Přijďte se dozvědět jak podporovat svého sedláka

Řada spotřebitelů dnes hledá možnosti jak získávat potraviny z blízkého okolí. Jejich výhodou je, že víme, jakým způsobem byly vyprodukovány. Důvodem pro volbu místních potravin je stále rostoucí závislost na neviditelných řetězcích producentů, zpracovatelů a zprostředkovatelů, které činí celý systém produkce a distribuce potravin neprůhledný, nákladný a někdy i nebezpečný. Jednou z cest, jak zjistit a ovlivnit to, jaké potraviny nakupujeme a navíc jak bude vypadat naše zemědělství a krajina, je systém komunitou podporovaného zemědělství. Sedlák a jeho zákazník zde sdílejí rizika a přínosy zemědělského hospodaření bez dalších prostředníků.

Proto ve dnech 2.-4. října proběhnou v Praze, Ostravě a Brně veřejné diskuse, které se budou snažit přiblížit zkušenosti s komunitou podporovaným zemědělstvím v zahraničí a u nás. Semináře organizují PRO-BIO LIGA, PRO-BIO RC Moravská brána a Veronica.

Cílem těchto diskusí je představit české veřejnosti koncept komunitou podporovaného zemědělství jako funkčního modelu pro udržitelnou produkci a spotřebu potravin, který se v západní Evropě v posledních letech ukazuje být životaschopnou, solidární a spravedlivou formou produkce a distribuce lokálních potravin a zajištění potravinové suverenity.

V diskusích s organizátory komunitních potravinových systémů z řad spotřebitelů i sedláků z tuzemska i zahraničí  by se účastníci akcí z řad spotřebitelů i zemědělců měli dozvědět, proč a také jak mohou spotřebitelé u nás podporovat svého sedláka a co to může přinést oběma stranám i celé společnosti.

Semináře budou probíhat 2.10. v Praze, 3.10. v Ostravě a 4.10. v  vždy v odpoledních hodinách. Podrobnosti o časech a místech konání jsou k nalezení na www.biospotrebitel.cz/kpz.

Kontaktní osoba: Jan Valeška PRO-BIO LIGA tel.: 272 660 501 mobil: 774 683 833 mail: info@biospotrebitel.cz

Další kontakty:

Co je komunitou podporované zemědělství

Community supported agriculture či komunitou podporované zemědělství je pojem, který v Čechách zatím nemá kořeny a vlastně ani srozumitelné označení. Na druhou stranu v řadě zemí kolem nás (a zejména v USA a západních zemích) ukazuje změnu vztahu veřejnosti k zemědělství a produkci potravin. Skuteční sedláci, nikoliv pouzí vlastníci půdy, kteří dříve platili za vyšší třídu, jsou dnes marginalizovanou, ohroženou skupinou. Stejně tak kvalitní, čerstvé, zdravé, environmentálně šetrné a dostupné potraviny z místních zdrojů se stále více stávají luxusním zbožím pro vyvolené. Právě z těchto důvodů spotřebitelé nejen v proamerickém kontextu, ale také například v Japonsku začali hledat cestu jak propojit záchranu zanikajících drobných hospodářství se získáním kvalitních místních potravin. Našli jej v konceptu všeobecně známém jako community supported agriculture či v českém překladu zemědělství podporované místní komunitou.

Proč má komunita podporovat své zemědělce?

Jedná se o koncept rozvoje drobného zemědělství, který v řadě zemí již téměř 20 let pomáhá malým sedlákům překonávat existenční problémy, odolávat nepředvídatelným výkyvům globálních trhů a snižovat jejich závislost na veřejných zdrojích financování. Spotřebitelům na druhou stranu přináší kvalitní místní a často bio produkci a především úzký kontakt s hospodáři a znalost místa vzniku konzumovaných potravin. Neméně důležitá je také skutečnost, že jedním z jeho dopadů je i zmenšování propasti mezi městem a venkovem. Velkým přínosem navíc je šetrné zacházení s půdou a péče o životní prostředí vůbec, jejímž důsledkem je například zmírňování klimatických změn.

Komunitou podporované zemědělství je jednak spotřebitelskou reakcí na řadu problémů, které s sebou přineslo zprůmyslnění zemědělství a výroby potravin (jako např. kontaminace potravin, nákaza BSE), a zároveň reakcí veřejnosti na potravinovou (ne)soběstačnost či dokonce závislost na dovozu, nebo masivní úbytek malých rodinných hospodářství. Například podle organizace Alliance Provence zaniknou ve francouzském regionu Provence vinou socioekonomických těžkostí každý den 3 statky.

Jak je tedy podporuje?

Prostá definice komunitou podporovaného zemědělství obvykle označuje partnerství mezi hospodáři a spotřebiteli, v jehož rámci jsou rizika (neúroda) a přínosy (nadúroda) hospodaření sdíleny spravedlivěji, než v supermarkety ovládaném systému. Obě strany (spotřebitelé i sedláci) k tomuto systému přistupují s pochopením skutečnosti, že zemědělství není běžný typ podnikání, ale je to způsob zacházení s krajinou a lidským zdravím, který je závislý na proměnlivosti počasí, klimatu, atd. Právě proto se obě strany dohodnou na dodržení určitého závazku. Závazku, který ze strany spotřebitelů znamená platit spravedlivou cenu za produkci statku a nést rizika hospodaření a ze strany hospodáře produkovat zdravé, čerstvé a ideálně bio potraviny. 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info