Lesy ČR bojují s černými skládkami

Lesy České republiky obhospodařují více než 1 300 000 hektarů lesa a problematice odpadů se věnují dvojím způsobem. Přestože státní podnik řádně likviduje odpady, které vznikají při vlastní provozní činnosti, musí zajišťovat i likvidaci těch odpadů, které do lesa vyvážejí mnozí nezodpovědní občané. Lesy ČR tak na likvidaci černých skládek ročně vynakládají částku několika milionů korun.

Likvidaci vlastních odpadů řeší Lesy ČR uceleným systémem odpadového hospodářství na všech organizačních jednotkách. V rámci Lesů ČR je zaveden systém separace dále využitelných složek odpadů (papír, plasty, sklo, kovy, ale i další).

V roce 2009 se v rámci podniku vytřídilo celkem více než 70 tun druhotných surovin, z toho 46 tun papíru, 16 tun plastů, 3 tuny skla a 7 tun kovů. Tyto suroviny jsou předávány k dalšímu zpracování, ostatní odpady jsou v souladu s požadavky platné legislativy ekologicky likvidovány prostřednictvím firem oprávněných k nakládání s odpady.

Černé skládky

Přesto, že se neustále rozrůstá síť sběrných dvorů, kam je možné bezplatně ukládat veškerý odpad, potýkají se Lesy ČR s přetrvávajícím problémem černých skládek v lesních porostech podél silnic a cest, na které své odpady vyvážejí nezodpovědní občané. V roce 2009 zaujímala celková plocha cca 1000 černých skládek na lesních pozemcích obhospodařovaných Lesy ČR přes devět hektarů!

Podle zákona o odpadech musí černé skládky likvidovat vlastníci pozemků na náklady původce. Hlavní tíha nákladů na odstranění černých skládek v lesích spravovaných LČR tak leží na podniku. Přesto postupně narůstá procento případů, kdy se podaří původce odpadů zjistit.

V roce 2009 LČR vynaložily na likvidaci cizího odpadu na černých skládkách více než 2,6 mil. Kč, což je o 700 000 Kč víc než v roce 2008.

Jak chránit životní prostředí?

Černé skládky ohrožují životní prostředí nás všech. Jejich nebezpečnost je dána především charakterem odpadu, který je na nich uložen, jejich vzdáleností od vodních toků, propustností půdy a výškou hladiny spodní vody. Kontaminace půd a vodních zdrojů je největším rizikem černých skládek pro životní prostředí. Dochází tak ke škodlivému působení na rostliny a živočichy, snižování druhové rozmanitosti a samozřejmě i zápachu a estetickému znehodnocením okolní přírody.

Jednou z vyzkoušených metod, jak do budoucna účinně zabránit vzniku černých skládek je spolupráce s obcemi i osvěta veřejnosti, a to jak prostřednictvím sdělovacích prostředků, tak environmentální výchovou. Lesy ČR proto v rámci lesní pedagogiky seznamují děti a mládež s tím, co do lesa patří a co ne. Jde o to, aby se ochrana životního prostředí stala pro všechny samozřejmostí tak, jako je tomu i v jiných vyspělých zemích.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info