Mezinárodní rok biodiverzity Praha připomene i pořádáním 6. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně evropských netopýrů

Ve dnech 20. – 22. září 2010 se v Top hotelu v Praze uskuteční 6. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů - EUROBATS [1]. Je to poprvé v novodobé historii ČR, kdy naše země hostí zasedání smluvních stran mezinárodní dohody v ochraně přírody a důležité je i to, že se to podařilo během Mezinárodního roku biodiverzity, kterým je rok 2010.

Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů patří k významným mezinárodním dokumentům sjednaným na základě Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (tzv. Bonnské úmluvy). Sjednání Dohody EUROBATS bylo vyvoláno skutečností, že stav evropských netopýrů je z hlediska jejich ochrany nepříznivý, podílejí se na tom zejména nepříznivé změny ve struktuře ekosystémů, ničení přirozeného prostředí, narušování letních i zimních úkrytů a také používání některých pesticidů [2].

Výzkum a ochrana netopýrů mají v České republice dlouholetou tradici, jednu z nejstarších v Evropě a čeští chiropterologové (vědci zabývající se studiem netopýrů a kaloňů) jsou ve světě uznávanými odborníky. I z toho důvodu Česká republika přijala na minulém zasedání dohody EUROBATS v roce 2006 v Lublani návrh zorganizovat 6. zasedání EUROBATS v ČR. Na tomto zasedání budou přijata usnesení, která určí směřování ochrany a výzkumu netopýrů v Evropě v následujících letech.

Organizaci zasedání zajišťuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se sekretariátem Dohody EUROBATS a Českou společností pro ochranu netopýrů, naší největší nevládní organizací, která se zabývá ochranou a výzkumem netopýrů. Na přípravě a realizaci doprovodných akcích se podílí také základní organizace Českého svazu ochránců přírody [3].

V rámci přípravy 6. zasedání EUROBATS a pro zvýšení povědomí a znalostí o netopýrech byl za podpory MŽP natočen krátkometrážní dokumentární film „Netopýři ve tmě“, který přibližuje život a systém ochrany netopýrů v ČR a také záslužnou práci odborníků, kteří se zabývají výzkumem netopýrů a jejich způsobem života. Slavnostní premiéra se uskuteční od 20 hodin 8. září v kině Atlas [4].

Pro účastníky zasedání je připravena jednodenní exkurze, během níž navštíví záchranné centrum pro hendikepované živočichy, centrum ekologické výchovy Na Čabárně, poznají krásy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a prohlédnou si zámek v Mělníku.

Měsíc září je s ohledem na konání 6. zasedání Dohody EUROBATS v rámci Mezinárodního roku biodiverzity měsícem biotopu skal a jeskyní a druhem měsíce je proto netopýr pestrý a z rostlin kruhatka Matthiolova.

Poznámky :

[1] Dohoda byla sjednána v Londýně 4. července 1991, v platnost vstoupila 16. ledna 1994. Depozitářem Dohody je vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, sekretariát sídlí v Bonnu. Vláda České republiky schválila přístup k Dohodě svým usnesením č. 583 ze dne 20. října 1993 a Dohoda vstoupila pro Českou republiku v platnost 26. března 1994. V současné době má Dohoda 31 smluvních stran ze 48 států areálového vymezení působnosti dohody (v nichž netopýři sídlí).

[2] Základní povinností všech smluvních stran je ochrana netopýrů a jejich přírodních stanovišť (tj. shromaždišť, lovišť, zimovišť, míst rozmnožování a ostatních pro ně významných lokalit). Smluvní strany musí také zakázat úmyslné chytání, držbu nebo zabíjení netopýrů, přijmout přísná opatření na ochranu netopýrů, podporovat vědecký výzkum netopýrů pro účely jejich ochrany a nahrazovat používání pesticidů toxických pro netopýry bezpečnějšími alternativami.

[3] MŽP společně s ČSOP připravilo v minulém pololetí kreslířskou soutěž pro děti na téma Podivuhodný svět netopýrů. Obrázky z této soutěže budou nainstalovány v jednacím sále zasedání EUROBATS. Na dětských stránkách MŽP je aktuálně k ověření znalostí o netopýrech připraven i znalostní kvíz.

[4] MŽP se podílelo na přípravě anglické publikace „a tribute to the bats“, která shrnuje historii a současnost ochrany a výzkumu netopýrů v ČR. Kniha bude zajímavým dárkem pro delegáty 6. zasedání EUROBATS.

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info