Dopis: Zábory zemědělského půdního fondu

Dopis byl zaslán: Miroslavě Nemcové, předsedkyni Poslanecké sněmovny PČR, Ing. Milanu Urbanovi, předsedovi hospodářského výboru Poslanecké sněmovny, Milanu Štechovi, předsedovi Senátu a všem předsedům parlamentních stran.

V Praze dne 3. listopadu 2011

Č.j. : 169/2011

Vážený pan předsedo/Vážená paní předsedkyně,

dovolte, abych Vás požádal o součinnost v odmítnutí záměru opětovného otevření výhodných záborů zemědělského půdního fondu (ZPF), který nyní formou přílepku k novele zákona o podporovaných zdrojích energie chystá Poslanecká sněmovna.

Po dobu mnoha roků se AK ČR snažila, aby zábory nejkvalitnější orné půdy byly omezeny. Vždyť je přece alarmující, že v průběhu dlouhých let docházelo v průměru k záborům 13 - 15 ha orné půdy denně a to často na těch nejlepších bonitách.

Dnes máme cca 4,2 mil. hektarů zemědělské půdy rozdělené podle kvality do pěti stupňů ochrany. Přitom asi 40 % výměry tvoří tzv. bonitní půda, která se řadí do 1. a 2. třídy ochrany. Je společenskou ostudou, že právě na těchto půdách se takové stavby realizují.

Pokud připustíme další zábory, dojde k zabetonování pozemků, mj. také ke zhoršení vodohospodářských a ekologických funkcí krajiny. Přitom za nějaký čas tyto haly „poskočením“ podnikatelského záměru, zůstanou bez využití a jen jako břemeno pro další generace. Naopak pro trvalou potřebu produkce potravin a výživy obyvatelstva budeme mít jen méně kvalitní pozemky s potřebou investic do jejich zúrodnění.

Jediným právním a osvědčeným nástrojem, který by motivoval investory ke snížení záborů ZPF a k možnému využívání, např. brownfields k výstavbě, bylo a je výrazné zvýšení odvodů za zábory ZPF. Zde se však dlouhé roky nenašel dostatek politické vůle situaci řešit.

Nakonec ke změně stavu došlo od ledna letošního roku a to jen díky hledání zdrojů na pokrytí závazků státu pro řešení plateb na energii původem z fotovoltaických elektráren. Vznikla tak tzv. malá novela zákona o ochraně ZPF (č. 402/2010 Sb.), která konečně přinesla zvýšení odvodů s pozitivní účinností a dopadem na snížení záborů.

Avšak již po cca deseti měsících účinnosti novely se chystá změna legislativy do ještě horšího, než původního stavu. Nejen že by se opět otevřela možnost bezohledného nakládání s půdou. Ještě závažnější je skutečnost, že developeři by podle nové úpravy nemuseli za zábory ZPF zaplatit vůbec žádné poplatky.

Zvýšené příjmy státní rozpočtu byly kalkulovány ve výši 1,7 mld. Kč, současný přílepek je sníží na cca 1/3. To už stát nemá o tyto příjmy zájem nebo si vezme své ne u bohatých investorů a developerů, ale od drobných podnikatelů a občanů zdražením potravin a služeb, zvýšením daní?

Celospolečenským zájmem, který mají poslanci a senátoři v tomto případě plnit, je ochrana největšího bohatství, které každá země má, tedy ochranu vlastní půdy. Právě popsaný případ však jde proti zájmům naprosté většiny naší společnosti a zvýhodňuje obchod a tím zisky úzké skupiny developerů a investorů.

Je dnes tedy především na Vás, zda svým rozhodnutím a hlasováním zachováte pro budoucí generace tu nejkvalitnější půdu a zelenou krajinu nebo připustíte růst dalších průmyslových ploch.

Nejen jménem zemědělců České republiky Vás proto ve světle uvedených faktů žádám o racionální posouzení celé záležitosti a o ovlivnění vzniklého stavu ku prospěchu celé naší společnosti.

S poděkováním a pozdravem

Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR, v.r

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info