Vyjádření ÚKZÚZ k výsledkům šetření v souvislosti s podezřením otrav živočichů způsobených rodenticidy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provedl kontroly zemědělských podniků hospodařících v k. ú. Šlapanice, Tuřany a Žatčany, a to v souvislosti s podezřením na úhyn živočichů v důsledku aplikace přípravků na ochranu rostlin proti hlodavcům (rodenticidů). Tyto kontroly byly komplexně zaměřeny na ověření, zda nedošlo k porušení povinností při nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

V současnosti jsou kontrolní šetření ze strany ÚKZÚZ ukončena a nyní běží lhůta pro podání případných námitek ze strany kontrolovaných osob. Při kontrolách bylo zjištěno, že dva kontrolované subjekty neohlásily předem aplikaci rodenticidů ÚKZÚZ, jeden subjekt neoznámil aplikaci rodenticidu ani uživateli honitby. Jiné porušení podmínek při aplikaci rodenticidů nebylo při těchto kontrolách prokázáno.

ÚKZÚZ v roce 2019 provedl 159 kontrol s cílem ověřit dodržení podmínek aplikace rodenticidů.

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info