Manuály k šetření pro vydávání rostlinolékařských pasů

V manuálech jsou uveřejněny informace potřebné k provádění šetření za účelem vydávání rostlinolékařských pasů pro stanovené rostlinné komodity. Tyto manuály mají sloužit oprávněným provozovatelům i inspektorům ÚKZÚZ jako pomůcka k provádění šetření u konkrétních komodit.

Šetření prováděné před vydáním rostlinolékařského pasu má zajistit, že rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které musí být při přemísťování v EU opatřeny rostlinolékařskými pasy, splňují na ně kladené fytosanitární požadavky EU. Pokud proběhne šetření pro vydávání rostlinolékařských pasů bez závad, lze tyto rostliny opatřit rostlinolékařskými pasy a uvést na trh.

Šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů provádí oprávněný provozovatel (tzn. provozovatel oprávněný k vydávání rostlinolékařských pasů), v některých stanovených případech také ÚKZÚZ.

Manuály jsou uspořádané podle skupin komodit. V manuálech jsou uvedeny škodlivé organismy, které je třeba u příslušných komodit v rámci prováděných šetření sledovat, dále informace o případných zvláštních požadavcích stanovených pro určité komodity a vhodné termíny k provádění prohlídek. Součástí manuálů je také popis příznaků napadení určité komodity uvedeným škodlivým organismem. Manuály jsou provázané s Rostlinolékařským portálem. Je-li určitý škodlivý organismus uveden na Rostlinolékařském portálu, je na něj v manuálu umístěn odkaz.

Manuál pro provádění šetření pro vydání rostlinolékařského pasu u rozmnožovacího materiálu a sazenic lesních dřevin

Manuál pro provádění šetření za účelem vydávání rostlinolékařských pasů u rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin (pěstovaných ve skleníkových i venkovních podmínkách)

Manuál pro provádění šetření pro vydání rostlinolékařského pasu u dřeva, dřevěných obalů a kůry

Manuál pro provádění šetření za účelem vydávání rostlinolékařských pasů u rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin

Vzor záznamu o provedeném šetření před vydáváním rostlinolékařských pasů

 

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info