Jaké byly uplynulé tři roky?

V pořadí 18. zasedání Valné hromady Asociace soukromého zemědělství ČR proběhlo v úterý 14. června v Pelhřimově a mimo jiné na něm bylo zvoleno i nové předsednictvo této nevládní organizace na další tříleté období. V jeho čele bude stát po tuto dobu opět Josef Stehlík, který se ve svém proslovu, jehož citaci v následujících řádcích přinášíme, ohlédl za činností asociace v předchozích třech letech.

Nové předsednictvo bude pracovat ve složení: předseda: Ing. Josef Stehlík (ASZ Kladno, Beroun), čestný předseda: Ing. Stanislav Němec (ASZ Praha), místopředsedové: Eliška Kravcová (ASZ Přerov), Ing. Jan Štefl (ASZ Jindřichův Hradec), členové: Ondřej Dejmal (ASZ Havlíčkův Brod), Ing. Josef Jež (ASZ Kroměříž), Ing. Radim Kotrba, Ph.D. (Asociace farmových chovů jelenovitých ČR), Ing. Jan Miller (ASZ Praha), Ing. Květa Mošnová (ASZ Pelhřimov), Ing. Martin Novák (ASZ Tábor), Ing. Arnošt Pleskot (ASZ Pardubice, Chrudim), Ing. Mgr. Pavel Srna (ASZ Žďár nad Sázavou), Jan Staněk (ASZ České Budějovice), Ing. Vladimír Tláskal (ASZ Náchodska) a Bc. Ladislav Vich, DiS (ASZ Trutnov).     

„Dnešní zprávou předsedy účtujeme tříleté volební období stávajícího vedení Asociace soukromého zemědělství České republiky. Po tuto dobu jsme jako česká společnost prošli „významnými změnami“, které nejsou vždy právě příznivé pro způsob podnikání a hospodaření, který jsme si před více jak čtvrtstoletím sami zvolili. Podnikání, které bylo a věřím, že i dále bude založeno především na svobodě, konkurenčním prostředí a vazbách k rodině a k obci - místu našeho žití a živobytí.

Pod vlivem těchto skutečností jsme i v posledním roce působení současného předsednictva asociace jednali, hledali řešení a snažili se ovlivňovat rozhodování tvorby legislativy, vlivu státní správy na naše podnikání a dovolím si říci každodenní život, nebo hledali podporu mezi našimi partnery z nevládních organizací, ale také politických stran. Všechna naše důležitá rozhodnutí co, jak a s kým, pokud to takto zjednoduším, jsou velmi podrobně diskutována a posuzována na jednáních předsednictva i Rady asociace právě touto zmíněnou optikou obhajoby podnikatelských svobod charakteristických pro počátky devadesátých let. Stále jsme tak konfrontování s nebezpečností myšlenek postavených na regulacích, omezování prostoru pro podnikání se stálým dozorem státu, neadekvátního protěžování různých lobbistických skupin nebo vymýšlení složitých legislativních či dotačních opatření, která nakonec většinou slouží k postihování těch neproblémových a téměř nechávají zcela bez postihu ty, kteří měli být opatřením donuceni ke změně chování.

A tak máme náš podnikatelský prostor nyní obohacen o kontrolní hlášení, aniž by ubyla nutnost prokazování a zdůvodňování nadměrných odpočtů DPH, tak jak je známe z minulosti. Prostor, který bude do budoucna obohacen o on-line hlášení každého prodaného jablka nebo litru mléka ve faremní prodejně prostřednictvím elektronické evidence tržeb. Prostor, kde finišují přípravy omezení prodeje vína v sudovém balení na základě analýz, které dodnes nikdo neviděl, a ty, které jsou dostupné u kontrolní organizace, při podrobnějším rozboru nevykazující žádné obzvláště znepokojivé stavy na trhu s touto komoditou. A tak se ptáme se starými latiníky -  komu to vše slouží?!

Co je však horší, poslední roky registrujeme stav, kdy došlo k výraznému posílení „autonomie“ úředníků na všech stupních státní správy. Výsledkem je pak situace, kdy politici proklamují mnohdy i dobré politické názory a snahu uvést je do reality života, ale následně zmínění „autonomní úředníci“ rozhodují o tom, jak a zda se tyto myšlenky vůbec mohou v praxi realizovat, a to podle jejich vlastního, nikým nekoordinovaného, výkladu. To je velmi demoralizující stav pro podnikatele i pro občany. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, pokud řeknu, že takovou míru vlivu úředníků na podnikání i běžný život jsme zatím nezažili. A tak jsou devastovány snahy o racionální řešení běžných problémů, byrokratických zátěží nebo podnikatelských a osobních iniciativ aktivních lidí. Naštěstí tento nepříznivý trend nevidíme jen sami, ale bytostně se dotýká i členů dalších podnikatelských organizací a svazů. I díky tomu se pak rozvíjí naše spolupráce a snaha o změnu tohoto neblahého trendu. Musím také konstatovat, že nám v loňském roce, po neshodách s ministrem Marianem Jurečkou nad některými pro nás nepřekročitelnými tématy, ale hlavně pak neshodě po kauze Oprostovice, bylo v měsíci říjnu ukončeno členství v poradním sboru ministra. Asociace je dál připomínkovým místem, ale mimo tento poradní sbor bez účasti na jeho jednání.  

