Konference o klimatu otevřela téma ochrany půdy

Poslední dobou diskutovaná změna klimatu byla hlavním tématem semináře "Klima a společnost“. Ten se nedávno konal na půdě Univerzity Karlovy. Společně jej uspořádaly Komise pro životní prostředí, Akademie věd ČR, Fakulta humanitních studií UK, Botanický ústav AV ČR. Za Ministerstvo životního prostředí na semináři vystoupil náměstek ministra pro ochranu přírody a krajiny Vladimír Dolejský a vedoucí oddělení politiky a strategií životního prostředí Anna Pasková.

V jednotlivých příspěvcích zazněla podpora posílení celospolečenského zájmu o péči o krajinu, změna přístupu k ní a jejímu využívání. Zásadním předpokladem pro nejméně bolestivé přizpůsobení se změnám klimatu je totiž udržitelná péče o krajinu. Stav krajiny vždy zrcadlí hodnoty v ní žijící společnosti, odráží postoj společnosti k dědictví, půdě, vodě a ekosystémům. Naopak neudržitelná péče o krajinu umocňuje negativní projevy klimatické změny a citelně postihuje potřeby člověka.

„Tématem, kterému musíme věnovat značnou pozornost, je především půda. Na ni lze pohlížet jako na klíčový faktor v procesu změn klimatu. Nenahraditelná role půdy v možném ovlivnění průběhu či zmírnění klimatických změn se všemi předpokládanými negativními dopady (zvýšení teploty, měnící se srážkové epizody, změna četnosti záplav nebo období dlouhodobého sucha apod.) je dána především její schopností vázat značné množství uhlíku z atmosféry, organické hmoty apod. Proto je zapotřebí akcentovat uplatňování veškerých dostupných opatření (legislativa, grantová podpora atd.) v případech zcela nevhodného využívání půdy, tzn. omezovat zábory půdy, snižovat degradaci půdy způsobenou erozí, ztrátou organické hmoty, zasolováním nebo utužením. Dostatečná ochrana půdy je tak zcela nezbytným předpokladem k zabezpečení co největší plochy kvalitní půdy v dlouhodobém horizontu nejen ve smyslu boje proti klimatickým změnám, ale také v kontextu trvale udržitelného rozvoje, jako např. produkce potravin, surovin pro průmyslovou výrobu atd.,“ zdůraznil na semináři náměstek ministra Vladimír Dolejský.

Posílení ochrany zemědělské půdy se věnuje Ministerstvo životního prostředí ve své novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Ta je výsledkem mnohaměsíčních jednání s desítkami dotčených stran. Znamená i plnění slibu, k němuž se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Tato novela má za cíl nejen posílit ochranu zemědělské půdy před jejím znečišťováním či erozí, ale má také odklánět výstavbu průmyslových i jiných staveb mimo zemědělskou půdu (např. do území tzv. brownfieldů) či na plochy s méně kvalitní půdou. Nedávno tento materiál prošel procesem schvalování v horní komoře Parlamentu ČR. Senátoři však navrhli k novele přidat pozměňujícími návrhy řadu ustanovení, která jdou nad rámec toho, co MŽP považuje za ochranu zemědělského půdního fondu vůbec a co by se mělo měnit. Pozměňovací návrhy senátorů, s nimiž se nyní novela vrací zpět do Poslanecké sněmovny, požadují bezbřehé rozšíření výjimek z platby odvodů za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, jejichž uzákoněním by byl popřen smysl zákona o ochraně půdního fondu a vedlo by to k výraznému oslabení ekonomického nástroje ochrany zemědělské půdy.

Kontakt pro více informací:

Tiskové oddělení MŽP

Tel.: +420 267 122 944 nebo +420 739 242 379

E-mail: tiskove@mzp.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info