Informační zdroje o podmínkách agrárního zahraničního obchodu ČR se zeměmi mimo EU (říjen 2013)

Po vstupu České republiky do EU v roce 2004 se zahraniční obchod ČR změnil. Obchod mezi ČR a členskými státy EU se stal intraunijním obchodem na jednotném vnitřním bezbariérovém trhu EU (vykazuje INTRASTAT). Obchodem zahraničním zůstává de facto obchod se třetími – mimounijními zeměmi (vykazuje EXTRASTAT). Pro intraunijní obchod platí pravidla pro vnitřní trh EU a pro extraunijní obchod se třetími zeměmi platí pravidla EU pro regulaci obchodu se třetími zeměmi. Podmínky pro dovoz zemědělských výrobků a potravin do EU a podmínky pro jejich vývoz z EU jsou předmětem Společné obchodní politiky a Společné zemědělské politiky a jako takové jsou pro všechny členské státy EU shodné.

Tento materiál má za cíl (vzhledem k častým dotazům zaměřených na vývoz resp. dovoz zemědělských a potravinářských výrobků) informovat širší veřejnost o současných informačních zdrojích a kontaktech na kompetentní úřady, na které je možno se obrátit s konkrétními problémy či žádostmi ohledně zahraničního obchodu EU (tedy také ČR) se třetími zeměmi.

Věříme, že těmito informacemi pomůžeme českým obchodníkům se zemědělskými a potravinářskými výrobky k lepší orientaci v problematice podmínek agrárního zahraničního obchodu EU se třetími zeměmi.

Rádi uvítáme Vaše dotazy, případné připomínky či eventuelně návrhy na doplnění.

Kontakty a informační zdroje

• Statistická data:

Zpracované údaje o vývozu a dovozu ČR v teritoriálním i komoditním členění jsou dostupné na internetové adrese Českého statistického úřadu http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO  Údaje o dovozu a vývozu EU a jejích členských států (tedy včetně ČR) jsou na adrese http://epp.eurostat.ec.europa.eu . Zde jsou k dispozici i jiná statistická data o produkci, cenách a podobně.  Data o produkci, spotřebě, cenách zemědělské produkce a další údaje v ČR jsou dostupné na internetové adrese http://www.czso.cz.

• Obchodní dohody:

Bilaterální obchodní dohody mezi EU a třetími zeměmi jsou publikovány v Úředním věstníku Evropské unie a jsou dostupné na internetové adrese http://europa.eu na základě postupného výběru: Právo EU → Vyhledávání právních předpisů → Právní předpisy EU (databáze Eur-Lex) – portál umožňující přístup k právu Evropské unie. Přehled platných obchodních dohod a informace o průběhu projednávání nových dohod nebo úpravy stávajících jsou na internetové adrese http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/. Veškeré dohody EU se státy mimo EU lze vyhledat na adrese http://www.consilium.europa.eu/Applications/accords/search.asp?lang=CS&cmsid=297. Pro dovoz z rozvojových zemí uplatňuje EU systém všeobecných celních preferencí (GSP) podle Nařízení Rady 978/2012 ve znění pozdějších předpisů (možno vyhledat na http://europa.eu).

• Informace o podmínkách zahraničního obchodu:

Základem pro získání informace o vývozu nebo dovozu konkrétního zboží je znalost kódu kombinované (celní) nomenklatury. Pro určení celního kódu zboží lze využít stránek GŘ Cel (http://www.celnisprava.cz/cz/clo/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/jake-bude-clo-pri-dovozu-zbozi.aspx).

• Společná zemědělská politika:

Zahraniční obchod EU se třetími zeměmi v oblasti obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky je regulován pravidly Společné zemědělské politiky prostřednictvím tzv. obchodních mechanismů a fyto a vete opatření. V zásadě se jedná o společný celní sazebník stejný pro všechny členské země EU, systém dovozních a vývozních licencí pro regulaci obchodu a uplatňování preferenčního nakládání, vývozní subvence na podporu exportu, systém záruk, kontrolní mechanizmy a fyto a vete předpisy pro zajištění odpovídající kvality a zdravotní nezávadnosti dovozů a vývozů. 

