Jak obnovit pestré a stabilní lesy

Přinášíme usnesení organizací spolupořádajících seminář „Škody zvěří v kontextu povinností OLH a možností menších vlastníků lesů“, který proběhl dne 19. 10. 2021.

Východiska:

 • Při současných nadměrných početních stavech spárkaté zvěře, které na většině území ČR brání odrůstání přirozené i umělé obnovy, není možné obnovit pestré a stabilní lesy. Nyní vše umocňuje i klimatická změna a kůrovcová kalamita, jejichž důsledkem je výrazný nárůst nutné obnovy lesa. Nestabilita lesů ohrožuje plnění všech jejich funkcí.
 • Problém není možné řešit dalšími a dalšími oplocenkami nebo jinými druhy umělé ochrany. Je to neúnosně drahé, nesystémové a provozně nezvladatelné. Řešit se musí základ problému všude tam, kde není rovnovážný stav a kde způsob mysliveckého hospodaření výrazně omezuje vlastníka lesa v prosazování legitimních způsobů lesnického hospodaření.
 • V důsledku neúnosného poškozování lesa zvěří dochází k neobhajitelnému maření úsilí i finančních prostředků, včetně veřejných.
 • Pozice menších vlastníků lesů neposkytuje přímé možnosti efektivně řešit nadměrnou početnost zvěře a škody. Většinou nemají odborné zastání a proto ani neuplatňují škody a nepodávají podněty státní správě. Velcí vlastníci s vlastními honitbami či s majoritou v honebních společenstvech jsou součástí problému, ale k jeho řešení mají reálné možnosti.
 • Státní správa až na čestné výjimky sama od sebe nekoná, ač takovou povinnost ze zákona má.
 • Uživatelé honiteb, zejména společenstevních, bez přímé vazby na lesnické hospodaření na konkrétních pozemcích, zpravidla nemají důvod ani vnitřní motivaci stavy zvěře snižovat.
 • S ohledem na migraci lze početnost zvěře řešit jen na větším území, v souboru na sebe navazujících honiteb.
 • Platný zákon o myslivosti v řešení tohoto problému selhal a důsledkem je nadále narůstající početnost zvěře i nepřiměřeného poškozování lesů.

Spolupořádající organizace opakovaně apelují na naléhavou nutnost těchto legislativních změn:

 • Výše lovu všech druhů vyskytující se zvěře musí být odvozovány od objektivně a nezávisle zjišťovaného stavu lesa.
 • Základní povinností uživatelů honiteb je udržování stavu rovnováhy lovem, při respektování základních sociálních vazeb zvěře, věkové struktury a poměru pohlaví. Plnění této povinnosti musí být ověřitelné, kontrolované a vynutitelné státní správou.
 • Přiblížit právo lovu vlastníkům pozemků, kteří na pozemcích hospodaří, a snížit minimální výměru vlastních honiteb na 250 ha.
 • Management populací volně žijící zvěře jako součásti ekosystému je s ohledem na migraci a sezónní využívání území možné řešit oblastmi chovu.
 • Umožnění lovu bio pásy či pásy nízko rostoucích plodin při styku hranice lesa a polí v šíři minimálně 10 m.

Spolupořádající organizace upozorňují, že problém je nutno řešit neodkladně. Menším vlastníkům proto doporučují a dotčené subjekty vyzývají, aby do doby, než dojde k přijetí nové legislativy, bylo maximálně využíváno alespoň stávajících možností:

 • OLH při zjištění nadměrného poškození obnovy upozorní vlastníka na neúnosné škody zvěří. V případě postižení i širokého okolí současně oznámí OSSL nadměrný výskyt škodlivého činitele.
 • Vlastník lesa v případě, že není schopen dospět k nápravě jiným způsobem, navrhne OSSL snížení stavu zvěře.
 • OSSL okolnosti návrhu prověří a v případě jeho oprávněnosti musí podat návrh na snížení stavu zvěře OSSM.
 • OSSM zahájí řízení, okolnosti prověří místním šetřením a při jejich potvrzení uloží snížení stavu zvěře, v případě potřeby i v sousedních honitbách.

Spolupořádající organizace vyjadřují vůli spolupracovat na řešení problému (na svých stránkách zveřejní vzory podání a doporučené postupy a budou je aktualizovat v návaznosti na zpětnou vazbu od vlastníků, kteří se budou svých práv domáhat) a na iniciování změny mysliveckého zákona s cílem dosažení rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a stavem lesních porostů při zachování myslivecké etiky a tradic a při potřebném větším zapojení vlastníků lesů a zemědělců.

Asociace soukromého zemědělství ČR

Česká komora odborných lesních hospodářů

Pro Silva Bohemica

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info