Obilninársky trh SR je konsolidovaný

slovenské HN - 16.1.1998

Obilninársky trh SR je konsolidovaný

- Do konca júna 1998 by sa mali tvorit zásoby 391-tisíc ton

Podla situacnej a výhladovej správy Výskumného ústavu ekonomiky polnohospodárstva a potravinárstva ponuka obilia v hospodárskom roku 1996-1997 dosiahla 3,8 milióna ton. Pri 12,6 % poklesne domácej spotreby obilia a pri 10,5 tisíca ton vývozu bioobilia dosiahli zásoby obilia ku koncu júna 1997 objem 470-tisíc ton, co je o vyše 249 % viac oproti úrovni roku 1996. V hospodárskom roku 1997-1998 pri ocakávanom 11-percentom raste hektárových úrod a 2,8-percentom raste pestovatelkých plôch možno odhadnút produkciu obilia v objeme 38 milión ton. Bez dovozu obilia možno vytvorit celkovú ponuku v objeme 4,2 milióna ton. Za predpokladu rastu domácej spotreby o 10,9 %, zásoby obilia na Slovensku dosiahnu k 30. júna 1998 asi 391,7 tis. ton. Pro trh s obilninami platia od roku 1997 novelizované opatrenia, ciže trhové poriadky. V zahranicnom obchode s obilím sa uplatnovali neautomatické licence nielen pre vývoz pšenicných múk a múk zo súraže, ale aj pre iné obilné múky. Do CR sa ukladá všetky otruby, pokrutiny, šroty a krmne zmesi.

Bratislava (epi)

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info