Populismus, či snaha řešit podstatu problémů? Sedlákům napověděla předvolební debata s politiky

Jaká je představa jednotlivých politických stran a hnutí o českém venkovu a zemědělství? Přiklánějí se k co největší podpoře rodinných farem, která je cílovým modelem evropského zemědělství a podporuje ji i současné nastavení Společné zemědělské politiky EU, nebo jsou zastánci odlišného modelu, preferovaného v České republice? Na jejich postoj k tomuto tématu, ale i řadě obecnějších - např. podmínkám k podnikání, elektronické evidenci tržeb či míře byrokracie se zástupců celkem deseti politických subjektů ptala v pátek 5. května v pražském hotelu STEP selská veřejnost.

Debatu zorganizovala v souvislosti s blížícími se parlamentními volbami Asociace soukromého zemědělství ČR, a to v rámci mimořádného zasedání celostátní Rady. Možnosti setkat se a diskutovat s garanty jednotlivých politických stran využila téměř stovka delegátů z více než 40 regionálních organizací a členských svazů tohoto stavovského sdružení a také novináři.

Své zástupce na předvolební debatu nominovali Asociací oslovení předsedové politických stran, které byly schváleny na letošním jarním zasedání Rady ASZ ČR. Ve většině případů se jednalo o garanty těchto subjektů pro oblast zemědělství a venkova. Za hnutí ANO 2011 se akce zúčastnil jeho 1. místopředseda Jaroslav Faltýnek, Českou pirátskou stranu zastupoval garant programového bodu zemědělství Aleš Jakl, Českou stranu sociálně demokratickou předsedkyně Zemědělské komise ČSSD Terezie Daňková, Křesťanskou a demokratickou unii - Československou stranu lidovou 1. místopředseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marian Jurečka, Občanskou demokratickou stranu vedoucí expertního týmu ODS pro oblast venkova a zemědělství Veronika Vrecionová a stranu Realisté jeden z jejích zakladatelů Alexander Király. Starosty a nezávislé reprezentoval člen programového týmu STAN pro sektor zemědělství, venkov a veřejnou správu Radan Večerka, Stranu zelených jeden z jejích expertů na zemědělství a péči o krajinu Jiří Guth, Stranu svobodných občanů odborný mluvčí pro oblast zemědělství, krajinu a životní prostředí Marek Štěpán a TOP 09 poslanec a předseda expertní komise TOP 09 pro zemědělství a venkov Herbert Pavera. Debatu moderoval předseda ASZ ČR Josef Stehlík.  

Dopolední část programu byla věnována představení priorit a stanovisek jednotlivých zástupců k ucelené představě o podobě českého venkova, kterou na jaře letošního roku prezentovala v podobě Desatera ASZ ČR. Každý z garantů také zodpověděl tyto tři dotazy, připravené organizátorem akce:

Souhlasíte se „zastropováním“ přímých plateb? Pokud ano, od kolika hektarů?

Jste pro uzákonění předkupního práva na zemědělskou půdu pro pachtýře nebo stát?

Jste pro rozšíření EET pro další podnikatelské činnosti od roku 2018 (zemědělská produkce)?

Vystoupení se nesla v duchu postojů konkrétních politických subjektů a jejich zástupců, které avizovali ve svých písemných představeních, jež byla k dispozici všem přítomným delegátům a hostům:

ANO 2011, Jaroslav Faltýnek

„Rodinné farmy jsou důležitou součástí našeho venkova a zemědělství. Já však nerozděluji zemědělce na malé a velké, ale na ty, co fungují dobře a pozitivně ke svému okolí a na ty ostatní.“

Česká pirátská strana, Aleš Jakl

„Chápeme zemědělství a lesnictví jako nedílnou součást života na venkově. Jejich úloha v hospodářství nemůže být plnohodnotně nahrazena rozvojem cestovního ruchu a ochrany přírody. Svobodný zemědělec je v našem pojetí nezávislý na podpoře od státu a uživí se ze spravedlivě oceněné vlastní produkce, která mu umožní investice a šetrné zacházení s půdou i se zvířaty. Piráti prosazují potravinovou suverenitu. Pokud spotřebitel zná a podporuje svého zemědělce, dojde tím k potřebnému zkrácení distribučních řetězců.“

ČSSD, Terezie Daňková

„Moje životní heslo je „venkov, místo pro život“. Venkov v sobě musí spojit několik často protichůdných tendencí. Musí být schopen vyprodukovat takové množství potravin, aby v případě bezpečnostní, veterinární nebo jen obchodní hrozby byl schopen uživit občany této země. Zajišťuje také ochranu životního prostředí a našeho pokladu: úrodné půdy. Pro měšťany naše i zahraniční by měl být místem pro ozdravení a relaxaci. Je to místo, kde je svět v pořádku. Kde bez práce nejsou koláče, zrození a smrt zažíváte každý den. Moudrost, zkušenost, pracovitost, trpělivost jsou oceňované hodnoty. Měl by být schopen být pro jeho obyvatele, zvířata, rostliny i návštěvníky místem pro život.“ 

KDU-ČSL, Marian Jurečka

„Mým cílem je, aby české zemědělství a potravinářství bylo konkurenceschopné a udržitelné a aby se zlepšilo postavení našich zemědělců na mezinárodním trhu. Důležité je zajištění optimálních stavů hospodářských zvířat, přiměřená potravinová soběstačnost, vysoká kvalita potravin a jejich bezpečnost. Kladu důraz na zpracování primárních produktů a jejich export, zejména potravin s  vyšší přidanou hodnotou. Podstatné jsou pro mě opatření vedoucí k trvale udržitelnému hospodaření s půdou, zadržování vody v krajině, omezování následků sucha a účinků klimatických změn.