Pro dovoz i vývoz řady zemědělských výrobků a potravin jsou v rámci Společné zemědělské politiky požadovány dovozní a vývozní licence, na některé produkty je možno získat vývozní subvence. V případě využívání subvencí je třeba použít formulář T5, který doprovází zboží pří transportu přes území ES a který dokazuje propuštění výrobků z celního území Společenství. Vývozní a dovozní licence, vývozní subvence a záruky obhospodařuje v ČR Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Služeb SZIF mohou využívat také operátoři jiných členských států EU. Podrobnější informace je možno nalézt na internetových stránkách SZIF (http://www.szif.cz), kde je možno získat aktuální informace, příručky pro žadatele, příslušnou legislativu např. o licencích, subvencích atd. Kontrolní opatření zajišťuje celní správa ve spolupráci se SZIF. Na internetových stránkách celní správy ČR (http://www.celnisprava.cz) v sekci Clo → e-Customs lze získat bližší informace o dokumentech (např. Jednotný správní doklad (JSD), osvědčení o původu zboží, celní fakturu atd.), které jsou celními orgány vyžadovány pro uskutečnění vývozu resp. dovozu.

• Veterinární, fytosanitární a kvalitativní požadavky:

Informace veterinárního charakteru týkající se obchodování s výrobky živočišného původu včetně vzorů osvědčení jsou dostupné na stránkách Státní veterinární správy http://www.svscr.cz. Fytosanitární informace jsou uvedeny na stránkách Státní rostlinolékařské správy http://www.srs.cz. Další informace jsou na stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského http://www.ukzuz.cz  a Státní zemědělské a potravinářské inspekce http://www.szpi.gov.cz.

• Další informace:

Pro doplnění jsou uvedeny adresy Potravinářské komory ČR http://foodnet.cz a Hospodářské komory http://www.komora.cz, na kterých bývá také řada užitečných informací k zahraničnímu obchodu. Adresa Agrární komory je http://www.agrocr.cz; nabídky a poptávky v domácím a zahraničním obchodě zveřejňuje na informačním portálu      www.apic-ak.cz.

• Podmínky obchodu:

Základem pro získání informace o vývozu nebo dovozu konkrétního zboží je znalost kódu kombinované (celní) nomenklatury. Pro určení celního kódu zboží lze využít stránek GŘ Cel (http://www.celnisprava.cz/cz/clo/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/jake-bude-clo-pri-dovozu-zbozi.aspx).

1) Podmínky pro vývoz:

Přehled o celních podmínkách vývozu a netarifních překážkách obchodu uvádí Databáze přístupu na trhy třetích zemí (Market Access Database http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm) provozovaná Evropskou komisí - Generálním ředitelstvím pro obchod (DG Trade). Je zde řada dalších užitečných informací a zejména velmi potřebné celní sazebníky třetích zemí s vyznačením preferencí pro EU. Je zde možno nalézt také statistiky dovozu a vývozu a vzory potřebných formulářů.

Kontakty na zastupitelské úřady ČR a podrobné teritoriální informace je možno získat na internetovém systému „Zelená linka pro export MPO“ v rámci internetového portálu BusinessInfo http://www.businessinfo.cz nebo www.export.cz.

Na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí http://www.mzv.cz jsou u jednotlivých zemí uvedeny souhrnné teritoriální informace, které obsahují mimo jiné ekonomické informace o dané zemi, dovozní podmínky zemí, informace o potřebných dokumentech, celním systému, kontrole dovozu, ochraně domácího trhu a obchodních zvyklostech. 

Informace o obchodních příležitostech a různé teritoriální a komoditní informace lze dále získat i na internetové adrese Czech Trade http://czechtrade.cz, teritoriální studie a další informace také na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz, informace z oblasti investic v zahraničí na adrese http://www.czechinvest.org.

