Lesnictví má nový národní plán, počítá s růstem parků

Vláda schválila Zásady státní lesnické politiky. Dokument má nahradit podobnou dlouhodobou koncepci z roku 1994 a doplnit Národní lesnický program z roku 2008. Kabinet se již materiálem zabýval koncem října, kdy jej vrátil ministerstvu zemědělství k dopracování.

Návrh mimo jiné počítá se zachováním podílu lesů ponechaných samovolnému vývoji, jako jsou například Národní parky, a zvyšování podílu těchto lesů ve vlastnictví státu. Tento záměr se části lesníků nelíbí, vidí v něm další omezování svého hospodaření, vyplývá z diskusí v odborném tisku.

Mezi dlouhodobé cíle státu v oblasti lesnictví má podle návrhu patřit zachování lesa a lesní půdy pro budoucí generace, zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství, ale také biodiverzity a ekologické stability lesních ekosystémů.

Stát chce do budoucna posílit význam lesa a lesního hospodářství pro ekonomický rozvoj venkova a zvýšit význam školství, výzkumu a inovací v lesním hospodářství.

Pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru chce stát mimo jiné snížit množství legislativních omezení vlastníků lesů na úroveň obvyklou ve zbytku Evropy. Lesníci dlouhodobě upozorňují na to, že český lesní zákon patří k nejpřísnějším v Evropě. Oblast dřevozpracujícího průmyslu by se pak měla vrátit do působnosti ministerstva zemědělství, v současnosti spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu.

Snížení stavů

Tuzemské lesy by se do budoucna měly více blížit své přirozené druhové i věkové skladbě, což znamená například růst podílu listnatých dřevin na úkor smrkových monokultur. V lesích by měl být ponecháván přiměřený podíl tlejícího dřeva, těžebních zbytků a takzvaných zpevňujících dřevin.

Materiál počítá také se snížením stavů přemnožené zvěře, která ročně způsobuje v lesích mnohamilionové škody.

Ministerstvo zemědělství v materiálu navrhlo sjednocení tuzemského systému podpor směřovaných do lesního hospodářství, zachovat volnou přístupnost lesů. Chce také podporovat používání dřeva jako obnovitelné a ekologicky čisté suroviny.

K realizaci vytčených cílů je podle materiálu potřeba řada legislativních změn, například přijetí nového lesního zákona, novelizace zákona o myslivosti či přijetí nového zákona o národních parcích.

Ministr zemědělství Petr Bendl ČTK po říjnovém projednávání zákona vládou řekl, že mu kabinet uložil společně s dalšími resorty vytvořit k materiálu dodatek zabývající se budoucností státních lesů. V ČR je asi 60 procent lesů státních, více než 80 procent z toho obhospodařují Lesy České republiky.

Národní lesnický program pro období do roku 2013 přijala vláda v říjnu 2008. Dokument zohledňuje ekonomické, sociální a ekologické aspekty lesnictví a měl formovat státní lesnickou politiku. Program vychází z Lesnické strategie EU a navazujícího Akčního plánu EU pro lesnictví a navazuje na dokument stejného typu schválený vládou v roce 2003.

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info