR(ROZHOVICE), HK(NECHANICE), PU(KOZAOICE), TU(ÄIRE+ VES), UO(Z-LO- U CHOCN¦), 7-BK(BOeITOV), BV(DRNHOLEC), HO(ÄAROOICE), KM(JAROHN¦VICE), PV(N¦M+ICE NAD HANOU), UH(NEDAKONICE), VY(IVANOVICE NA HAN+), ZN(HODONICE),

St°ednÝ vrskyt:

2-KO(OV+-RY U KOL-NA), MB(KR-SN- VES), 7-ZL(TE+OVICE), 8-OP(OPAVA - M¦STO), PR(PeEROV),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

7-BV(DokonRuje se sklize?, poÜkozenÝ hraboÜem polnÝm - Drnholecko), 7-HO(M¨ra zelnß a kapustovß - holo×iry - Vnorovy.), 7-PV(M¨ry - p°ed skliznÝ lokßlnÝ poÜkozenÝ m¨rami - NýmRice), 8-NJ(Ojedinýle slabÚ vrskyty virovÚ ×loutenky,padlÝ °epnÚho, slabÚ, ojedinýle a× st°ednÝ vrskyty skvrnatiRky °epnÚ.), 8-OP(Lokßlný st°ednÝ a× silnÚ vrskyty skvrnatiRky °epnÚ.), 8-PR(OjedinýlÚ poÜkozenÝ list¨ housenkami m¨ry gama.Lokßlný silnÚ vrskyty padlÝ °epnÚho a skvrnatiRky °epnÚ (KojetÝn, Kokory, Polkovice, Bocho°). Na vlhRÝch pozemcÝch hniloba ko°ene, pßsovß strupovitost ko°ene, lokßlný a× za×loutlÚ zakrslÚ rostliny. Lokßlný slabÚ vrskyt

-------------------------------------------------------------------------

BRSLEN

-------------------------------------------------------------------------

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

8-KI(Na brslenech zjiÜtýny kolonie bezk°Ýdlrch mÜic i ok°ÝdlenÚ mÜice makovÚ.), 8-OL(SilnÚ vrskyty mÜice makovÚ na zimnÝch hostitelÝch, slabÚ vrskyty vajÝRek.),

-------------------------------------------------------------------------

BRAMBOR

-------------------------------------------------------------------------

MOKR- HNILOBA - HL-ZY Erwinia carotovora

Slabr vrskyt:

2-BN(PAVLOVICE U VLAOIMI), BN(PAVLOVICE U VLAOIMI), BN(PAVLOVICE U VLAOIMI), BN(+ECHTICE), KO(START KOL-N), PB(KOSOVA HORA), PB(ROSOVICE), PB(ROSOVICE), 3-PI(DOBEOICE), TA(NOV- VES U CHTNOVA), 4-DO(STADKOV-VES), PS(HORN- B¦L-), PS(KOÄLANY), PS(PLASY), 5-CL(KRAVAeE V +ECH-CH), DC(BeEZINY U D¦+-NA), LI(P¦N+-N), 6-HB(K-MEN U HABR+), HK(LHOTA POD LIB+ANY), PU(LHOTA POD PeELOU+-), SM(JILEMNICE), SY(HRADEC NAD SVITAVOU), TU(CHOUSTN-KOVO HRADIOT¦), 7-BK(BOeITOV), BO(RAJHRAD), JI(SEDLEJOV), TR(KN¦ÄICE U TeEB-+E), ZN(HODONICE), ZR(VELK- LOSENICE), 8-NJ(MOONOV), OL(OLOMOUC - M¦STO),

St°ednÝ vrskyt:

3-CK(+ESKT KRUMLOV), PT(LHENICE), 4-DO(DRAÄENOV), 5-LN(RAD-+EVES), LN(SMOLNICE U LOUN), 6-JC(HOeICE V PODKRKONOO-), 7-JI(SEDLEJOV), KM(JAROHN¦VICE), PV(N¦M+ICE NAD HANOU), 8-JS(JAVORN-K - M¦STO), OP(OPAVA - M¦STO),

PL-SED BRAMBOROV--HL-ZY:VR,R Phytophthora infestans

Slabr vrskyt:

