Premiér poprvé navštíví kůrovcem napadené lesy na Vysočině

Premiér Babiš se dnes v doprovodu ministrů obou zodpovědných rezortů přijede podívat do lesů na Vysočinu, v současné době na jednu z nejhůře zasažených oblastí v zemi. Lesnicko-dřevařská komora ČR očekává, že tato návštěva přinese konkrétní návrhy rychlé pomoci ze strany státu, které potřebují jak vlastníci lesů, tak i firmy, poskytující služby v lesích.

Navzdory dosavadním opatřením ze strany státu k řešení bezprecedentní krizové situace se nepodařilo postup kalamity zastavit. Rozvoj této kalamity, jejímž prokazatelným spouštěčem je dlouhodobé sucho oslabující porosty a vysoké teploty umožňující rychlé množení kůrovců, je ve větším rozsahu zaznamenán již od r. 2015.

„Žádná z předchozích kůrovcových kalamit nepřekročila hranici 2 mil. m3. Tato hranice byla překročena poprvé v roce 2016 a během tří let dosáhla úrovně cca 12 mil. m3, zřejmě však spíše cca 16 mil. m3, neboť objem sterilních souší stojících v porostech není součástí evidence a jejich objem se pouze odhaduje. Během tří let došlo tedy minimálně k osminásobnému nárůstu“, uvádí doc. Petr Zahradník z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

S odvoláním na Lesnickou výzvu, kterou podepsala většina subjektů lesnicko-dřevařského sektoru a která byla v únoru 2019 předložena všem členům Vlády ČR i poslancům PSP, navrhujeme bezprostřední zahájení kroků, nutných k odpovídající podpoře zachování lesních ekosystémů a všech jejich funkcí. V Lesnické výzvě jsou popsány očekávané dopady kůrovcové kalamity spolu s výčtem potřebných opatření ke zmírnění jejich důsledků. Jednou z priorit je například zohlednění role lesů v zadržování vody v krajině. V minulém týdnu přijala vláda Koncepci boje proti dopadům sucha, v rámci které chce investovat desítky miliard.

Stejně jako v minulosti udělají lesníci maximum, aby předali dalším generacím lesy v podobě, která bude přinášet užitek celé společnosti. Potřebná opatření v lesním hospodaření mohou být účinná pouze za předpokladu komplexního přístupu státu k obhospodařování krajiny jako celku. To znamená i okamžitou změnu přístupu zemědělců k zemědělské půdě, neboť jevy jako pokles úrody, sucha a povodně, snížená kvalita a množství vodních zdrojů, eroze půdy i kalamity v lesích spolu velmi úzce souvisí. Věříme, že si je politická reprezentace vědoma závažnosti situace v českých lesích a dopadů na lesnicko-dřevařský sektor i celou společnost.

Lesnicko-dřevařská komora ČR sdružuje nejvýznamnější podnikatelské subjekty lesnicko-dřevařského sektoru, správce lesů ve vlastnictví státu, instituce z akademické i výzkumné sféry, oborového školství a společnosti, zaměřené na celoživotní odborné vzdělávání a oborovou osvětu.

Lesnicko-dřevařská komora ČR je zájmové sdružení právnických osob z odvětví lesního hospodářství a dřevařské prvovýroby, ustavené podle § 20 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt:

Ing. Andrea Pondělíčková

výkonná tajemnice LDK ČR

email: info@ldkomora.cz

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info