Češi upřednostňují svou oblíbenou značku piva, nebojí se však experimentovat

Praha, 24. listopadu 2015 – Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR zveřejnilo aktuální data každoročního výzkumu, který se zabývá vztahem Čechů k pivu. Z výzkumu[1] vyplynulo, že pivo pravidelně konzumuje 91 % mužů a 56 % žen. Muži se také, ve srovnání se ženami, daleko více zajímají o značku nebo typ konzumovaného piva a o situaci na pivním trhu. Dlouhodobě mírně klesá míra konzumace u mužů středního věku a roste podíl konzumentů ve skupině lidí s vysokoškolským vzděláním.

Český svaz pivovarů a sladoven spolupracuje s Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR již několik let na prezentaci výsledků tradičního výzkumu CVVM o vztahu obyvatel České republiky k pivu. Z výzkumu jasně vyplynul rozdílný přístup mužů a žen, obzvláště ve frekvenci jeho pití a v konzumovaném množství. Hodnota deklarované konzumace piva u mužů i u žen letos meziročně stoupla. Zatímco ženy během týdne vypijí 2,5 půllitrů, tedy o jeden decilitr víc, než tomu bylo loni, muži ve srovnání s rokem 2014 vypijí hned o polovinu půllitru navíc, celkem 8,3 půllitrů piva týdně.

"Dlouhodobě deklarovaná spotřeba piva u mužů stagnuje, až mírně klesá, u žen naopak postupně stoupá. Za postupným poklesem spotřeby mužů v minulých letech bylo možno nalézt především mladší střední věkovou kategorii, tj. muže mezi 30 a 44 lety a také poměrně rychlý pokles deklarované spotřeby ve věkové skupině 45 – 59 let, který se odehrál mezi lety 2009 a 2011. A stejné věkové skupiny mužů mají v posledních zejména dvou letech podíl na opětovném zvýšení spotřeby," komentuje vývoj PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. z Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR.

Zkoumána byla i frekvence, s jakou lidé konzumují pivo během týdne. Zatímco ženy pijí pivo v průměru téměř dvakrát týdně, muži si pivo dávají nejčastěji každý druhý den. V rámci sociodemografických skupin se počet dní, kdy je pivo konzumováno, ale nijak významně neodlišuje. Dlouhodobě se také ukazuje, že starší věkové kategorie pijí pivo o něco častěji, tj. jejich průměr se blíží spíše čtyřem dnům, než mladší, u které se průměr blíží spíše třem dnům v týdnu. Starší kategorie ovšem nemají vyšší spotřebu, ta je ve věkových skupinách v posledních letech velmi vyrovnaná.

Češi jsou věrni své značce, nebojí se ale experimentovat

Téměř 90 % mužů a přes 60 % žen se zajímá o to, jaké pivo pijí. Intenzita zájmu o konzumované pivo se mírně zvyšuje u mužů i u žen v souvislosti se vzděláním, u mužů taktéž v souvislosti s věkem a u žen s ekonomickou situací domácnosti. Zájem o to, jaké pivo pijí roste také s mírou jeho spotřeby: čím více piva lidé vypijí, tím častěji se o něj zajímají.

Co se týče konkrétního výběru piva, čeští konzumenti preferují svou oblíbenou značku - té se drží až devět z deseti mužů a až tři čtvrtiny žen. „Jak ukazuje tento výzkum dlouhodobě, čeští konzumenti jsou poměrně konzervativní a dominuje mezi nimi věrnost jejich oblíbené značce nebo několika značkám. V posledních letech ale roste podíl lidí, kteří jsou ochotní experimentovat, byť se poté opět vrací k tomu svému,“ dodává k výsledkům Ing. František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven.

Přestože jsou Češi své značce věrní, velká skupina konzumentů (53 % mužů a 48 % žen) dle svých slov uvádí, že rádi ochutnávají i piva neznámá, nebo je dokonce vyhledávají. Ačkoli se tedy dá říci, že téměř všichni konzumenti mají svou oblíbenou značku piva, zároveň se také přibližně polovina z nich ráda otevírá novým pivním zkušenostem.

Nealkoholické pivo

Výzkum se od roku 2007 pravidelně zabývá i přístupem k pivu nealkoholickému. I letošní výsledky ukazují, že v průběhu posledních let se pozice nealkoholického piva nijak dramaticky nemění. V situaci, kdy si spotřebitel normální pivo dát nemůže (např. před jízdou autem), po něm nejčastěji sáhne polovina mužů a 27 % žen. Zbytek v těchto okamžicích preferuje jiný nealkoholický nápoj, zejména pak lidé, kteří jsou méně pravidelnými konzumenty piva.

Zájem o situaci na pivním trhu převládá u mužů

O situaci na pivním trhu se mnohem více zajímají muži – až 65 % z nich se aktivně zajímá o to, jaké jsou druhy piv. Zajímá je také, jak a z čeho se pivo vyrábí a jaké jsou v Česku pivovary. Ženy zase nejčastěji vyhledávají informace o zdravotních aspektech, které pití piva doprovází, na druhém místě potom o to jak a z čeho se pivo vyrábí

[1] Autorem výzkumného projektu s názvem „Pivo v české společnosti v roce 2015“ je Jiří Vinopal, termín terénního šetření 7. – 14. září 205 na 953 respondentech starších 18 let, kteří alespoň někdy konzumují pivo.

 O ČSPS:

Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě piva v České republice. Svaz navazuje na dlouhou tradici, jejíž počátky spadají do druhé poloviny 19. století. V té době jsou na našem území zakládány první profesní pivovarské a sladařské organizace. Současná podoba svazu pochází z roku 1991, kdy se podařilo profesní organizaci pivovarníků a sladovníků obnovit. V současnosti svaz sdružuje 24 pivovarských společností, 7 sladoven a 20 přispívajících členů. Mezi přispívajícími členy jsou výrobci pivního skla, etiket, technologických a technických zařízení pro pivovarský sektor, vzdělávací instituce atd. Hlavním cílem svazu je prosazování a obhajování práv a společných zájmů svých členů. Podporuje rozvoj aktivit, které přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti členů, zajišťuje kontakty s legislativními orgány a příslušnými orgány státní správy. Svaz zastupuje zájmy svých členů i na mezinárodním poli v pivovarských a sladařských institucích a organizacích. Další informace naleznete na webových stránkách www.ceske-pivo.cz

  • Kontakt:
  • Ing. Vladimír Balach
  • Výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven
  • Tel: 602 286 560
  • Email: vladimir.balach@cspas.cz

 

 

Tisk

 

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info