3. mezinárodní konference ministrů životního prostředí států ležících v povodí Labe

Dne 3. března 2005 se v Drážďanech konala 3. mezinárodní konference ministrů životního prostředí států ležících v povodí Labe. Konference se zúčastnili ministr životního prostředí Spolkové republiky Německo, náměstek ministra životního prostředí České republiky, náměstek ministra životního prostředí Polské republiky, náměstek ministra životního prostředí Rakouské republiky, zástupce Evropské unie, ministryně životního prostředí Saska-Anhaltska, ministr životního prostředí Svobodného státu Saska a státní tajemnice Úřadu životního prostředí Svobodného a hanzovního města Hamburk, zástupci německých spolkových zemí, jejich delegace a prezident a vedoucí delegací Mezinárodní komise pro ochranu Labe.

Na této konferenci byla schválena „Zpráva 2005 pro mezinárodní oblast povodí Labe“, vypracovaná v souladu s požadavky článku 5 Rámcové směrnice EU pro vodní politiku, která bude využita jako součást splnění příslušných národních závazků, týkajících se předkládání zpráv Evropské komisi. Obdobná zpráva pro povodí Dunaje byla již schválena za účasti odpovědných ministrů v prosinci 2004 ve Vídni a zpráva pro povodí Odry byla schválena na 1. mimořádném zasedání Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním dne 15. března 2005 ve Wrocławi.

Součástí programu konference ministrů byla prezentace hlavních výsledků analýzy charakteristik povrchových a podzemních vod, vyhodnocení důsledků lidské činnosti, ekonomická analýza užívání vody a postup při implementaci Rámcové směrnice EU pro vodní politiku v povodí Labe. Na prezentaci navazovala diskuze zúčastněných zástupců jednotlivých smluvních stran, která se týkala priorit se zřetelem na vypracování společného plánu povodí pro mezinárodní oblast povodí Labe a povodňové ochrany v souvislosti s implementací Rámcové směrnice EU o vodní politice a oblastí významných pro další rozvoj vodní politiky na evropské úrovni.

Závěrem konference ministrů bylo schváleno prohlášení ministrů a konala se tisková konference. V návaznosti na konferenci ministrů se ve dnech 3. - 4. března 2005 uskutečnil v Drážďanech seminář pro širší odbornou veřejnost, kde byly představeny a diskutovány výsledky analýzy charakteristik povrchových a podzemních vod, vyhodnocení důsledků lidské činnosti, ekonomická analýza užívání vody a další postup při implementaci Rámcové směrnice EU pro vodní politiku v povodí Labe.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info