Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu státního rozpočtu na rok 2013 v kapitole 329 Mze

V návrhu státního rozpočtu pro rok 2013 je předloženo výrazné snížení kapitoly 329 proti roku 2012 a to o téměř 5,5 mld. Kč. Jedná se tak o krácení o více jak 11%.

Rozpočtové výdaje v roce 2012 …………………… 48 573 mil. Kč

Rozpočtové výdaje v roce 2013 …………………… 43 161 mil. Kč

Rozdíl ………………………………………………………….. - 5 412 mil. Kč

Tak významné krácení považujeme rozpočtu kapitoly zemědělství jako zcela neadekvátní a vyjadřujeme s ním zásadní nesouhlas.

Proto navrhujeme následné úpravy:

1. V návrhu nejsou především rozpočtovány zdroje na kofinancování Programu rozvoje venkova.

Rozpočtové výdaje Programu rozvoje venkova v r. 2013 celkem ……………… 8 207 mil. Kč

Z toho rozpočtové výdaje Programu rozvoje venkova z národního rozpočtu …. 2 202 mil. Kč

Protože z rozpočtovaných výdajů Programu rozvoje venkova tato částka připadá na nárokové podpory v ose II v oblastech LFA, agroenvironmentálních a dalších opatření je zřejmé, že tak nejsou zajištěny prostředky na financování projektových opatření na již schválené a dokončená opatření  v osách I, III a IV do výše cca 6 mld. Kč. Proto je nezbytné zvýšit kofinancování o dalších cca 1,7 mld. Kč (vč. 100 mil. Kč na výstavbu protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav v roce 2013).

2. Nedostatečně je v návrhu zohledněna podpora národních dotačních programů state-aid, které jsou každoročně financovány ve výši cca 1,1 mld. Kč a které jsou zaměřeny na podporu takových programů, jako je ozdravování od chorob a nákaz, podpora šlechtění atd. čímž se významně podílí na konkurenceschopnosti zemědělských i potravinářských podniků.

Zde proto požadujeme doplnění chybějících prostředků ve výši 600 mil. Kč a udržení alokace shodné s minulými roky.

3. V návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty zdroje na udržení činnosti Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) pro programy Pojištění, Půda a dotace úroků pro postižené podniky suchem. Bez dotace fond skončí v roce 2013. Zachování těchto podpor deklaroval i předseda vlády při diskusi o zachování PGRLF či jeho převedení pod SZIF. Bez ohledu na další vývoj však je nutné udržet programy administrované v současnosti PGRLF a proto vnímáme jako nezbytné doplnit prostředky ve výši cca 500 mil. Kč.

4. V rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu jsme nenalezli finanční zdroje na úpravu informačního systému administrace v souvislosti se změnami danými připravovanou reformou Společné zemědělské politiky, která bude platit od 1.1.2014.

Proto zde navrhujeme zabezpečit potřebné finanční prostředky.

5. V rámci lesního hospodářství není zajištěna alokace na tzv. náhrady z lesního zákona ve výši cca 100 mil Kč.

6. Poslední oblastí, kde nejsou alokovány finanční prostředky, je oblast národních podpor ve vodním hospodářství, kde chybí alespoň 500 mil. Kč.

Ing. Martin Pýcha

předseda Zemědělského svazu ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info