Komise zveřejnila Sdělení k SZP po roce 2020

Evropská komise dne 29. listopadu 2017 zveřejnila Sdělení k budoucnosti potravinářství a zemědělství po roce 2020 (SZP 2020+). Komise ve Sdělení klade důraz na zajištění přechodu na udržitelné zemědělství, zvýšení odolnosti sektoru v období krizí, podporu příjmů a životaschopnosti zemědělců, snížení administrativní zátěže, podporu generační obměny, i rozvoj digitálních inovací. Cestou ke snížení administrativní zátěže a přílišné byrokracie by mělo být posílení subsidiarity členských států (zejm. v oblasti stanovování greeningových pravidel). 

Tzv. "nový prováděcí mechanismus" by měl přinést žádané zjednodušení SZP – EU by měla stanovit základní parametry (cíle SZP, typy intervencí, základní požadavky SZP), přičemž členské státy by měly mít větší zodpovědnost za plnění úkolů a dosahování předem dohodnutých cílů. Členské státy by současně měly hrát větší roli při kontrolách příjemců podpor ze SZP. Požadavky EU by tak měly být redukovány na minimum, členské státy budou posuzovat skutečné potřeby na místě a budou je začleňovat do strategického plánu SZP schváleného na úrovni EU. Každý členský stát by měl vypracovat "strategický plán SZP", který by se vztahoval na intervence v rámci pilíře I. i pilíře II. Tento plán by přizpůsobil intervence v rámci SZP tak, aby se maximalizoval jejich přínos pro cíle EU a zároveň se zohlednily místní podmínky a potřeby v souvislosti s těmito cíli. Komise by strategické plány měla posoudit a schválit.

Komise podpořila zachování dvoupilířového modelu SZP a zachování přímých plateb. Oproti návrhu Sdělení z října 2017, ve kterém Komise odmítala národní spolufinancování přímých plateb, v nyní zveřejněném Sdělení Komise odmítnutí spolufinancování neuvádí, mohla by ho tedy v rámci budoucích diskusí a legislativních návrhů k SZP zvážit. Komise i nadále doporučuje zvážit povinné zastropování přímých plateb na hektar, oproti návrhu Sdělení ale nenavrhuje konkrétní výši stropů pro přímé platby (původně 60.000 – 100.000 EUR). Větší pozornost a podpora by měla v budoucí SZP směřovat k malým farmám (zejm. prostřednictvím redistributivních plateb) a zajištění podpory skutečným zemědělcům, kteří aktivně provozují zemědělskou činnost za účelem získání obživy. Podle předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera musí být dodrženy zásady "rovnosti mezi členy EU, velkými i malými, východními a západními, severními a jižními", v tomto směru by se Komise měla zaměřit na snížení rozdílů mezi členskými státy, pokud jde o podporu ze SZP.

Evropská komise by měla ustanovit stálou EU platformu pro řízení rizik, která bude umožňovat všem aktérům sdílení informací, osvědčených postupů a zkušeností s cílem posílit implementaci současných nástrojů řízení rizik. Evropský think tank FarmEurope v návaznosti na zveřejnění Sdělení vyjádřil obavu, že by posílení subsidiarity členských států mohlo vést k renacionalizaci celé SZP, a narušení konkurenceschopnosti sektoru. Podle FarmEurope je nový prováděcí mechanismus zjednodušením SZP pouze pro Komisi jako takovou, nikoli však pro členské státy EU.

Evropská komise potvrdila zájem zveřejnit legislativní návrhy pro Víceletý finanční rámec po roce 2020 v květnu 2018, přičemž posouzení dopadů nové SZP by mělo být prezentováno na jaře 2018. Legislativní návrhy pro SZP 2020+ by Komise měla předložit do léta 2018.

• Detailní materiál "Budoucnost potravinářství a zemědělství" je k dipozici ZDE 

• Tisková zpráva ke Sdělení EK je k dipozici ZDE

• Otázky a odpovědi ke Sdělení EK jsou k dipozici ZDE

zdroj: agrieu

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info