2) Podmínky pro dovoz:

Základní informace o podmínkách dovozu a clech jsou dostupné v Databázi Evropské komise - TARIC. Zadáme kód zboží, případně zemi původu/určení a vyhledáme přes „Opatření týkající se vyhledávání“. Na této adrese jsou uvedeny cla erga omnes, preferenční cla pro jednotlivé země. Pod záložkou problematika TARICu  je uvedeno čerpání některých dovozních kvót (Kvóty) a je zde i (EČIT) elektronický český integrovaný tarif obsahující souhrnné celní informace. Souhrnně lze najít cla, kvóty WTO  a další základní informace o podmínkách dovozu v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. Tato příloha I se každý rok v souhrnném vydání mění. Naposledy byla změněna nařízením Komise (ES) č. 861/2010 s platností od 1.1.2011. Je však nutno upozornit, že tento předpis se dále neustále mění v některých dílčích údajích. Je velmi vhodný pro celkovou orientaci, pro aktuální informace se však doporučuje využívat výše uvedenou databázi TARIC.

Velmi užitečný informační zdroj zavedený původně pro usnadnění přístupu rozvojových zemí na trhy EU (přístupný však všem uživatelům) je „Export Helpdesk“ adresa http://exporthelp.europa.eu zahrnující cla, daně, poplatky, potřebné celní dokumenty, pravidla původu, speciální požadavky, statistiky obchodu, dohody o zónách volného obchodu a odkazy na další informační zdroje.

Podrobné podmínky uplatnění potravin na trhu ČR jsou dány zákonem č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích. Tento zákon byl mnohokrát pozměněn. Poslední konsolidované znění je uvedeno v zákonu 224/2008 Sb. (Sbírka zákonů částka 70 rozeslána 30. června 2008), které lze nalézt na konci seznamu „Zákony od 30. června 2008 do 30. listopadu 2010“ na internetové adrese: http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx, bohužel zákony se dále mění. Zákon č. 110/1997 Sb. naposledy 227/2009 Sb. a 281/2009 Sb.

• Nezávislé zdroje:

Monitoring obchodních překážek a dalších opatření ovlivňujících světový obchod je možno nalézt na adrese http://www.globaltradealert.org; aktuality bilaterálních vztahů na adrese http://www.bilaterals.org.

Příklad postupu před rozhodnutím o vývozu

Vývozní záměr: Vývoz sýrů do zemí Blízkého východu

Specifikace produktu podle kódu zboží:

Nalezení kódu zboží: Přejdeme na stránku Databáze EK - TARIC. Zadáme kód zboží, případně zemi původu/určení a vyhledáme přes „Opatření týkající se vyhledávání“. Modelový příklad: kód 04069088 sýry ostatní, tuk do 40%, voda přes 62% do 72%.

Analýza stávajícího vývozu do zemí Blízkého východu:

Český statistický úřadu http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO. Položka 04069088 se v roce 2010 vyvážela z ČR do následujících zemí Blízkého východu: Spojené arabské emiráty 1700 tun, Saudská Arábie 900 tun, Libanon 400 tun, Kuvajt 200 tun.

Smlouvy o zónách volného obchodu (FTA):

Z výše uvedených zemí jen Libanon má s EU Asociační dohodu – Interim agreement. Možno vyhledat například na adrese http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm.  Clo:

Market Access Database http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm Položka 04069088 - Spojené arabské emiráty 5%, Saudská Arábie 5%, Libanon 35% (preference pro EU 28% pro ostatní sýry jiné než Kashkaval), Kuvajt 5%. Někdy nejsou údaje o preferencích EU v databázi uvedeny, potom je nutné vyhledat preference podle příslušné dohody FTA, viz výše. 

Netarifní překážky obchodu:

Market Access Database http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm. V databázi není pro sledované země uvedena překážka obchodu pro daný produkt. Z dalších zdrojů například http://www.globaltradealert.org nejsou známy nějaké překážky obchodu.

Další analýzy:

Doporučuje se před rozhodnutím kam směřovat vývoz analyzovat další informační zdroje uvedené v informačním materiálu a zastupitelský úřad ČR (obchodní prostředí, specifické požadavky, ceny, politická situace a pod).

Pro modelový příklad pro položku 04069088 byl vybrán Kuvajt, kde je velká potenciální možnost uplatnění produktu.

Formality vývozu do Kuvajtu:

Market Access Database http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm, postup → applied tariffs (pro daný produkt) → odvolávka vpravo nahoře „import formalities”. Je požadován: Veterinární certifikát – potvrzení je nutno dohodnout se Státní veterinární správou http://www.svscr.cz  (muže být požadován překlad formuláře do češtiny), Dioxin certifikát, Halal certifikát. Specifické požadavky a podmínky jsou uvedeny u formulářů.

