Zvýšení počtu režijních honiteb LČR

Lesy České republiky, s.p. oznámil nové aktuální rozhodnutí týkající se zvýšení počtu, resp. procenta honiteb, kde by s.p. LČR vykonával právo myslivosti ve své režii. Záměr je zvýšit dosavadní podíl takovýchto honiteb z 9 % na 25 % honiteb.

Požádal jsem proto tiskové oddělení o odpovědi na zaslané otázky, odpovědi vypracoval pověřený generální ředitel LČR, s.p. Jiří Groda. 

Na základě jakých indicií byla tato změna navržena? Byla změna navržena spíše ze strany LČR a nebo ze strany MZe, případně někoho jiného, kdo ji inicioval?

Rozhodnutí vychází zejména z koncepce státní lesnické politiky do roku 2035 a nutnosti efektivní ochrany lesa jako významné součásti životního prostředí a krajiny. Tato strategie je společným rozhodnutím Ministerstva zemědělství a Lesů ČR.

Bude tato změna směřována ke konci nájemních smluv v roce 2023?

Strategii naplňujeme průběžně. Podílu 25 % režijních honiteb dosáhneme v prvním pololetí příštího roku, kdy končí desetileté nájemní období převážné části pronajatých honiteb. 

Bude se tato změna týkat jen honiteb, kde je 100% pozemkový podíl LČR a nebo se uvažuje o takové změně i u honiteb, kde má LČR výraznou či alespoň dostatečnou pozemkovou majoritu?

Změna se týká vlastních honiteb Lesů ČR. 

Jaká kritéria pro výběr honiteb, kde se bude chtít dosáhnout změny, budou nastavena?

Lesy ČR mají stanovenou metodiku vyhodnocení především lesnického a mysliveckého hospodaření podle jednotlivých honiteb. Zohledňují v ní zejména náklady na ochranu mladých lesních porostů před zvěří v souvislosti s rozsahem obnovy včetně podílu přirozené obnovy lesa, plochy holin, plochy nezajištěných porostů, výše škod zvěří – zde budeme  zohledňovat podíl trvale poškozených porostů loupáním a  jejich trendy, výše plánů lovu a plnění plánu lovu.  Na základě multikriteriálního vyhodnocení jednotlivých honiteb se stanovují kategorie rizika nadměrného negativního ovlivnění lesnického hospodaření v důsledku vysokých stavů zvěře a z toho plynoucí návrhy na změnu způsobu využití honiteb. Všechna výše uvedená data budou dále porovnána s výstupy národní inventarizace lesů, vyhodnocením terénních zkusných ploch a dálkového průzkumu země. 

Bude určující velikost honitby, zeměpisné či jiné začlenění honitby v určitých oblastech, bude rozhodovat převažující druh spárkaté zvěře?

Rozhodovat se bude zejména na základě výše uvedeného vyhodnocení i s přihlédnutím k lokaci honitby a migračním tahům zvěře. 

Bude se změna dotýkat napříč všech krajů či oblastí ČR a nebo se uvažuje pro začátek třeba o soustředění změny v hospodaření jen do některých krajů či oblastí?

Pokud ano, kterých se bude hlavně týkat?

Bude se týkat celé České republiky. Budou se případně vytvářet větší honitby vytvořené sloučením původních menších?

V kterých oblastech a proč?

O tom aktuálně neuvažujeme. Má takováto uvažovaná změna obhospodařování a fungování dotčených honiteb přímou souvislost s pozemky či oblastmi, které byly postiženy kůrovcovou kalamitou?Vliv kůrovcové kalamity a následné nutné obnovy lesních porostů je v rozhodování o změně užívání honitby zohledněn, viz odpověď na třetí otázku. 

Je důvodem změny výše škod zvěří na lesních porostech?

A jsou to škody vymáhané v dřívějších letech ještě před kůrovcem, a nebo jen aktuální škody na nově vysazovaných plochách?

Škody zvěří nemohou být základním kritériem, protože naprosto nezohledňují faktický stav lesa. Budou tedy jen jedním z kritérií výběru. Nejdůležitějším očekáváním změny jsou významné úspory v nákladech na ochranu lesa před zvěří, dále zlepšení zdravotního stavu lesů v důsledku snížení poškozování lesních porostů a zlepšení biodiverzity v rámci přirozené obnovy lesních dřevin.

