Informace z jednání představenstva AK ČR

Prezident AK ČR Jan Veleba úvodem informoval o záležitostech spojených s výměnou osoby ministra zemědělství a o nastávající komunikaci s ministrem Bendlem, který projevil zájem o úzkou spolupráci a kontinuitu, především v oblasti jednání SZP 2014 – 2020 a řešení aktuálních záležitostí resortu. Dále informoval přítomné o uskutečněných jednáních a aktuálních tématech, mimo jiné také o dobrém rozjezdu spolupráce s novou předsedkyní Energetického regulačního úřadu, ing. Alenou Vitáskovou.

Představenstvo AK ČR bylo seznámeno s aktuálním vývojem diskuze a jednotlivých jednání k reformě SZP, k podobě zveřejněného legislativního návrhu pro roky 2014 – 2020, dále s propočty dopadů na české zemědělství, s problematickými otázkami jako je zastropování, odpočty na zaměstnance, definicí aktivního zemědělce, zelenání, podpory citlivých komodit, k vymezení nového PRV, celkového rozpočtu pro zemědělství a rozvoj venkova a národních obálkách, o potřebě jednání s Radou ministrů, poslanci Evropského parlamentu, a další. Podrobně jsou tato témata zpracovávána také v Informacích AK ČR.

Opakovaně byl ze strany vedení AK ČR vznesen požadavek na doplnění elektronické evidence členů AK ČR z regionů.V této věci bylo zároveň rozhodnuto o zaslání výzvy prezidenta na jednotlivé OAK s požadavkem inventarizace regionální členské základny, výměry z. p. jednotlivých subjektů a nahlášení změn kanceláři AK ČR Olomouc tak, aby kalkulace a odvod členských příspěvků odpovídaly realitě, což dle provedených namátkových kontrol v současnosti v některých případech není. Jako samostatný bod toto bude projednáno také na celostátní poradě ředitelů OAK dne 7.-8. listopadu 2011.

Představenstvo AK ČR prodiskutovaloaktuální stav rozpočtu kapitoly MZe pro rok 2011 a návrh rozpočtu pro rok 2012. Pro tento rok stále není zajištěno plné financování Top Up citlivých komodit, tato záležitost je k prioritnímu jednání s MZe a MF. Stejně tak pokrytí požadavků na rok 2012.

Jako problematická se jeví novela zákona č. 95/1999 Sb., o prodeji státní půdy, která je v PSP ČR z důvodu ukončení sedmileté výjimky zákazu prodeje půdy cizincům. Do této novely byla nově zapracována ustanovení k obnově prodeje půdy ve 30tiletém splátkovém režimu, ale zároveň ustanovení, které by otevřelo možnost přednostního uplatnění jakéhokoliv restitučního nároku kdekoliv na území ČR, což nahrává jiným skupinám, než zemědělským podnikatelům hospodařícím v místě. Respektovány nebyly další dlouhodobé požadavky nevládních organizací. Představenstvo AK ČR proto uložilo prezidentovi Velebovi v této věci bezodkladně jednat. Představenstvo AK ČR v tomto bodě také odsouhlasilo požadavek naprodloužení působnosti PF ČR do doby vyřešení prodeje státní půdy a změn legislativy s touto problematikou spojenou.

Projednán byl dále návrh vybraných ustanovení novely občanského zákoníku vztahujících se k nájemným smlouvám a k prodeji pozemků. Pro členy AK ČR bude připravena podrobná informace a zároveň vznesen požadavek pomoci místně příslušných poslanců a senátorů. Tato záležitost bude zároveň nadále monitorována.

Představenstvo AK ČR projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2010 a souhlasí s převedením zisku za tento rok na odepsání kumulované ztráty z let minulých.

Jednání se jako host zúčastnil Ing. Václav Šebek, výkonný sekretář Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství při AK ČR, který seznámil přítomné s aktuální situací v lesním hospodaření, se záležitostí tendrů na práce v lesích, s problémy se kterými se společnosti potýkají, s nízkou úrovní komunikace s MZe a Lesy ČR, apod.

Mezi dalšími projednanými tématy bylo spuštění dotačního titulu pro ozdravení chovů prasat a drůbeže, příprava dotačního titulu pro odbytové organizace, zhodnocení roční existence programu Bílé plus, záměru přípravy podobného programu na podporu spotřeby hovězího masa či program na pojištění rizik.

Zpracoval Ing. Jiří Felčárek, AK ČR Praha

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info