Prohloubení česko-bavorské spolupráce

Ve středu 13.7. se v Praze v sídle oficiálního zastoupení Svobodného státu Bavorsko proběhlo historické setkání nového vedení  Českomoravské myslivecké jednoty a Bavorského mysliveckého svazu (BJV). Českou delegaci vedl předseda Ing. Jiří Janota, bavorskou pak prezident BJV prof. Jürgen Vocke.Jednání se proto kromě dalších funkcionářů obou svazů zúčastnili též zástupci sdružení LEX a představitel celoněmeckého spolkového svazu střelců (BDS).

Kromě aktivní hospodářské spolupráce (ČR je překvapivě třetím největším importérem do Bavorska hned po USA a Číně!), spolupráce mezi více než osmdesáti obcemi a městy na obou stranách hranic a dlouhodobé historické spolupráce nás spojují také tradice a historie myslivosti ve středoevropském prostoru.

Již více let funguje velmi úzká spolupráce prostřednictvím Jihočeské společnosti pro ochranu přírody a myslivost (JISOPM).

V úvodu představil Ing. Janota krátce českou mysliveckou organizaci. Zmínil kromě jiného potřebu oslovit mladou generaci, neboť členská základna stárne a myslivců ubývá, tíží též nezájem držitelů loveckých lístků o organizovanost v mysliveckém spolku. Je třeba změnit vztah veřejnosti k myslivcům, zvláště lidé ve městech jsou odtrženi od přírody a dění na venkově, navíc jsou pod tlakem názorů „pseudoochranářů“. Je třeba přesvědčit spoluobčany, že myslivost je společensky prospěšná a záslužná činnost. I k tomu je třeba využít zkušenosti od našich bavorských sousedů.

Prof. Vocke zmínil, že v Bavorsku je v BJV dobrovolně organizováno 47 000 členů s tím, že jejich počet stále roste.  Je to asi 96 % všech držitelů loveckých lístků. Přitom z celkem asi 13 mil občanů Bavorska žije 75 % ve městech, myslivci se proto musí neustále snažit ukazovat, čím je myslivost prospěšná. Využívají proto například pro propagaci zvěřinu jako kvalitní přírodní dietetický produkt, zdůrazňují podíl na ochraně před střety se zvěří na komunikacích, a nebo čelí námitkám proti zvyšujícím se stavům černé zvěře a škodám zvěří konkrétními argumenty a daty, kolik zvěře se uloví a jaké by to bylo, kdyby myslivci stavy zvěře neregulovali.

Při vytváření argumentů ve prospěch myslivosti je třeba akceptovat pohledy jak nemyslivců, tak i zemědělců, je nutno vytvářet styčné body a pohledy a otevřeně nabízet komunikaci a spolupráci.

Zajímavé je, že stejné problémy se stárnutím členské základny a poklesem počtu členů mají či měly svazy v nových spolkových zemích, postupně se ale museli tamní myslivci naučit pracovat s veřejností i s vlastními členy.

V dalším bloku dr. Bohumil Straka podal stručnou rekapitulaci toho, jak se podařilo zapsat sokolnictví na seznam kulturního dědictví UNESCO. Mimochodem Německo není zatím začleněno a mělo by se připojit letos na zasedání v Etiopii, kdy se rozšíří seznam již na 18 sokolnických zemí. B. Straka informoval bavorské hosty také o tom, jak se podařilo v ČR jako v první zemi na světě zapsat myslivost na seznam národního nehmotného kulturního dědictví. 

Asi nejzásadnějším blokem česko-bavorského setkání bylo aktuální téma aktivity Evropské komise na omezení práv držitelů a uživatelů střelných zbraní.

