Podporou mladých zemědělců ke generační obměně českého zemědělství

Jako zpravodaj Zprávy o stavu zemědělství ČR za rok 2015 pro Poslaneckou sněmovnu jsem se blíže seznámil s jedním značným problémem, který zaznamenává české zemědělství, a který ho do budoucna může velmi trápit. Tím je nedostatek mladých lidí, kteří by se tomuto oboru věnovali.

Zemědělství je důležitým pilířem našeho národního hospodářství. Hraje také jednu z významných rolí při vytváření pracovních míst, zejména na venkově. V současné době pracuje v zemědělství více než 100 000 pracovníků a to i přes loňský pokles celkového počtu o 1,2 %. Určitý pokles počtu pracovníků v zemědělství není nijak alarmující. Co by však mělo poutat naši pozornost je věková skladba. Z té je totiž patrné, že česká zemědělská populace stárne, což může za určitou dobu přinést problém s nedostatkem pracovníků v agrárním sektoru.

Podle zprávy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací převažovali v posledním čtvrtletí roku 2015 v zemědělství pracovníci ve věku 45 – 59 let, se zastoupením celých 42,3 %. O něco nižší podíl, konkrétně 35,6 % měli pracovníci ve věku 30 – 44 let a v kategorii 60 a více let to bylo 10,9 %. Těch nejmladších, tedy 15 – 29 let, je pouhých 11,2 %, jejich podíl se navíc meziročně ještě snížil. Tolik ke statistikám. Nutno podotknout, že se stejným problémem, tedy se stárnutím pracovníků v zemědělství, se potýkají i další evropské státy.

Je otázkou, co stojí za nezájmem mladých lidí o práci v zemědělství. Jedním z faktorů může být samozřejmě trend dnešní doby, kterým je stěhování mladých lidí do měst za vzděláváním a vyhledáváním „lepších“ pracovních příležitostí. Za nezájmem může být ale také malá informovanost mladých o existující podpoře při startu kariéry v zemědělství, zejména v případě samostatných podnikatelů. Je jasné, že podnikání v zemědělství vyžaduje vzhledem k charakteristice činnosti nemalý kapitál do začátku. Ten musí pokrýt nejen nákup například zemědělské plochy, vybavení a dalších potřebných věcí, ale také musí mít začínající zemědělec dostatečnou rezervu na své životní náklady do doby, než získá první příjmy, tedy než například sklidí a prodá první úrodu.

Vzhledem ke stárnutí zemědělské populace je nezbytné řešit generační obměnu. Cestou k tomu je, jak jsem již naznačil výše, podpora mladých pracovníků při jejich prvním zaměstnání v zemědělství či při jejich začátcích, coby samostatných zemědělců. Je například možné čerpat dotaci na zahájení činnosti mladých zemědělců do 40 let. Začínající zemědělci také zajisté uvítají pomoc v podobě odborné podpory, která může jejich začátky zjednodušit.

Cesta podpory mladých zemědělců je zásadním a v této chvíli stále ještě preventivním, opatřením, jak udržet naše zemědělství v dobré kondici. Pokud se nám i nadále podaří podporovat mladé pracovníky k činnosti v zemědělství a rozvíjet zájem o tento sektor, nemusíme se do budoucna obávat o dostatek zemědělských pracovníků.

Miloš Babiš,

poslanec Parlamentu České republiky

babism@psp.cz

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info
  • Jak vnímáte komunikaci zemědělců se širokou veřejností?
  • Jako velmi špatnou. Zemědělcům média nedávají dostatek prostoru k vyjádření.
    86,66%
  • Velmi pozitivně. Veřejnost má možnost pravidelně sledovat vyjádření zemědělců k různým tématům.
    3,33%
  • Nikdy jsem se nad touto otázkou nezamýšlel/a.
    10%