Pokud přejdu ke konkrétním bodům, které byly hlavní náplní naší práce v uplynulém roce, pak musím začít snahou o nastavení nových pravidel Programu rozvoje venkova. Byli jsme zavázáni Valnou hromadou v loňském roce prosazovat zavedení zvýhodněné podpory pro malé farmy a pro malé projekty. Nastavení, které bylo nakonec schváleno, neodpovídalo našim představám a neodpovídalo ani představám dalších jedenácti nevládních organizací. Kritizovali jsme především maximální velikost projektů pro rozvoj venkova a příliš vysoké finanční alokace pro velké projekty jako takové. Díky naší společné snaze se snad pro tento rok podaří některá z těchto pro nás nepříznivých opatření přenastavit a změnit. Velmi účinně se v tomto případě uplatňuje zmíněná koalice s názorově spřízněnými nevládními organizacemi.

Podobné postupy se snažíme zvolit i u dalších našich úkolů, ať jde o řešení problematiky přímých plateb, LFA podpor, zatížení VDJ, komoditních řešení, především v oblasti mléka a masa, nebo prací na podnětech Antibyrokratické komise MZe. Snahu o snižování administrativy jsme aktuálně rozšířili i na účast v podobné mezirezortní komisi v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s pověřením Vlády České republiky.

Stále se snažíme prosazovat, tak jak nás zavázalo rozhodnutí Valné hromady Asociace soukromého zemědělství ČR, zavedení redistributivní platby na první hektary. Proto jsme požadovali od ministerstva zemědělství podklady pro faktické vyhodnocení dopadů zavedení tohoto opatření v České republice. Bohužel podobně jako u analýzy dopadu zavedení IČ pro žádosti o přímé platby jsme na dodání materiálu čekali téměř rok. Přitom důvodem této naší snahy je především získání relevantních údajů pro další rozhodování a případné prosazování změn, které jsou podloženy daty a ne pouhými pocity. Navíc úřad je povinen žadateli - daňovému poplatníkovi nebo nevládní organizaci či spolku informace poskytnout, a to bez průtahů.  

I přesto, že nebyla v loňském roce akceptována naše nominace čestného předsedy Stanislava Němce do dozorčí rady PGRLF, snažíme se s touto institucí věcně spolupracovat a po jednání s novým ředitelem dávat jasná stanoviska k dalšímu směřování podpor v rámci nových programů. Ty považujeme za jedny z nejdůležitějších pro zemědělství a po možné kombinaci s opatřeními Programu rozvoje venkova také za jedny z nejvhodnějších a navíc roky prověřených. Podobný vztah na bázi skutečné odborné spolupráce se snažíme udržovat i s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, kde máme jednak dlouholeté odborné a někdy i osobní vazby, a stále si na této instituci vážíme snahy o zachování maximální objektivity poskytovaných dat. To však ne vždy vyvolává u části zemědělské veřejnosti pochvalné reakce. Proto prosím takto přímou cestou nového pana ředitele - držte se této praxe, byť to nebudete mít určitě jednoduché. Pokaždé se totiž s odstupem času projeví pravdivost varovných predikcí. Například u často zmiňovaných chovů prasat a jejich situaci po vstupu do EU nebo důležitosti nasměrování podpor přežvýkavců na plnění jejich neprodukčních funkcí, a to včetně dojnic, což se projevuje právě v dobách krizí, jakou prožíváme u mléka právě nyní. 

Usnesení poslední valné hromady nám uložilo jednat a aktivně pracovat na změně mysliveckého zákona. Šli jsme do jednání o této legislativní normě s jasnými představami změn, které se ale bohužel v navržené novele nikterak neprojevili. Naopak, tato novela ještě dále snižuje předpoklad úspěchu na náhrady za škody způsobené zvěří na zemědělských kulturách, zavádí další povinnosti pro zemědělské uživatele pozemků a posiluje práva uživatelů honiteb nad vlastníky i zemědělci a v neposlední řadě především neřeší skutečné problémy, které jsou příčinnou stavu v oblasti myslivosti jak v prostoru zemědělské krajiny, tak lesa. Naše organizace spolu se Svazem vlastníků obecních a soukromých lesů ČR a Sdružením vlastníků honebních pozemků v ČR uspořádala v měsíci březnu tiskovou konferenci, na které jsme společně odmítli poslední návrh novely mysliveckého zákona jako celek. Museli jsme totiž konstatovat, že žádné z množství našich připomínek nebyly akceptovány ani zohledněny.  