Jak B. Straka, tak J. Janota informovali bavorské přátele o velkém počtu podpisů pod peticemi proti nařízení a o tom, že se v ČR podařilo spojit myslivce, sportovní střelce, sběratele a další subjekty v oblasti zbraní v jednotnou kampaň proti omezování práv. Úspěchem je i to, že česká politická reprezentace je jednoznačně asi tou nejradikálněji protestující na půdě evropských struktur. Finální hlasování na půdě Europarlamentu proběhne asi 22.11.2016, je proto třeba nepolevit, kontaktovat politiky i europoslance, nadále rázně sdělovat protiargumenty. Jelikož je ale ČR malou zemí s poměrně malou váhou hlasů, je třeba hledat silné spojence. A protože zatím podle všech náznaků je hlas Německa, jakožto jedné z nejvlivnějších zemí, z hlediska regulace zbraní vcelku nerozhodný a ne zcela jasný, požádal Ing. Janota bavorské přátele o pomoc a podporu.

Prof. Vocke reagoval na toto informací, že z iniciativy BJV se vytvořila občanská aliance, ve které je sdruženo více než 2 mil osob, jsou to členové různých spolků a sdružení, mnohdy i těch, kteří sice nemají se zbraněmi moc společného, ale kteří pochopili, že tlak Evropské komise na omezení zbraní je nesmyslný, populistický a proti zájmům běžných občanů. I v Německu mají nezpochybnitelné údaje, že se s legálně drženými zbraněmi nepáchají násilné trestné činy či teroristické útoky, že omezování je jen a jen šikanováním slušných občanů. A Evropská unie by už konečně měla začít něco dělat ve prospěch řádných občanů, ne jen vydávat nesmyslná omezení a vyhlášky.

Občanská aliance vydala společnou rezoluci proti omezování zbraní a prof. Vocke požádal o podporu i z české strany. Bavorsko vždy říkalo ne omezování zbraní a se stejnou žádostí o podporu požádalo i Rakousko, Severní Tyrolsko a další okolní země. Je třeba koordinovat společný postup a medializaci v co nejvíce středoevropských zemích.

Z jednání v Praze proto vznikla iniciativa na brzké setkání v Mnichově, kde by se měli sejít zástupci středoevropských subjektů a vytvořilo by se jednotné mezinárodní prohlášení a zkoordinovaly se pohledy a iniciativy před závěrečným listopadovým hlasováním v Europarlamentu. Bavorští hosté přislíbili účast vlivné bavorské ministryně pro evropské záležitosti Moniky Hohlmeier, která jakožto německý zástupce vlivné evropské země má na rozhodování dalších europoslanců významný vliv. Jak řekl výstižně prof. Vocke, Evropa je příliš veliká, než aby se prosadily jednotlivé menší státy, jediná možnost je spojit síly napříč hranicemi a překlenout případné názorové příkopy ve formě společného prohlášení a jednotného tlaku na evropské struktury. Prof. Vocke vyjádřil optimismus v tom, že by se na základě plánovaného mnichovského setkání mohlo uvažovat o tom, že jednotné stanovisko by zosobňovalo názor možná až 5 - 6 milionu středoevropských občanů.

O tom, jak zastánci drastických omezení zneužívají a překrucují fakta, svědčí třeba i to, že zástupce Spolkového svazu střelců (BDS) uvedl, že v Německu se objevily „zaručené“ informace, že v ČR jsou tři čtvrtiny vražd spáchány legálně drženými střelnými zbraněmi a že v ČR jsou velmi vágní a nejasné podmínky pro prověřování a zkoušky držitelů zbraní. Ale díky velmi úzké spolupráci českého sdružení LEX a celoněmeckého BDS se okamžitě poskytly německé straně oficiální a nezpochybnitelné údaje o propracovaném systému evidence zbraní a způsobu prověřování jejich držitelů, a že tak jako v Německu jsou v drtivé většině případů k trestným činům používány nelegálně opatřené a neevidované zbraně.

Na závěr česko-bavorského setkání převzal Ing. Janota jakožto vrcholný představitel ČMMJ za dosavadní spolupráci a podporu přeshraničních kontaktů zlatou medaili Bavorského mysliveckého svazu.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info