Sedláci podpořili transformaci

V nejzápadněji položeném regionu ASZ – Chebsku, konkrétně ve Františkových Lázních, se 22. a 23. listopadu uskutečnilo zasedání Rady Asociace soukromého zemědělství ČR. Kromě osmi desítek zástupců z jednotlivých regionů a členských svazů ASZ se ho jako hosté zúčastnili i ministr zemědělství Petr Bendl a jeho nový první náměstek Vilém Žák. 

Priority ASZ při prosazování podmínek nové SZP

Předseda ASZ Josef Stehlík zrekapituloval ve své zprávě činnost asociace v letošním roce a její postoje k aktuálním tématům. Informoval o jednáních formou kulatých stolů ministra a pracovních skupin nad budoucí podobou Společné zemědělské politiky po roce 2013. Připomněl priority ASZ při prosazování těchto podmínek, zejména obhajobu dobrovolného greeningu (ozeleňování), zvýhodňování menších projektů, projektů spolupráce mezi zemědělci i obcemi, samozřejmě s minimem administrativních překážek. Za naprosto zásadní pro podnikání na bázi rodinných farem považuje ASZ řešení generační výměny, tedy dotační program podobný pozastavenému titulu Předčasné ukončení zemědělské činnosti. O obdobě tohoto programu je nyní jednáno na půdě Zemědělského výboru Evropského parlamentu.

Úspěšná jednání ASZ s předsedou vlády

Josef Stehlík dále zmínil sérii jednání s předsedou vlády Petrem Nečasem na jaře letošního roku, díky nimž byla pro rok 2013 zachována alespoň 40% vratka spotřební daně z nafty. Řešilo se i zrušení daně z příjmu u fyzických osob při převodu rodinné farmy mezi rodinnými příslušníky (např. z otce na syna). V současné době je již v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny tento návrh projednáván. Dalším bodem jednání s předsedou Nečasem byla i podpora návrhu novely zákona č. 95/1999 Sb. na zrušení předkupního práva státu k pozemkům nakoupeným od PF ČR po jejich úplném splacení. Lze očekávat, že po složitých peripetiích bude tato novela konečně schválena.

Úspěchy Antibyrokratické komise MZe

Informoval také o intenzívní práci Antibyrokratické komise MZe a sběrné novele tzv. „antibyrokratického zákona“, jejímž předmětem je změna sedmi zákonů. Novela se nyní nachází v legislativním procesu formou poslaneckého návrhu. Zmínil, že se ASZ aktivně podílela na problematice řešení sucha, zejména na jižní Moravě. „V současné době existuje aktuální mapa znázorňující postižené oblasti. Zemědělci zde hospodařící mohou jednat s bankou či PF o odložení splátek a s fondem hmotných rezerv o zápůjčce obilí,“ řekl Stehlík.  

Novela zákona o myslivosti

Hovořil dále o vzniku Asociace myslivosti, jejíž založení iniciovala ASZ. Jde o dobrovolné a nezávislé sdružení občanů, pro něž je myslivost a ochrana přírody tradičně postavena na vlastnictví pozemků a jejichž cílem je vrátit vlastníkům a zemědělcům taková postavení a práva, která měli před rokem 1948. Vysvětlil smysl a průběh mysliveckého semináře, který se konal nedávno na ministerstvu zemědělství – byl zdrojem informací a podnětů pro práci nově vzniklé myslivecké rady ministra. Jednou z priorit ministerstva zemědělství je novela zákona o myslivosti, ministr jednoznačně deklaroval své rozhodnutí předložit ji v příštím roce.

Farmářské slavnosti i mezinárodní filmový festival  

Předseda Stehlík zmínil také celou řadu letošních aktivit asociace, v jejichž výčtu nechyběla ani opět velice úspěšná sérii Farmářských slavností. Ty se konaly na šesti farmách členů ASZ a navštívilo je více než 30.000 příznivců venkova. O osvětu zemědělství vůči nezemědělské veřejnosti se snaží i mezinárodní filmový festival „Life Sciences Film Festival (LSFF)“, který se konal v říjnu v prostorách České zemědělské univerzity v Praze, a jehož spolupořadatelem se asociace opakovaně stala i v letošním roce.