2-BN(PAVLOVICE U VLAOIMI), BN(+ECHTICE), 3-JH(D¦BOL-N), PE(JIeICE U HUMPOLCE), PI(DOBEOICE), TA(NOV- VES U CHTNOVA), 4-CH(MILHOSTOV), 5-LI(P¦N+-N), LN(SMOLNICE U LOUN), 6-CR(KLADNO U HLINSKA), JC(HOeICE V PODKRKONOO-), PU(LHOTA POD PeELOU+-), SY(HRADEC NAD SVITAVOU), TU(CHOUSTN-KOVO HRADIOT¦), UO(MISTROVICE NAD ORLIC-), 7-BK(BOeITOV), 8-BR(KRNOV - HORN- PeEDM¦ST-), SU(OUMPERK),

St°ednÝ vrskyt:

2-KO(START KOL-N), 3-CK(+ESKT KRUMLOV), PT(LHENICE), 4-DO(STADKOV-VES), TC(STe-BRO), 5-DC(BeEZINY U D¦+-NA), 6-HK(LHOTA POD LIB+ANY), 8-JS(JAVORN-K - M¦STO), NJ(MOONOV), OL(OLOMOUC - M¦STO),

Silnr vrskyt:

7-ZR(VELK- LOSENICE), 8-OP(OPAVA - M¦STO),

PL-SED BRAMBOROV--HL-ZY:PR Phytophthora infestans

Slabr vrskyt:

2-BN(PAVLOVICE U VLAOIMI), BN(+ECHTICE), KH(DOBeED U KUTN+ HORY), KH(POT¦HY), PB(ROSOVICE), RA(KN¦ÄEVES U RAKOVN-KA), 3-JH(D¦BOL-N), PE(JIeICE U HUMPOLCE), TA(NOV- VES U CHTNOVA), 4-DO(DRAÄENOV), PM(+ERNICE), 5-CL(KRAVAeE V +ECH-CH), JN(KOKON-N), LI(P¦N+-N), 6-CR(PeEDHRAD- U SKUT+E), JC(HOeICE V PODKRKONOO-), RK(SLATINA NAD ZDOBNIC-), SM(JILEMNICE), 7-BK(BOeITOV), TR(KN¦ÄICE U TeEB-+E), ZN(HODONICE), ZR(VELK- LOSENICE), 8-OL(OLOMOUC - M¦STO), SU(OUMPERK),

St°ednÝ vrskyt:

3-CK(+ESKT KRUMLOV), PI(DOBEOICE), PT(LHENICE), 7-PV(N¦M+ICE NAD HANOU), 8-JS(JAVORN-K - M¦STO), OP(OPAVA - M¦STO),

PL-SED BRAMBOROV--HL-ZY:PP,P Phytophthora infestans

Slabr vrskyt:

2-KH(POT¦HY), 3-JH(D¦BOL-N), PE(JIeICE U HUMPOLCE), PT(LHENICE), TA(NOV- VES U CHTNOVA), 4-KT(ÄICHOVICE), 6-NA(Ĥ-R NAD METUJ-), SM(JILEMNICE), 7-BK(BOeITOV), JI(SEDLEJOV), TR(KN¦ÄICE U TeEB-+E), ZR(VELK- LOSENICE), 8-BR(KRNOV - HORN- PeEDM¦ST-), OP(OPAVA - M¦STO), SU(OUMPERK),

St°ednÝ vrskyt:

3-CK(+ESKT KRUMLOV),4-TC(TACHOV),

Silnr vrskyt:

7-PV(N¦M+ICE NAD HANOU),

SUCH- HNILOBA - HL-ZY Fusarium sp.

Slabr vrskyt:

2-BN(PAVLOVICE U VLAOIMI), KH(POT¦HY), KH(POT¦HY), KO(START KOL-N), RA(KN¦ÄEVES U RAKOVN-KA), 3-CK(+ESKT KRUMLOV), PE(JIeICE U HUMPOLCE), PI(DOBEOICE), PT(LHENICE), TA(NOV- VES U CHTNOVA), 4-CH(MILHOSTOV), DO(STADKOV-VES), KT(HORAĤOVICE), KT(HORAĤOVICE), PJ(BLOVICE), PS(PLASY), RO(OSEK U ROKYCAN), 5-DC(BeEZINY U D¦+-NA), LN(RAD-+EVES), 6-CR(KLADNO U HLINSKA), CR(PeEDHRAD- U SKUT+E), JC(HOeICE V PODKRKONOO-), NA(Ĥ-R NAD METUJ-), RK(SLATINA NAD ZDOBNIC-), SY(HRADEC NAD SVITAVOU), TU(CHOUSTN-KOVO HRADIOT¦), 7-BO(RAJHRAD), TR(KN¦ÄICE U TeEB-+E), VY(KeENOVICE U SLAVKOVA),

