Plány pro zvládání povodňových rizik na půl roku k připomínkám veřejnosti

Ode dneška jsou na internetu zveřejněny k připomínkám veřejnosti návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik, návrhy národních plánů povodí a návrhy plánů dílčích povodí. K těmto strategickým koncepčním dokumentům se veřejnost a uživatelé vody mohou vyjádřit do 22. června 2015.

Ode dneška, tj. 22. prosince 2014, jsou na půl roku dle vodního zákona a příslušných evropských směrnic [1] otevřeny k připomínkování uživatelům vody a veřejnosti návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik, návrhy národních plánů povodí a návrhy plánů dílčích povodí. Text oznámení s podrobnostmi je k dispozici na na této adrese.

„Příprava plánů pro zvládání povodňových rizik a plánů povodí probíhá ve třech úrovních: pro mezinárodní oblasti povodí, pro národní části mezinárodních oblastí povodí na území ČR a v dílčích povodích. Na procesu plánování na národní úrovni spolupracují Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. U dílčích povodí ho mají na starosti správci povodí, tedy státní podniky Povodí, a příslušné krajské úřady,“ vysvětluje ředitel odboru ochrany vod MŽP Josef Nistler.

Podle vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňují návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik a návrhy národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí až do 22. června 2015 k písemným připomínkám uživatelů vod a veřejnosti. Tyto návrhy jsou zpřístupněny na Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu zemědělství, na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě, nebo elektronicky na jejich internetových stránkách. Připomínky musí obsahovat název příslušného dokumentu, např. ‚návrh Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje‘, dále pak jméno, příjmení a adresu místa pobytu fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.

Zaslané připomínky následně pořizovatelé výše uvedených plánů vypořádají a z nich vypracují aktualizaci plánů. Na konci roku 2015 pak bude tyto plány schvalovat vláda a vydány budou jako opatření obecné povahy.

Poznámky:

[1] Rámcová směrnice 2000/60/ES pro vodní politiku, kterou se stanoví rámec pro činnost EU v oblasti vodní politiky, a směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

Kontakt pro více informací:

Jana Taušová

Tiskové odd. MŽP

Tel.: +420 267 122 944 nebo +420 739 242 379

E-mail: tiskove@mzp.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info