Ekologičtí zemědělci odmítají snahy o snížení podpory agroenvironmentálních opatření

Svaz ekologických zemědělců zásadně odmítá požadavek Agrární komory ČR na snížení alokovaných dotačních prostředků na agroenvironmentální opatření (AEO) včetně podpory ekologického zemědělství.

„Nesouhlasíme rovněž s Agrární komorou s požadovaným snížením počtu agroenvironmentálních opatření či pokračováním systému smíšených farem, kdy podnik má trvalé travné porosty v režimu ekologického zemědělství a na orné půdě hospodaří vysoce intenzivně za použití syntetických hnojiv, pesticidů apod. Z podobných návrhů, které jsou zcela proti principu ekologického zemědělství, jsme v šoku,“ řekla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Návrhy agrárníků podle ní jen dokazují, jak jim jsou „čisté biofarmy“ trnem v oku.

Agrární komora přitom navrhovanými změnami střílí i do vlastních řad. „Také v Agrární komoře jsou ekologičtí zemědělci a komora jim neustále podporu ekologického zemědělství deklaruje,” upozornila Nesrstová.

Svaz ekologických zemědělců naopak požaduje navýšit prostředky v Programu rozvoje venkova a provést opětovnou revizi prováděcích dokumentů týkajících se AEO a ekologického zemědělství, s tím, že je třeba zaměřit se zejména na jejich kombinovatelnost. Razantní pokles plateb by mohl podle Nesrstové znamenat zhoršení konkurenceschopnosti řady podnikatelů a jejich likvidaci, v důsledku pak vyklidňování a opouštění venkovských oblastí, masivní rozorávání a další devastaci přírody a krajiny.

Dopad špatného způsobu hospodaření a nevhodný výběr plodin na orné půdě způsobil například spolu s letošními jarními povodněmi problémy v údolích, kde hospodaří ekologičtí zemědělci s mnohem větším respektem k přírodním zákonitostem. „Agrárníky prosazovaná kukuřice a řepka na svažitých polích vodu skutečně nezadrží. To, co se ví dávno a co potvrdily i letošní záplavy, však Agrární komoru nepoučilo. Přitom pěstování vhodných plodin a užívání správných agrotechnických postupů by mělo být pro všechny zemědělce prioritou, bez ohledu na rozmary počasí,” dodala  Nesrstová. Zodpovědnější přístup k ochraně krajiny v podhorských oblastech a jejímu trvale udržitelnému rozvoji dokážou podle Nesrstové vhodně podpořit právě programy AEO či ekologického zemědělství.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců. Svaz PRO-BIO spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a také s významnými zahraničními svazy i výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM EU. Svaz PRO-BIO je občanské sdružení (nestátní nezisková organizace). PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v současné době sdružuje 615 ekologických zemědělců, 68 bioprodejen a 220 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu je v Šumperku.

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info