V loňském roce jsme úspěšně zakončili sérii školení na statcích našich členů věnovaných Roku půdy, a to křtem publikace vydané k této příležitosti na půdě České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole. Pro letošní rok jsme zahájili obdobné semináře, tentokrát věnované vodě a snažíme se je doplnit i o konzultace v oblasti aplikování stavebního zákona a plánů rozvoje obcí. Se zmíněnou ČZU jsme také v letošním roce podnikly další kroky ke spolupráci, a to na projektech vzdělávání nebo prosazení studijních oborů věnovaných rodinnému podnikání v zemědělství.

Významnou akcí, na které naše organizace v loňském a v letošním roce spolupracovala s Ústavem pro studium totalitních režimů a Národním zemědělským muzeem, byla příprava a zahájení výstavy věnované kolektivizaci venkova v prostorách tohoto muzea v Praze, s následným putováním této expozice po krajích naší republiky. Výstava byla slavnostně otevřena v květnu a je to svým způsobem první podobný počin celostátního významu od roku 1989, který poukazuje na zločinnost komunistického režimu na venkově.

Asociace soukromého zemědělství sama v uplynulém období pořádala řadu společenských akcí, počínaje společnými zájezdy členů a jejich rodin přes stále navštěvovanější dožínky, akce Selské jízdy, Selský ples až po, jak říká kolega Smetana, vlajkovou loď naší organizace -  tradičně pořádanou v adventním čase - slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Farma roku. 

Na základě požadavků členů jsme se začali v letošním roce opět více věnovat mediální prezentaci práce a činnosti naší organizace a děláme první kroky k tomu, aby také v České republice byl jasně stanoven pojem rodinná firma, pro nás farma - statek. Vede nás k tomu jednak na začátku mého projevu zmíněný trend zhoršování image svobodného podnikání v České republice a jednak zkušenosti našich kolegů sedláku ze zemí Evropské unie. O těch jsme společně hovořili na mezinárodním semináři věnovaném rodinnému hospodaření, který jsme pořádali za účasti zástupců starých i nových členských zemí EU začátkem dubna v Brně. Na základě získaných poznatků o zakotvení naší formy podnikání v legislativách evropských zemí a na základě informací o přijatých usneseních Evropského parlamentu a Evropského hospodářského a sociálního výboru k podpoře rodinných firem jako jednoho ze základních modelů podnikání v Evropě chceme, aby se tato skutečnost stala tématem debat s politiky. Cílem je pak případná změna nebo úprava legislativy vedoucí k jasnému vymezení prostoru rodinných firem ve společnosti. Věřím, že toto téma bude důležité i pro nové vedení asociace a budeme schopni přesvědčit o potřebnosti tohoto kroku všechny zainteresované partnery.  Stejně tak, jak byla úspěšná námi kdysi zvolená témata, jako je prospěšnost pastvy pro krajinu, půda a její kvalita, voda v krajině, podnikání na venkově, prostupnost krajiny, eroze nebo pozemkové úpravy či malé zpracování a prodej ze dvora, otevírání vrat našich statků v rámci selských slavností anebo boj s byrokracií. A ta se po stálém a neodbytném prosazování (i přes úsměšky či odpor některých zemědělských lídrů poukazujících na to, že jde o něco dle nich pro zemědělství nepodstatného) stala pro politiky i úředníky ministerstev samozřejmou a běžnou agendou.   

Na závěr mi dovolte, abych se zmínil ještě o práci naší kanceláře a jejím vlivu na chod celé asociace. Kancelář je dneska velmi dobře fungujícím aparátem, který má širokou škálu úkolů, s nimiž se musí vypořádat. Od organizace školení pro naše členy přes základní právní porady až po pořádání tiskových konferencí, vydávání periodik a zajišťování financí nezbytných pro celé zdárné fungování našeho sdružení. Myslím, přestože se má chválou spíše šetřit a sebechválou už vůbec, že je nutno se zmínit o týmu kanceláře jako o sehrané partě, která se dokáže velmi profesionálně vyrovnávat se všemi úkoly, jež jsou před ni postaveny. Děkuji jim tímto a v neposlední řadě také děkuji tajemníku Jaroslavu Šebkovi za jeho zatím stále ještě neutuchající elán, se kterým naše „byro“ řídí.    

Vzhledem k tomu, že dnešní valnou hromadou končí volební období pro vedení asociace, dovolte mi také z tohoto místa poděkovat všem členům Předsednictva, včetně obou místopředsedů, za jejich čas a práci pro naši organizaci. Zvláštní poděkování pak patří těm, kteří se rozhodli opakovaně kandidovat i pro následující období přes vědomí, jak hodně času a málo uznání jejich angažmá pro Asociaci soukromého zemědělství představuje. 

Dámy a pánové, děkuji za Vaši pozornost a věřím, že podrobněji se zmíněných témat v mém projevu dotkneme během naší diskuse.“

Ing. Josef Stehlík, předseda ASZ ČR 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info