Pozměňovací návrhy k podpoře rodinných farem

Evropský parlament schválil také několik poměrně důležitých pozměňovacích návrhů, kterým se média zatím příliš nevěnovala, a jež přitom považujeme za velmi významné, protože přímo vyjadřují podporu rodinnému typu hospodaření. Pokud tato znění úspěšně projdou také trialogem, budou muset národní vlády respektovat v aplikaci SZP jednoznačnou podporu rodinných farem, s čímž souvisí také rostoucí potřeba jejich legislativní definice.

Pozměňovací návrh 782 - Bod odůvodnění 17 a (Předložil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin)

(17a) V souladu se závazkem k Agendě 2030 a Pařížské dohodě a se závěry Mezinárodního panelu pro hodnocení zemědělských technologií a vědy pro rozvoj, jakož i doporučením zvláštního zpravodaje OSN pro právo na potraviny, by Unie a její členské státy měly přejít na udržitelný evropský systém potravin a zemědělství. Cesta k tomuto přechodu by se měla zaměřit na podporu diverzifikovaných, udržitelných a odolných zemědělských postupů, které přispívají k ochraně a podpoře přírodních zdrojů, posílení ekosystémů a přizpůsobení se změně klimatu a jejímu zmírňování, a to tím, že se upraví chov hospodářských zvířat na úroveň, která je únosná z ekologického hlediska, minimalizuje se závislost na neudržitelných vstupních prostředcích, včetně energie z fosilních paliv, a postupně se zlepší biologická rozmanitost a kvalita půdy.

Pozměňovací návrh 26 – bod odůvodnění 26a(Předložil Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova)

(26a) Podpora příjmů poskytovaná prostřednictvím SZP zásadní měrou přispívá ke stabilitě a udržitelnosti mnoha malých a rodinných zemědělských podniků po celé Evropě, a zatímco se očekávání spojená s produkcí zemědělců zvýšila, peněžité dávky nikoli. Celkový podíl SZP na rozpočtu EU se snižuje, přičemž tržní krize v odvětví a prudce klesající počet aktivních zemědělců i nadále ohrožuje samotné přežití zemědělství. Model rodinného hospodářství by měl být chráněn jako jeden z obecných cílů SZP a prostřednictvím strategických plánů členských států a měl by být vytvořen patřičný prostor pro klíčovou úlohu, kterou tento model hraje tím, že přispívá k sociální struktuře venkovského života a že poskytuje náplň života a obživu mnoha obyvatelům venkova. Rodinná hospodářství přispívají k udržitelné produkci potravin, k zachování přírodních zdrojů, k uspokojování potřeb diverzifikace a k zajišťování potravin. Právě zemědělci, kteří provozují malá rodinná hospodářství, budou prvními, kdo bude trpět obrovskými tlaky globalizace. Takováto situace by jednoznačně znamenala, že se nepodařilo dosáhnout cílů SZP, a oslabila by argumenty pro podporu SZP v budoucnu. Strategické plány SZP by proto měly prostřednictvím svých specifických cílů i nadále zachovat ochranu tohoto modelu zemědělské činnosti.

Pozměňovací návrhy 1148 cp14 a 94 - Čl. 4 - odst. 1 - písm. d(Předložila skupina PPE a Renew a Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova)

d) definice „aktivního zemědělce“ je podána tak, aby podpora mohla být poskytnuta pouze fyzickým nebo právnickým osobám nebo skupinám fyzických nebo právnických osob, které vykonávají alespoň minimální úroveň zemědělské činnosti a poskytují veřejné statky v souladu s cíli strategického plánu SZP, přičemž z poskytnutí podpory nejsou vyloučeni vícestranně zaměření zemědělci, zejména zemědělci na částečný úvazek, polosamozásobitelé a zemědělství vysoké přírodní hodnoty. Definice musí v každém případě zachovat model rodinného zemědělského podniku Unie individuální nebo asociační povahy bez ohledu na jeho velikost a může v případě potřeby zohlednit specifické rysy regionů definovaných v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie. Definice zajistí, aby podpora nemohla být poskytnuta fyzickým či právnickým osobám ani skupinám fyzických či právnických osob, které provozují letiště, železniční služby, vodní díla, služby v oblasti nemovitostí, stálé sportovní a rekreační areály. Členské státy se mohou rozhodnout přidat na tento seznam další podobné nezemědělské podniky nebo činnosti nebo tyto dodatky stáhnout a mohou z této definice vyloučit jednotlivce nebo společnosti provádějící rozsáhlé zpracování zemědělských produktů, s výjimkou skupin zemědělců zúčastněných při takovém zpracování. Pokud je zemědělský podnik, které těží z plateb SZP, součástí větší, převážně nezemědělské struktury, musí toto být transparentní.

Při formulaci definice členské státy:

i) uplatní na základě objektivních a nediskriminačních kritérií jeden nebo více prvků, jako jsou příjmové testy, vklady práce v zemědělském podniku, předmět podnikání, minimální kritéria zemědělské činnosti, odpovídající zkušenosti, školení nebo dovednosti či zápis jejich zemědělské činnosti ve vnitrostátních rejstřících;

ii) stanoví na základě svých vnitrostátních nebo regionálních charakteristik částku přímých plateb, která nepřesáhne 5 000 EUR, v rámci níž se v každém případě budou za „aktivní zemědělce“ považovat zemědělci, kteří vykonávají alespoň minimální úroveň zemědělské činnosti a poskytují veřejné statky.

Pozměňovací návrhy 102 a 1149 cp1 - Čl. 5 - odst. 1 - písm. a(Předložila skupina PPE a Renew a Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova)

Cílem podpory z EZZF a EZFRV je dále zlepšovat udržitelný rozvoj zemědělství, potravin a venkovských oblastí a přispívat k dosažení těchto obecných cílů:

a) podporovat moderní, konkurenceschopné, odolné a diverzifikované odvětví zemědělství

zajišťující dlouhodobou bezpečnost potravin a zároveň zachovat model rodinného hospodářství; 

Pozměňovací návrh 204 - Čl. 25 – odst. 1(Předložil Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova)

Členské státy zavedou zjednodušený režim pro malé zemědělce, kteří žádají o podporu do výše 1250 EUR. Tento režim může mít formu paušální částky, která nahrazuje přímé platby podle tohoto oddílu a oddílu 3 této kapitoly, nebo platby za hektar, která může být diferencována podle území vymezených v souladu s čl. 18 odst. 2. Členské státy navrhnou ve svém strategickém plánu SZP odpovídající intervenci, které je pro zemědělce volitelná.

Z materiálů Evropského parlamentu zpracovala Veronika Jenikovská

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info