Novelizované nařízení vlády ČR o kritériích udržitelnosti biopaliv

Nařízení vlády 351/2012 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv, přijaté 3. října 2012, které je vydané na základě zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,  má za cíl zpřísnění kritérií udržitelnosti biopaliv. Podpora biopaliv by měla být poskytována jen na produkci, která nekonkuruje pěstování plodin jako potravin, nebo která je pěstována na půdě, která byla donedávna např. lesem či rašeliništěm. Zn., že biologicky hodnotné plochy mají být chráněny před přeměňováním na zemědělskou půdu k produkci biopaliv.

Nařízení zapracovává příslušné směrnice Evropské unie a stanovuje časově se zpřísňující limity pro úsporu emisí skleníkových plynů a způsob stanovení emisí, stanovuje systém kvality a hmotnostní bilance, náležitosti prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti,a náležitosti prohlášení pěstitele biomasy aj. Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti.

 Základní hodnota produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty činí 83,8 g CO2ekv/MJ. Biomasa vypěstovaná na území Evropské unie a biopaliva z ní vyrobená a do 31. prosince 2011 včetně se považují za splňující kritéria udržitelnosti. Pro biopaliva vyrobená ve stacionárním zdroji přede dnem 24. ledna 2008, se požadavky na úsporu emisí vztahují od 1. dubna 2013.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012.

Sbírka zákonů, 22. října 2012, č. 131, 4698-4719

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla). Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info