Lesnický výzkum se představuje veřejnosti na veletrhu SILVA REGINA

Po dvou letech se začátkem dubna v moravské metropoli opět uskuteční mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina. Své místo zde na stánku Ministerstva zemědělství najde také Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Na veletrh Silva Regina letos připadá termín od neděle 3. do čtvrtka 7. dubna 2016 a své místo zaujme na brněnském výstavišti souběžně s veletrhy Techagro, Animal Vetex a Biomasa. Silva Regina má více než dvacetiletou tradici a ačkoliv je tato akce pořádána jednou za dva roky, VÚLHM se již řadí ke stálým vystavovatelům. Společně s ním najde na stánku číslo 058 v pavilonu Z své vystavovatelské zázemí také Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL).

Součástí prezentace lesnického výzkumu budou také zajímavé přednášky, které se uskuteční v rámci odborného doprovodného programu pod záštitou Ministerstva zemědělství a České technologické platformy v lesním hospodářství a přidružených oborech. Na přednáškách se veřejnost dozví podrobnosti z historie lesnického výzkumu, kam dále věda v tomto oboru směřuje, čím se v současné době vědečtí pracovníci zabývají a jaké jsou nejpalčivější problémy českého lesnictví, k jejichž řešení VÚLHM přispívá. Posluchači také získají informace o nabídce poradenských a expertních služeb VÚLHM.

V pondělí 4. dubna seznámí odborníci z Lesní ochranné služby VÚLHM posluchače s předpokládaným vývojem kůrovců v letošním roce. Přednáška bude na programu ve 14 hodin sále číslo 1.

V úterý 5. dubna na stejném místě a ve stejný čas jsou na řadě přednášky odborníků z oblasti ekologie lesa, biologie a šlechtění lesních dřevin, kteří budou informovat o posledních novinkách lesnického výzkumu, stavu výživy lesních porostů, obsahu škodlivých látek v lesních plodech apod. Zástupce Lesnického informačního centra VÚLHM připomene historii 95 let lesnického a mysliveckého výzkumu v ČR.

Program nezapomíná ani na ty nejmenší. Při příležitosti akcí Lesní pedagogiky bude pro děti na stánku MZe, VÚLHM a ÚHÚL připraveno stanoviště naučné stezky, na kterém si děti zkusí určit stáří dřevin podle letokruhů, naučí se pracovat s přístroji na měření stromů a popovídají si o životě stromů.

Připraveny zde budou také ukázky z Národní inventarizace lesů, které předvedou pracovníci ÚHÚL a zajímavé informace o současném stavu lesů v České republice.

Na stánku budou k dispozici certifikované metodiky pro praxi a informace o aktivitách VÚLHM, např. o poradenské činnosti pro vlastníky lesů a státní správu, např. v oblasti ochrany lesa (opatření proti kůrovci a dalším škodlivým činitelům atd.), v oblasti ekologie lesa (posouzení stavu půd, úrovně výživy nebo antropogenního poškození lesních porostů, monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech apod.). V dalších oblastech se výzkum zaměřuje například na šlechtění, záchranu a reprodukci genových zdrojů lesních dřevin, obnovu lesa a zalesňování, lesní semenářství atd.

Mezi důležité poznatky vědy a výzkumu poslední doby v oboru lesního hospodářství patří například:

  • V České republice bylo v posledních desetiletích zjištěno několik nových endemických druhů jeřábu hybridogenního původu. Jedná se o jeřáb manětínský (Sorbus rhodanthera), jeřáb džbánský (S. gemella), jeřáb olšolistý (S. albifrons), jeřáb krasový (S. eximia), jeřáb český (S. bohemica), jeřáb hardeggský (S. hardeggensis), který se vyskytuje v Národním parku Podyjí.
  • Velmi vzácná a silně ohrožená bříza trpasličí má naději na záchranu a návrat do přírody díky metodě reprodukce in vitro (mikropropagace). Cílem této metody pro vegetativní reprodukci břízy trpasličí je přispět k záchraně a konzervaci genetických zdrojů tohoto silně ohroženého druhu a podpořit udržení biologické rozmanitosti.
  • Vědci z VÚLHM se snaží také o záchranu a reprodukci unikátního topolu šedého, jehož populace se na území České republiky vyskytuje jen v několika lokalitách lužních lesů.
  • Vápnění je jednou z účinných metod, jak stabilizovat nebo zlepšit zdravotní stav lesních porostů. Vědci na základě současných poznatků stanovili postupy výběru vhodných lokalit pro vápnění lesních porostů tak, aby byl zásah odůvodněný, efektivní, přinesl požadované výsledky z hlediska zlepšení výživy a zachování či zlepšení zdravotního stavu lesních porostů. Zároveň aby byla minimalizována environmentální rizika, která jsou s prováděním vápnění (ať již leteckou či pozemní aplikací) spojena.
  • Zajímavou dřevinou, která se již více než 150 let pěstuje v našich lesích, je douglaska tisolistá. Dnes roste zhruba na 5800 ha a každý rok přibývá asi 100 ha. Dospělé porosty douglasky dosahují produkce dřeva kolem 1000 m3/ha, smrk dává asi 700 m3/ha. Vlastníci lesů tak mohou kalkulovat s vyššími zásobami dřeva v dospělých porostech, a tedy i s vyšším finančním výnosem ze svých lesů.

Odkazy: http://www.bvv.cz/silva-regina/

doprovodný program na pódiu v pavilonu Z:http://www.bvv.cz/techagro/techagro-2016/doprovodny-program/program-podia-v-pavilonu-z/#utm_source=mailing

Kontaktní údaje:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Lesnické informační centrum, Strnady 136, 252 02 Jíloviště

e-mail: cizkovam@vulhm.cz, www.vulhm.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info