St°ednÝ vrskyt:

4-PM(+ERNICE), 5-LN(SMOLNICE U LOUN), LT(ROUDNICE NAD LABEM), 6-HK(LHOTA POD LIB+ANY), SM(JILEMNICE), 7-KM(JAROHN¦VICE), PV(N¦M+ICE NAD HANOU), 8-JS(JAVORN-K - M¦STO), NJ(MOONOV),

FOMOV- HNILOBA - HL-ZY Phoma foveata

Slabr vrskyt:

2-PB(KOSOVA HORA), 3-CB(ÄABOVeESKY U +ESKTCH BUD¦JOVIC), JH(D¦BOL-N), PE(JIeICE U HUMPOLCE), PT(LHENICE), TA(NOV- VES U CHTNOVA), 6-SM(JILEMNICE), 7-JI(SEDLEJOV), KM(JAROHN¦VICE), ZR(VELK- LOSENICE), 8-JS(JAVORN-K - M¦STO),

St°ednÝ vrskyt:

3-CK(+ESKT KRUMLOV), 4-DO(DRAÄENOV), 5-LT(ROUDNICE NAD LABEM), 7-PV(N¦M+ICE NAD HANOU),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

3-PE(u odr¨dy Impala zjiÜtýn slabr vrskyt ko°enomorky na nati i na hlÝzßch,), 6-HB(Brambory na sklßdkßch v dobrÚm stavu. MÝsty vrskyt mokrÚ hniloby /ADORA lokalita Kßmen do 0.5%/.), 6-SY(VÜeobecný v okrese vrskyt plÝsný na hlÝzßch do 1%. Vrskyt mokrÚ hniloby rozdÝlnr podle zamok°enÝ pozemk¨ od 1 do 10%.), 8-VS(VÜeobecný zvrÜenr vrskyt mokrÚ hniloby (3-5%) jako nßsledek po napadenÝ plÝsnÝ bramborovou.),

-------------------------------------------------------------------------

VOJT¦OKA

-------------------------------------------------------------------------

KYJATKA HRACHOV- - PODZIM Acyrthosiphon pisum

Slabr vrskyt:

5-MO(HAVRAD),7-BV(HRUOKY),HO(DAMBOeICE),ZN(HODONICE),

BEJLOMORKA VOJT¦OKOV-, PROGNËZA Dasyneura ignorata

Slabr vrskyt:

7-BV(HRUOKY),

PLODOMORKA VOJT¦OKOV-, PROGNËZA Contarinia medicaginis

Slabr vrskyt:

7-BV(HRUOKY),

HRABOO POLN- - PODZIM Microtus arvalis

Slabr vrskyt:

2-BE(KR-L+V DV+R), BE(VR-Ä U BEROUNA), KH(DOBeED U KUTN+ HORY), MB(KR-SN- VES), PH(BRANDTS NAD LABEM), 4-KT(MALT BOR), PS(PLASY), 5-UL(DUBICE NAD LABEM), 7-HO(DAMBOeICE), KM(JAROHN¦VICE), PV(N¦M+ICE NAD HANOU), UH(HAVeICE),

St°ednÝ vrskyt:

2-BE(PRASKOLESY), KH(ROHOZEC U ÄEHUOIC), KO(START KOL-N), KO(+ESKT BROD), PB(BUBOVICE U BeEZNICE), PB(ROSOVICE), 5-CV(+DLICE), LN(SMOLNICE U LOUN), LT(NOV+ DVORY U DOKSAN), LT(VCHYNICE), MO(HAVRAD), TP(ÄALANY), 7-BV(HRUOKY), VY(IVANOVICE NA HAN+),

Silnr vrskyt:

2-KL(VRANT), PH(MODLETICE U DOBeEJOVIC), 5-LN(RAD-+EVES), 7-BO(RAJHRAD), ZN(HODONICE),

Indikace:

