Radčický potok v Plzni nyní pojme až padesátiletou vodu

V Radčicích u Plzně Lesy ČR dokončily úpravy koryta Radčického potoka za téměř 8 milionů korun. To bylo opatřeno kamennou dlažbou, protože stávající opevnění koryta, tvořené laťovým plůtkem s vloženou geotextilií, již nevyhovovalo současným požadavkům na protipovodňovou ochranu. Nově upravené koryto pojme až padesátiletou vodu.

Díky dokončené úpravě se nám na území městského obvodu Plzeň 7 podařilo koryto stabilizovat v podélném i příčném směru, upravit režim podzemní vody a zajistit tak protipovodňovou ochranu stávajících objektů podél toku včetně infrastruktury pod vodním tokem. Hodnota ochráněných objektů je odhadována na 50 milionů korun,“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Koryto Radčického potoka bylo zpevněno kamennou dlažbou na cementovou maltu s vyspárováním, stávající mostky a přejezdy k nemovitostem zůstaly zachovány.

Stavba byla rozdělena na dva úseky od sebe vzájemně oddělené ulicí V Radčicích. „Horní úsek měří 345 metrů a je v něm vybudováno 24 stabilizačních prahů. Dolní úsek je 304 metrů dlouhý a nachází se na něm 14 stabilizačních prahů. Součástí úprav se stala i výstavba odlehčovacího koryta do řeky Mže v délce 68 metrů se dvěma stabilizačními prahy a brodem k přilehlé nemovitosti,“ doplnil Dan Král, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Vltavy.

Radčický potok je přítokem řeky Mže. Radčice jsou součástí města Plzeň, tvoří část jednoho z městských obvodů. Tok protéká územím vesnické památkové zóny, proto bylo nutné zapracovat do projektové dokumentace připomínky Magistrátu města Plzně – odboru památkové péče.

V Hradci Králové, 8. listopadu 2010

Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí LČR, s. p.

Tel.: 724 813 301

E-mail: Boublik@lesycr.cz

Vysvětlující informace:

odlehčovací (pomocné) koryto - slouží k odvodu části vody při zvýšených průtocích z hlavního koryta

stabilizační práh – zajišťuje stabilitu kamenné dlažby proti posunutí

Poznámky pro editory:

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).

Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.

Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info