Rybářství – další z četných aktivit asociace

Mezi členy ASZ roste stále větší zájem o rybářství, proto se asociace v rámci svých četných aktivit nyní více zaměřuje i na tuto oblast. Radě se tak představil historicky první zástupce ASZ v Monitorovacím výboru Operačního programu Rybářství Martin Junek. Diskutoval se zástupci Rady o jejich představě o vývoji dotačních programů rybářství a akvakultury v podmínkách soukromého hospodaření.

Vstup nové organizace do ASZ

O vstup do Asociace soukromého zemědělství projevila zájem významná a zavedená organizace, která zastřešuje zájmy chovatelů koní všech plemen v ČR i v zahraničí - Asociace svazu chovatelů koní ČR. Ta je v současné době největší organizací svého druhu - ve 40 odborných a oblastních svazech sdružuje tisíce chovatelů - a vede 10 plemenných knih koní. Kromě činností spojených s vedením plemenných knih spolupořádá chovatelské výstavy a vydává pro své členy vlastní časopis „Koně“. „Od členství v ASZ si slibujeme především skutečné prosazování zájmů českých chovatelů koní na národní a mezinárodní úrovni. V Agrární komoře, jejímiž členy jsme byli 15 let, se tak bohužel nedělo. Připadali jsme si zde spíše jako jehla v kupce sena,“ řekl prezident této organizace Jaroslav Dražan. Rada ASZ jednání o vstupu Asociace svazu chovatelů koní ČR do ASZ jednomyslně schválila. Tento krok považuje za logické vyústění, neboť organizace se názorově potkávají a propojení sedláků s koňmi je jasně dané a přirozené.

Informace Viléma Žáka o vývoji transformace

Informovat členy asociace o vývoji transformace resortu zemědělství přijel do Františkových Lázní první náměstek ministra zemědělství Vilém Žák. „Proces transformace není samozřejmě jednoduchou záležitostí, všeobecně se mu nepřeje. Po jejím úplném dokončení ale dojde ke snížení provozních a správních nákladů resortu až o 3,2 miliardy ročně ve srovnání s rokem 2009. Celková úspora v letech 2010 až 2016 tak bude činit zhruba 16 miliard korun. To však není jediný pozitivní dopad. Vy, sedláci, jistě uvítáte snížení byrokratické zátěže, která byla vinou velkého množství agend neúměrně vysoká. Zároveň se ale nemusíte obávat, že by snížením počtu agend došlo k zhoršení rozsahu a kvalit služeb vám poskytovaných, “ ujistil členy Rady náměstek Žák.

Vysvětlil, že tranformaci je možno rozdělit do pěti pilířů. Prvním je transformace Pozemkového fondu České republiky sloučením s pracovišti pozemkových úřadů za vzniku Státního pozemkového úřadu České republiky, jejíž uskutečnění od 1.1.2013 brzdí doporučení ročního odkladu ze strany Senátu. Druhým pilířem je restrukturalizace dozorových organizací. V meziresortním připomínkovém řízení se nyní nachází slučovací zákon Státní rostlinolékařské správy a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Dále do tohoto pilíře spadá sloučení České plemenářské inspekce a Státní veterinární správy. V rámci třetího pilíře dojde k začlenění Agentur pro zemědělství a venkov do Státního zemědělského intervenčního fondu. Čtvrtým a pátým pilířem je transformace kontrolní činnosti v oblasti Cross Complience na Státní zemědělský intervenční fond a propojení výzkumných organizací. 

Ministr Bendl podporuje rodinné hospodaření

 „Asociace soukromého zemědělství je podle mého názoru respektovanou organizací, a to zásluhou lidí, kteří ji reprezentují,“ řekl na uvítanou ministr zemědělství. „Bez rodinných podniků se zemědělství nikam nedostane, proto jsem velkým zastáncem rodinného hospodaření.Malým sedlákům se v současné době začíná dařit, ale mají problém dostat se se svými produkty na trh. Je tedy nutné nejen popularizovat jejich práci, ale i odstranit velký hendikep zemědělského trhu, kterým je nepropojení prvovýrobce se zákazníkem. Dalším velkým bolem sedláků je přebujelá byrokracie - boj s ní je pro mě momentálně číslo jedna,“ uvedl dále Bendl. Zmínil také, že by rád dopracoval ucelenou koncepci zemědělství, kterou by chtěl předložit k diskusi nevládním organizacím.

Členové Rady poté využili přítomnosti ministra k četným dotazům ohledně myslivosti, podpory živočišné výroby, mléčných kvót a jejich dalšího trvání, ale i systému fungování MAS v dalším programovacím období.

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info