Kvalita života na venkově, zastavení odlivu mladých lidí z venkova, udržení, nebo v lepším případě navýšení zaměstnanosti a posílení občanské infrastruktury menších obcí a odlehlých oblastí jsou mými dalšími prioritami.“ (Akce se zúčastnil od 13.00 hodin.)

ODS, Veronika Vrecionová

Cílem Občanských demokratů je svobodná a demokratická společnost, pro ODS je nejdůležitější svobodný a aktivní občan. Proto považujeme za základní článek života na venkově živnostníky, drobné podnikatele a malé a střední zemědělce - sedláky. Stát by měl venkov rozvíjet i chránit a zajistit nediskriminační podmínky pro rozvoj drobného venkovského podnikání. Jedině tak zabráníme pokračujícímu vylidňování venkova. Jedině tak zabráníme tendenci vytvářet novodobá JZD, která nemají žádný vztah k půdě, konkrétnímu místu a lidem, kteří zde žijí. Podporujme na západě běžný a ověřený model rodinných farem. Ty jsou totiž zárukou dobré péče o krajinu, niterného vztahu k půdě, kvality místních potravin a rozvoje venkova obecně.“

Realisté, Alexander Király

„Venkov a zemědělství vnímají Realisté jako spojené nádoby, v nichž je zejména pro rozvoj venkova a zachování jeho identity rozhodující role rodinných farem a rozvoj drobného a středního podnikání na venkově obecně. K tomu je ale nutné výrazně omezit současnou byrokracii a zamezit odplývání peněz z venkova prostřednictvím současného nastavení dotací, které chtějí Realisté změnit ve prospěch odpovědných podnikatelů spjatých svým životem s venkovským prostorem. Za největší aktuální problém považují Realisté klesající schopnost české krajiny zadržovat vodu a budou proto usilovat o nápravu tohoto stavu, například navracením drobných vodních ploch do krajiny. Dlouhodobým cílem Realistů je zvýšit podíl vlastnického zemědělského hospodaření na úkor nájemního, což je systémová cesta ke zlepšení odpovědnosti zemědělského podnikání v krajině.“ 

Starostové a nezávislí, Radan Večerka

 „Voda a půda se v blízké budoucnosti musí stát středobodem ekonomiky i politiky nejen u nás. Každé rozhodnutí by mělo být váženo i z hlediska vlivu na vodní zdroje a ochranu půdy. Půda je jednou z nejvyšších hodnot, kterou člověk předává svým potomkům. Půda je též nejcennějším přírodním zdrojem a hodnotou, se kterou člověk hospodaří. Voda je základní životní potřeba. Je historicky nejčastější příčinou lokálních i mezinárodních konfliktů.

Zemědělství a venkov nelze od sebe oddělovat, ale naopak nalézat společná témata a řešení pro co nejvyšší kvalitu života všech obyvatel, a to i neustálou spoluprací jednotlivých samospráv, podnikatelů i aktivních zástupců občanské společnosti na místní úrovni.“

Strana svobodných občanů, Marek Štěpán

„Stav zemědělství, kulturní krajiny i práv vlastníků zemědělské půdy jsou tristní. Ústřední plánovací komise, alias Ministerstvo zemědělství, to nevyřeší. Stabilizace bolševicko-velkostatkářského zemědělství, ani romantická vize razantního zvýhodňování mrňavých hospodářství, mimo jiné, nevrátí zemědělcům úctu, kterou si zaslouží.“

Strana zelených, Jiří Guth

„Hlavní zásada dotační politiky na úrovni EU i ČR by měla znít takto: „Veřejné peníze za veřejné statky“. Konkrétně za účinnou ochranu biologické rozmanitosti, za péči o kvalitu půdy a vody, za posilování místních ekonomik a za adaptace krajiny na změnu klimatu. Kromě toho podpoříme ekologické zemědělství „měkkými“ nástroji jako je spotřebitelská osvěta a zkvalitnění výuky na středních i vysokých školách.“

TOP 09, Herbert Pavera

„Prioritami TOP 09 v oblasti zemědělství a venkova je především podpora správného zacházení s krajinou, půdou a vodou a rovněž zajištění kvalitních a bezpečných potravin, zejména od regionálních producentů. Základní předpoklad oživení venkova vidíme v podpoře malých a rodinných farem a také mladých zemědělců s opravdovým vztahem k půdě a krajině.“

Prostor pro diskusi delegátů z regionálních organizací napříč celou republikou s přítomnými hosty nastal v odpoledním bloku. Sedláky zajímalo, jaká konkrétní opatření na podporu rodinných farem chtějí v budoucnu využít, zda hodlají občanům garantovat svobodu nakládání s vlastním majetkem, který z platných zákonů by navrhli zrušit, který z přítomných politických subjektů by byl ochoten akceptovat koalici s hnutím ANO, jaká opatření by volili pro zadržení vody v krajině či co říkají na současné lesní hospodaření u nás. Následovala celá řada dalších obecnějších i konkrétnějších dotazů a odpovědí na ně, které naleznete na videozáznamu z této akce na webových stránkách Asociace (http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/zaznam-z-predvolebni-diskuse-sedlaku-s-politiky.html). Pro členy ASZ ČR bude celá diskuse, ale i kompletní vystoupení jednotlivých zástupců politických stran a hnutí k dispozici i v tištěné podobě, a to ve třetím letošním čísle Selské revue, které vyjde již 24. května.

Jakým směrem se bude v příštích čtyřech letech ubírat nejen naše zemědělství a venkov má v rukou tak trochu každý z nás. Předvolební debata sedláků s politiky leccos napověděla, teď již zbývá pouze rozpoznat opravdovou snahu řešit podstatu problémů od populismu. Tak hodně štěstí!

Šárka Gorgoňová, mediální oddělení ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info