Rámcová metodika Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., oddělení genobanky ve spolupráci s kurátory jednotlivých kolekcí a MZe, aktualizovali Rámcovou metodiku Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity, která je z roku 2009. Nová metodika na původní dokument navazuje a rozšiřuje ji o nové skutečnosti. Formálně je tento dokument rozdělen do tří dílů.

Díl I. Obecná část popisuje základní postupy, metody a standardy práce s genetickými zdroji rostlin (GZR), koordinaci v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity (NPR), právní a organizační rámec NPR a služby poskytované v rámci NPR. Jsou zde uvedeny konkrétní zásady při práci se všemi druhy GZR, tedy shromažďování, dokumentace, informační systémy, hodnocení včetně způsobu regenerace materiálu a dlouhodobé uchování GZR ex situ a in situ a metodou „on farm“.

S rostoucím významem šlechtění pro další rozvoj zemědělství se zvyšuje zájem i o GZR, tedy je nutné specifikovat možnosti využívání GZR. Metodika uvádí mezinárodní a český právní rámec pro využívání GZR a přesně specifikuje distribuci vzorků uživatelům.

Významnou kapitolou je Podpora agrobiodiverzity. Aktivity NPR zajišťují rozšiřování druhového spektra zemědělských plodin, rozšiřování genetického základu nových odrůd a podporují systémy udržitelného zemědělství.

Přílohy k obecné části v Dílu II. Metodiky zahrnují stručný popis NPR, seznam účastníků NPR včetně jejich základních aktivit a popisu kolekcí a Statut Rady genetických zdrojů rostlin. Následují tabulkové přílohy se seznamy GZR, kódy a deskriptory pro evidenční systémy GZR a specifikace vlastností vzorků pro genové banky.

V poslední části Díl III. Koordinace a plodinově specializované metodiky je specifikován způsob koordinace NPR a jsou zde uvedeny plodinově specializované metodiky řešené konkrétními kurátory kolekcí. GZR představují řadu velmi odlišných druhů, proto jsou specializované metodiky zpracovány vždy pro skupinu plodin s podobnými biologickými znaky, způsobem pěstování apod. Jde celkem o 14 skupin (druhů) rostlin a na činnostech NPR spolupracuje 16 pracovišť. Koordinací NPR je ze zákona pověřen VÚRV, v.v.i. prostřednictvím národního koordinátora. Český NPR v současné době shromažďuje celkem 53,7 tisíc GZR, které patří k 372 rodům a 1173 druhům rostlin. Široká druhová diverzita souvisí se zájmem uživatelů o opomíjené, alternativní, ale i nové plodiny vhodné pro specifické podmínky, dále se zaměřením NPR na sběr planých a příbuzných druhů krajových odrůd a zahrnutím vybraných léčivých a okrasných rostlin do NPR. GZR jsou využívány dalšími uživateli zejména v základním i aplikovaném zemědělském výzkumu, šlechtitelských procesech a pro účely vzdělávání. Metodika uvádí přesná práva a povinnosti účastníků NPR a kurátorů kolekcí všech druhů GZR. Koordinační pracoviště (VÚRV, v.v.i.) odpovídá Mze za dodržování zásad a postupů uvedených v této Metodice, dále za systematické provádění kontrol a řešení problémů a nedostatků.

Plodinově specializované metodiky navazují na informace o práci s GZR v Dílu I. Podrobněji popisují postupy a metody používané při práci s konkrétními kolekcemi a vymezují vazby garantů s koordinačním pracovištěm.

Rámcová metodika Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info