Kdy a jak budou vyrozuměni o změně současní nájemci, kdy jim bude dána výpověď z nájmu a bude to změna jednotně k určitému datu, a nebo změna postupná podle dobíhajících nájemních smluv?

Nemáme v úmyslu předčasně ukončovat nájemní smlouvy kvůli změně využití honitby. Nájemci budou v dostatečném předstihu informování, zda jimi doposud pronajatá honitba bude nadále využívána v režií Lesů ČR nebo bude vyhlášeno výběrové řízení na pronájem honitby. 

Jakým způsobem bude v novém režimu vlastního hospodaření LČR zajištěna péče o zvěř a výkon práva myslivosti? Přijmete nové zaměstnance či správce, jak to bude s mysliveckými hospodáři a evidencí myslivosti?

Vzhledem k tomu, že nejde o zásadní navýšení počtu honiteb, nepočítáme s přijímáním nových zaměstnanců vykonávajících myslivost. Mysliveckým hospodářem bude vždy jmenován zaměstnanec Lesů ČR. Tedy nepočítáme s novými zaměstnanci přijímanými kvůli výkonu práva myslivosti.Jinak pro Lesy ČR nejde o nic nového. 

Jak bude probíhat kontrola ulovené zvěře a správnost odlovu?

Kontrolovat ulovenou zvěř budeme podle zákona o myslivosti a interních směrnic Lesů ČR upravujících výkon práva myslivosti. 

Jak bude zajištěn lov zvěře? Budou mít třeba přednostní právo na povolenku dosavadní členové nájemce? Budou se prodávat povolenky volně zájemcům o lov? Budou se upřednostňovat povolenky krátkodobé či dlouhodobé?

Bude snaha spíše o prodej povolenek pro individuální lov a nebo směřovat lov více ke společným naháňkám?

K samotnému zajištění lovu budou vydána jasná pravidla v průběhu roku 2023. Už nyní však můžeme uvést, že budeme kombinovat osvědčené postupy získané nejen na území ČR. Také chceme umožnit vykonávat myslivost mladým lidem, kteří se dnes marně snaží dostat do mysliveckých sdružení. Zde je třeba poukázat na stárnoucí generaci současných myslivců. Rozhodně se ale nebráníme zapojení dosavadních nájemců, protože i s jejich pomocí bude možné adekvátně zvládnout složitou situaci, jakou je například i africký mor prasat. 

Jak se bude zhodnocovat zvěřina?

Máme vlastní projekt „Z lesa na stůl“ spojený s prodejem zvěřiny, tedy tak jako ve stávajících režijních honitbách prodáme veškerou zvěřinu v rámci tohoto projektu (www.zlesanastul.cz) nebo ji uplatníme ve zpracovatelných závodech, popř. ji odeberou lovci či zaměstnanci podle interních pravidel.

O jak velké snížení příjmu z nájmu honiteb pro LČR by se asi mělo jednat?

Snížení příjmů z nájmu honiteb je nerelevantní údaj, protože je zcela patrné, že už jen náklady na ochranu a zajištění  mladých lesních porostů násobně převyšují příjmy z pronájmu honiteb. Navíc stavy zvěře se dlouhodobě nedaří snižovat viz. Myslivecká evidence za ČR (uhul.cz) a připojený graf. 

Je úvaha, že snížení příjmu z nájmu nahradí příjem z prodeje povolenek a příjem z prodeje zvěřiny?

Tržby za prodej zvěřiny a poplatkových lovů nenahradí tržby za pronájem honiteb v plné výši, nicméně od změny způsobu využití honiteb a způsobu lovu zásadně očekáváme naplňování koncepce státní lesnické politiky do roku 2035, zlepšení zdravotního stavu a stability lesních porostů v důsledku snížení trvale negativního vlivu zvěře na les (viz. graf rostoucích stavů), rozvoj biodiverzity v rámci přirozené obnovy lesních dřevin (tzn. přirozenou cestou se bude obnovovat i řada dřevin, které dnes nemají šanci), umožnění výkonu práva myslivosti mladým lidem, kteří dnes jen těžko hledají uplatnění a zásadní úsporu v nákladech na ochranu lesa před zvěří.

připravil Jiří Kasina

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info