7-ZN(HODONICE 26.08.),7-BO(RAJHRAD 27.10.),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

6-CR(Na lokalitý PodlÝÜLany st°ednÝ vrskyt hraboÜe.),6-PU(St°ednÝ vrskyty hraboÜe pol. na lokalitßch DaÜice, Moravany a slabÚ vrskyty na lokalitßch P°elouR a StarÚ HradiÜtý.), 7-BV(HraboÜ p. - neustßlr nßr¨st intenzity - probÝhß oÜet°enÝ v celÚm okrese.), 7-UH(HraboÜ polnÝ na PB - velmi slabr vrskyty. SilnÚ vrskyty hraboÜe - Bßnov - Suchß Loz. ), 7-VY(HraboÜ pol. - lokßlný st°ednÝ a× silnr vrskyt , provßdÝ se oÜet°ovßnÝ. ProvßdÝ se oÜet°ovßnÝ - BoÜovice, MileÜovice),

-------------------------------------------------------------------------

JETEL LU+N- (+ERVENT)

-------------------------------------------------------------------------

HRABOO POLN--PODZIM Microtus arvalis

Slabr vrskyt:

2-KH(POT¦HY), PB(KOSOVA HORA), 3-CB(ÄABOVeESKY U +ESKTCH BUD¦JOVIC), JH(D¦BOL-N), PI(DOBEOICE), PT(LHENICE), ST(+EJETICE), 4-CH(CHEB), KT(SUOICE NAD OTAVOU), KT(VRABCOV), KV(BOR U KARLOVTCH VAR), KV(D¦POLTOVICE), PJ(BLOVICE), PJ(NEZV¦STICE), PM(LITICE U PLZN¦), PM(+ERNICE), PS(HORN- B¦L-), PS(KOÄLANY), PS(STUDEN- U CHe-+E), PS(TLU+N-), PS(VR-ÄN+), RO(DOBe-V), RO(KLADRUBY U RADNIC), RO(OSEK U ROKYCAN), RO(ZBIROH), SO(T¦OOVICE), 5-DC(BeEZINY U D¦+-NA), 6-CR(NA+EOICE), HB(K-MEN U HABR+), NA(RYCHNOVEK), RK(DLOUH- VES U RYCHNOVA NAD KN¦ÄNOU), SY(LINHARTICE), TU(NOV+ LESY), UO(Z-LO- U CHOCN¦), 7-BK(OBORA U BOSKOVIC), JI(TEL+), ZL(BISKUPICE U LUHA+OVIC), 8-BR(KRNOV - HORN- PeEDM¦ST-), NJ(MOONOV), OL(OLOMOUC - M¦STO), OP(OPAVA - M¦STO), PR(PeEROV), SU(OUMPERK), VS(LEON-),

St°ednÝ vrskyt:

2-PB(BUBOVICE U BeEZNICE), 4-DO(KLEN+- POD +ERCHOVEM), DO(STADKOV-VES), DO(STADKOV-VES), PJ(KOMORNO), PJ(PeEOTICE), TC(TACHOV), 5-CL(KRAVAeE V +ECH-CH), CL(SOSNOV- U +ESK+ L-PY), 6-JC(JI+-N), SM(JILEMNICE),

Silnr vrskyt:

2-KH(ÄEHUOICE), 4-DO(DRAÄENOV), DO(MUT¦N-N), DO(POB¦ÄOVICE U DOMAÄLIC), TC(STe-BRO), 7-TR(TeEBELOVICE), ZR(BUDE+ U Ĥ-RU NAD S-ZAVOU),

mimo PB

4-DO(Na Sta?kovsku silnr vrskyt hraboÜe pol., oÜet°uje se Stutoxem.), 4-TC(V k.?. St°Ýbro lokßlný st°ednÝ a× silnr vrskyt hraboÜe pol.),

hraboÜ polnÝ

3-CB(lokßlný zjiÜtýny st°ednÝ vrskyty hraboÜe p. Bla×ejov,KardaÜova eeRice,), 3-PI(v obcÝch Mirotice a +imelice zjiÜtýn st°ednÝ vrskyt hraboÜe p.,), 4-CH(HraboÜ pol.: z d¨vodu neposeRenÝ porostu na HPB Milhostov odpoRty neprovedeny.), 6-UO(Na lokalitý LanÜkroun slabr vrskyt hraboÜe /640 nor na 1 ha/.), 8-JS(P°evß×ný slabÚ vrskyty hraboÜe polnÝho, lokßlný st°ednÝ (JavornÝk).),