Společná zemědělská politika (subvence, licence):

SZIF http://www.szif.cz. Vývozní subvence na sýry se v současné době neposkytují, pro dovoz výše uvedené položky do Kuvajtu tedy není zapotřebí licence nebo případná kauce.

Příklad postupu před rozhodnutím o dovozu

Dovozní záměr: Dovoz banánů ze třetích zemí

Specifikace produktu podle kódu zboží:

Nalezení kódu zboží: Přejdeme na stránku Databáze EK - TARIC. Zadáme kód zboží, případně zemi původu/určení a vyhledáme přes „Opatření týkající se vyhledávání“. Modelový příklad: kód 08030019 banány ostatní čerstvé, ne plantejny.

Analýza stávajícího dovozu z třetích zemí:

Český statistický úřadu http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO. Položka 08030019 se v roce 2010 dovážela do ČR z třetích zemí nejvíce z Kolumbie 30 tis. tun, Ekvádoru 19 tis. tun a Pobřeží slonoviny 17 tis. tun.

Preferenční obchodní dohody:

Ženevská dohoda o obchodu s banány stanovuje od 1. ledna 2012 clo 136 EUR/mt s dalším ročním snižováním na 114 EUR/mt  (postup snižovaní cla je podmíněn uzavřením kola Dohá jednání WTO), viz 22010A0609(01) Úřední věstník L141/06/2010 - možno nalézt na http://europa.eu. Postup: Právo EU → Vyhledávání právních předpisů → Právní předpisy EU (databáze Eur-Lex) – portál umožňující přístup k právu Evropské unie. Zároveň se ruší Nařízení Rady 1964/2005 upravující bezcelní kvótu pro země Afriky, Karibiku a Tichomoří. Jiné celní sazby jsou v dohodách o zónách volného obchodu FTA o hospodářském partnerství EPA (zahrnujících z  vybraných zemí Pobřeží slonoviny.

Clo:

Celní správa ČR - http://www.celnisprava.cz postup viz výše – nalezení kódu zboží. Položka 08030019 (viz výše) má od 1. ledna 2012 clo 136 EUR/mt. Pro pobřeží slonoviny je dovoz banánů do EU bez cla, viz Nařízení Rady 1528/07. 

Netarifní překážky obchodu:

Pro sledované země není známa překážka obchodu pro daný produkt na straně EU, spor v rámci WTO byl vyřešen, viz preferenční obchodní dohody – ženevská dohoda.

Další analýzy:

Doporučuje se před rozhodnutím odkud realizovat dovoz analyzovat další informační zdroje uvedené v informačním materiálu a zastupitelský úřad ČR (obchodní prostředí, politická situace apod.).

Pro modelový příklad pro položku 08030019 byla vybrána Kolumbie (největší dovoz z třetích zemí, bezcelní dovoz z Pobřeží slonoviny je ohrožen politickou nestabilitou).

Formality dovozu do ČR:

„Export Helpdesk“ adresa http://exporthelp.europa.eu. Postup: Requirements and taxes → Specific Requirements. Požaduje se kontrola obsahu rizikových látek, kontrola pesticidů, zdravotní kontrola, specifické požadavky na označování, a specifické požadavky pro organickou produkci, dovozní licence a dokládání tržního standardu. Požadavky a podmínky jsou uvedeny u specifických požadavků. Dokládání tržního standardu a související formality pro ČR viz Státní zemědělská a potravinářská inspekce http://www.szpi.gov.cz (dovoz ze třetích zemí). Licence viz dále SZIF.

Společná zemědělská politika (subvence, licence):

SZIF http://www.szif.cz. Od roku 2012 není potřeba žádat o licence na dovoz banánů do EU.

Poznámka: Řada informačních zdrojů je dostupná v několika světových jazycích.                   Uvedené informace a adresy jsou platné k říjnu 2013.

Zpracoval: Odbor zahraničně obchodní spolupráce MZe - 14230 Kontaktní osoba: Ing. Karolína Bartošová (tel: 221 812 452; e-mail: karolina.bartosova@mze.cz)

zdroj:Ministerstvo zemědělství ČR »

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info