Vědci a odborníci na monitoring lesů se setkávají v Praze

Strnady – 10. června – Zdravotní stav a stabilita evropských lesů jsou v příštích desetiletích v ohrožení, protože na ně působí stresové faktory vyvolané klimatickou změnou a znečištěním ovzduší. Z tohoto důvodu se v Praze setkávají lesničtí vědci a experti, aby diskutovali o možnostech a potřebách budoucího monitoringu lesů.

Od 11. do 14. června se koná v Praze setkání lesnických vědeckých a odborných pracovníků zapojených do mezinárodního lesnického monitoračního programu ICP Forests. Vědci budou diskutovat o problémech souvisejících se sledováním zdravotního stavu, diverzity a produkce lesa. Týdenní akci pořádá Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ve spolupráci s programovým koordinačním centrem programu ICP Forests. Záštitu nad akcí převzali ministr zemědělství Marek Výborný a ministr životního prostředí pan Petr Hladík, organizaci akce podpořil státní podnik Lesy České republiky.

Program ICP Forests byl založen pod záštitou EHK OSN již v roce 1985, tedy téměř před čtyřiceti lety. V tehdejší politicky rozdělené Evropě panovala společná obava o zdraví lesů, které byly výrazně ovlivněny znečištěním ovzduší. V průběhu následujících desetiletí se ICP Forests vyvinul v unikátní program, který využívá mezinárodně harmonizované metody k hodnocení základních procesů v lesních ekosystémech ve 42 evropských zemích.

Program setkání začíná vědeckou konferencí FORECOMON s podtitulem „Monitoring pro lesy budoucnosti“, které se účastní 90 účastníků z 22 zemí. Vědecká konference je rozdělena do dvou sekcí: první je zaměřena na dlouhodobé vlivy znečištění ovzduší, sucha a dalších extrémních povětrnostních jevů na procesy lesních ekosystémů; druhá se bude zabývat novými monitorovacími přístupy na podporu rozvoje odolnějších lesů.

Předmětem jednání konference je, mimo jiné, nepříznivý vliv ozonu a zvýšená depozice dusíku, sekvestrace (ukládání) uhlíku v lesních porostech a lesních půdách a také biodiverzita lesních ekosystémů.

Ředitel VÚLHM, v. v. i., doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., k programu říká: „Prezentované příspěvky a postery ukazují, jak se program ICP Forests – původně zaměřený pouze na vliv znečištění ovzduší – vyvinul v multifunkční monitorovací síť, která poskytuje cenná dlouhodobá harmonizovaná data o klíčových tématech, o nichž se v současnosti diskutuje v souvislosti s rozvojem lesů v Evropě.“

Ve středu 12. června účastníci zaměří svoji pozornost na problém, který zasáhl mnoho lesních porostů v Evropě: kůrovcovou kalamitu. Během exkurze navštíví rozsáhlé holiny způsobené nedávným napadením kůrovcem v oblasti Českomoravské vrchoviny. Seznámí se s metodami aplikovanými místními lesníky ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., pro včasnou obnovu lesa.

Cílem těchto aktivit je přeměna na druhově a strukturně rozmanité lesy, které budou odolné vůči klimatickým změnám, zajistí dostatečnou produkci i komplexní ekosystémové funkce včetně ochrany biodiverzity a sekvestrace uhlíku. Na navštívených plochách je v budoucnu plánováno zřízení demonstračního objektu s příklady dobré praxe pro vlastníky lesů.

Vědci a odborníci navštíví také povodí Pekelského potoka, kde je od 70. let sledován vliv lesů na průběh odtoku a kvalitu vody přitékající do vodní nádrže Švihov.

Během posledních dvou dnů akce se zástupci zúčastněných zemí setkají na 40. zasedání řídícího výboru ICP Forests.

Jak uvádí Dr. Marco Ferretti, vedoucí programu ICP Forests: „Současné zaměření programu ICP Forests vychází z téměř čtyřech desetiletí sdílených evropských odborných znalostí v oblasti monitorování lesů a upevňuje tak svou průkopnickou pozici jako nadnárodní spolupráce, která zohledňuje vývoj lesů, včetně jejich současných a budoucích výzev.

Vědci budou diskutovat o nejnovějších datech a zprávách z jednotlivých odborných panelů. Seznámí se také s možnostmi využití inovativních technik v monitoringu lesů. Tradičně budou prezentovány také výsledky spolupráce s významnými mezinárodními výzkumnými iniciativami a projekty.

Kontakt:

doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., e-mail: sramek@vulhm.cz, tel: 602 260 808

Ing. Monika Vejpustková, Ph.D., e-mail: vejpustková@vulhm.cz, tel: 608 117 83

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info