-------------------------------------------------------------------------

JETEL PLAZIVT (B-LT)

-------------------------------------------------------------------------

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

8-BR(NýkterÚ porosty jsou dosud nesklizenÚ (Krnov), na Osobla×sku nßr¨st populace hraboÜe p., st°ednÝ vrskyty v lokalitßch RusÝn, Sl. Rudoltice, Sl. Pavlovice.), 8-NJ(VÜeobecný slabÚ vrskyty hraboÜe p.), 8-OL(VÜeobecný slabÚ vrskyty hraboÜe polnÝho.),8-SU(VÜeobecný zjiÜLovßny slabÚ vrskyty hraboÜe polnÝho.),

-------------------------------------------------------------------------

JETEL ZVRHLT (OV+DSKT)

-------------------------------------------------------------------------

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

8-FM(SlabÚ vrskyty hraboÜe polnÝho.),

-------------------------------------------------------------------------

J-LEK MNOHOKV¦TT ITALSKT

-------------------------------------------------------------------------

slimßRci

8-VS(Ojedinýle ohniskovÚ poÜkozenÝ porost¨ (PoliRnß, ZaÜovß).),

-------------------------------------------------------------------------

JABLOD DOM-C-

-------------------------------------------------------------------------

SVILUOKA OVOCN- A JABLODOV--LETN- OBDOB- Panonychus ulmi

Slabr vrskyt:

7-BK(LYSICE),BO(ÄELEOICE),HO(ÄAROOICE),VY(HOLUBICE),ZL(ZL-N),

St°ednÝ vrskyt:

5-LT(ROUDNICE NAD LABEM),LT(VCHYNICE),

Silnr vrskyt:

7-BV(VELK+ B-LOVICE),

OBALE+I SLUPKOV- - L+TO POOKOZEN- PLOD+

Hedya nubiferana, Adoxophyes reticulana

Slabr vrskyt:

5-LT(ROUDNICE NAD LABEM), LT(VCHYNICE), 6-TU(ZBOÄ- U DVORA KR-LOV+), 7-BK(LYSICE), BO(ÄELEOICE), BV(VELK+ B-LOVICE), HO(ÄAROOICE), KM(JAROHN¦VICE), PV(UR+ICE), TR(KOJATICE), VY(HOLUBICE), ZL(ZL-N), ZN(HODONICE),

OBALE+ JABLE+NT - LARVY,NAPADEN- PLOD+ Cydia pomonella

Slabr vrskyt:

4-KT(HORAĤOVICE), 5-LN(LIBO+ANY), LT(ROUDNICE NAD LABEM), LT(VCHYNICE), 6-RK(SYNKOV), TU(ZBOÄ- U DVORA KR-LOV+), 7-BO(ÄELEOICE), BV(VELK+ B-LOVICE), HO(ÄAROOICE), KM(JAROHN¦VICE), PV(UR+ICE), TR(KOJATICE), VY(HOLUBICE), ZL(ZL-N), 8-KI(KARVIN- - M¦STO), OP(OPAVA - M¦STO), PR(PeEROV), SU(OUMPERK),

Silnr vrskyt:

7-ZR(DOLN- LOU+KY),

KL-N¦NKA JABLODOV- - Z-e- Phyllonorycter blancardella

Slabr vrskyt:

7-HO(ÄAROOICE),ZL(ZL-N),

PODKOPN-+EK SPIR-LOVT - Z-e- Leucoptera malifoliella

Slabr vrskyt:

7-HO(ÄAROOICE),ZL(ZL-N),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

7-BV(SviluÜka ovocnß - mÝstnÝ silnÚ vrskyty VelkÚ NýmRice, ÜtÝtenka zhoubnß nßr¨st vrskytu V. BÝlovice.), 7-HO(Bekyný zlato°itnß - silniRnÝ aleje - silnÚ vrskyty zßmotk¨ - silnice VlkoÜ Bzenec Petrov, Strß×nice.), 7-VY(SviluÜka ovocnß - neoÜet°ovanÚ lokality silnr vrskyt.),

hraboÜ polnÝ

6-SM (VÜeobecný vyÜÜÝ vrskyt hraboܨ v sadech.), 7-BV (HraboÜ p. - st°ednÝ a× silnÚ vrskyty VelkÚ BÝlovice, KobylÝ.),

