Z jednání Dozorčí rady Lesů České republiky, s. p.

 * Noví členové DR

* Posílení dohledové kompetence DR

* HV LČR za období leden – září 2013

* 28 podepsaných smluv v tendru na lesnické činnosti od roku 2014

* Kontroverzní smlouva s Krušnohorskou energií, a.s.

* Nová rubrika na Internetu k církevním restitucím: informace o podaných výzvách

* Lesy ČR mají právní nárok na náhradu za ztížení lesního hospodaření daného důvody ochrany přírody

Dozorčí rada (DR) státního podniku Lesy České republiky na pravidelném zasedání projednala několik důležitých bodů.

Zasedání dozorčí rady se dnes poprvé zúčastnili její čtyři noví členové, které jmenoval ministr zemědělství Miroslav Toman. Jde o odborníky z převážně lesnického sektoru. Novými členy dozorčí rady se stali proděkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc., ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Ing. Jaromír Vašíček, CSc. a náměstek ministra zemědělství Mgr. Jan Sixta, který má rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva veřejných zakázek.

V souvislosti s novým Statutem státního podniku Lesy České republiky vydaného Ministerstvem zemědělství došlo k posílení dohledové kompetence Dozorčí rady a to například v oblasti veřejných zakázek, volných finančních prostředků, pohledávek nebo nájmů. „Nový statut LČR vydaný Ministerstvem zemědělství vnímáme velmi pozitivně. Dochází tak k písemnému zakotvení postupů, které Dozorčí rada LČR uplatňuje již delší dobu. Obdobné záležitosti si Dozorčí rada nechává předkládat a komentovat managementem na každém svém jednání již více než rok,“ uvádí předseda Dozorčí rady Lesů ČR Miroslav Zámečník.

Dozorčí rada dnes projednala výsledky hospodaření Lesů ČR za období leden – září 2013. V uvedeném období podnik dosáhl hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 4,324 miliardy korun. „Hospodaření Lesů ČR vykazuje nadále velmi pozitivní hodnoty. Naprostá většina HV, plných 91%, je nadále tvořena naší hlavní činností, lesnickým hospodařením,“ poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.

Dozorčí rada také přijala informaci vedení podniku, že k dnešnímu dni Lesy ČR podepsaly již 28 pětiletých smluv na veřejnou zakázku - Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2014+. „V dostatečném časovém předstihu tak probíhá uzavírání smluv na veřejnou zakázku, která zajistí kontinuální pokračování prací v lesích v nejbližším období. Na podepsání zbývajících smluv se nyní intenzivně pracuje,“ poznamenává Michal Gaube. Dozorčí rada v této souvislosti zopakovala vedení podniku své doporučení uzavírat v dané veřejné zakázce smlouvy pouze s firmami, které se umístily na prvních místech. „Takový postup považujeme za nejtransparentnější,“ podotýkají shodně Miroslav Zámečník a Michal Gaube.

Dozorčí rada Lesů ČR dále projednala problematiku nároku na zaplacení smluvní pokuty uplatněného vůči Lesům ČR společností Krušnohorská energie, a.s. Zmíněná společnost se uvedeného nároku domáhá na základě dokumentu nadepsaného jako Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Energie pro Krušné hory“. DR se seznámila s navrženým postupem a doporučila vedení podniku realizovat aktivní právní kroky na ochranu majetku a zájmu státního podniku. Tento dokument měl být za Lesy ČR uzavřen v červnu 2008 jejich tehdejším generálním ředitelem.

Vedení podniku informovalo Dozorčí radu LČR o zprovoznění nové rubriky k církevním restitucím na internetových stránkách Lesů ČR obsahující základní identifikační údaje o podaných výzvách oprávněných osob podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. „Zprovoznění nové rubriky oceňujeme. Je to krok správným směrem, který proces církevních restitucí zprůhledňuje,“ podotýká předseda Dozorčí rady Lesů ČR Miroslav Zámečník.

Vedení podniku Dozorčí radu informovalo o rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2013, sp. zn. 25 Cdo 3837/2011. Tímto rozsudkem byl ve sporu mezi Lesy České republiky, s.p., a Ministerstvem životního prostředí potvrzen právní názor, že státní podnik, a tedy i Lesy České republiky, s.p., mají právní nárok na náhradu za ztížení lesního hospodaření daného důvody ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a tedy právo i povinnost tento nárok uplatňovat. „Tuto informaci vedení podniku jsme uvítali. Lesy ČR se od samého začátku jen snažily v souladu s platnými právními předpisy hájit své oprávněné zájmy,“ říká Miroslav Zámečník. „Je potěšující, že i rozsudek Nejvyššího soudu ČR dal našemu názoru za pravdu,“ doplňuje Michal Gaube.

V Hradci Králové 24. října 2013

Zbyněk Boublík

Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.

Tel.: +420 724 813 301,

E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).

Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info