-------------------------------------------------------------------------

MERUDKA OBECN-

-------------------------------------------------------------------------

HN¦DNUT- LIST+ MERUN¦K - Z-e- Gnomonia erythrostoma

Velmi slabr vrskyt:

7-BV(HRUOKY),

St°ednÝ vrskyt:

7-HO(ÄAROOICE),

-------------------------------------------------------------------------

R+VA VINN- - MOOTOV+

-------------------------------------------------------------------------

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

7-BV(Sklize? ukonRena - celkový ni×ÜÝ vrnosy.),

-------------------------------------------------------------------------

NEDEFINOVAN- PLODINA

-------------------------------------------------------------------------

SLUN++KA - RO+N- PROGNËZA Coccinella septempunctata

Slabr vrskyt:

3-PE(JIeICE U HUMPOLCE),4-KT(HORAĤOVICE),

St°ednÝ vrskyt:

3-CK(+ESKT KRUMLOV), JH(D¦BOL-N), PT(LHENICE), ST(+EJETICE), 4-KT(KLATOVY), 5-CV(STRANN- U NECHRANIC), LN(RAD-+EVES), LN(SMOLNICE U LOUN), MO(HAVRAD),

Silnr vrskyt:

4-PS(PLASY),

ostatnÝ ÜkodlivÝ RinitelÚ

7-HO(Topol - dutilka - velmi silnÚ vrskyty Hroznovß Lhota.), 8-PR(P°i pr¨zkumu nßdra×Ý a p°ekladiÜtý v P°erový zaznamenßn prvnÝ vrskyt plevele Ambrosia artemisifolia.),

Za sprßvnost

Ing. F. Novßk

vedoucÝ oddýlenÝ monitoringu a progn?z

Ing. J. Madar CSc.

vedoucÝ odboru monitoringu a regulace Ükodlivrch organism¨ a poruch

Pou×itÚ zkratky:

2 - oblast St°edoReskß, okres BeneÜov BN, Beroun BE, Kladno KL, KolÝn KO, Kut. Hora KH, MýlnÝk ME, Ml. Boleslav MB, Nymburk NB, Praha vrchod PH, Praha zßpad PZ, P°Ýbram PB, RakovnÝk RA.

3 - JihoReskß, +es. Budýjovice CB, +es. Krumlov CK, Jin. Hradec JH, Pelh°imov PE, PÝsek PI, Prachatice PT, Strakonice ST, Tßbor TA.

4 - ZßpadoReskß, Doma×lice DO, Cheb CH, Karlovy Vary KV, Klatovy KT, Plze? mýsto PM, Plze? jih PJ, Plze? sever PS, Rokycany RO, Sokolov SO, Tachov TC.

5 - SeveroReskß, +. LÝpa CL, DýRÝn DC, Chomutov CV, Jablonec n.N. JN, Liberec LI, Litomý°ice LT, Louny LN, Most MO, Teplice TP, +stÝ n. Lab. UL.

6 - VrchodoReskß, H.Brod HB, Hr.KrßlovÚ HK, Chrudim CR, JiRÝn JC, Nßchod NA, Pardubice PU, Rychnov n.Kn. RK, Semily SM, Svitavy SY, Trutnov TU, +stÝ n.Orl. UO.

7 - Jihomoravskß, Blansko BK, Brno mýsto BM, Brno venkov BO, B°eclav BV, HodonÝn HO, Jihlava JI, Kromý°Ý× KH, Prostýjov PV, T°ebÝR TR, Uh.HradiÜtý UH, VyÜkov VY, ZlÝn ZL, Znojmo ZN, Ä´ßr n.Sßz. ZR.

8 - Severomoravskß a Slezko, Bruntßl BR, Frrdek MÝstek FM, JesenÝk JS, Karvinß KI, Novr JiRÝn NJ, Olomouc OL, Opava OP, Ostrava mýsto OT, P°erov PR, Oumperk SU, VsetÝn VS.

OBOSRS - oblastnÝ odbory SRS,

OKOSRS - okresnÝ oddýlenÝ SRS


Zdroj: SRS ČR, 7. 10. 1997

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 19.06.2024 21:11