Doporučení SVS týkající se dovozu zvířat neznámého původu z Ukrajiny

V souvislosti s aktuální výjimečnou situací na Ukrajině zaznamenala Státní veterinární správa (SVS) snahu některých jednotlivců a organizací v dobrém úmyslu přemísťovat psy neznámého původu a nákazového stavu na naše území. SVS upozorňuje, že podobná aktivita představuje vysoké riziko zavlečení vztekliny a dalších nebezpečných nákaz do ČR. Z tohoto důvodu podobnou aktivitu nedoporučuje. V případě, že k ní dochází, je nutné, aby se tak dělo za podmínek a v součinnosti s veterinárními dozorovými orgány tak, aby bylo ochráněno zdraví zvířat i lidí.

SVS se připojila k vlně solidarity, která se zvedla v souvislosti s invazí na Ukrajině a snaží se pomoci lidem, kteří se svými psy, kočkami a dalšími zvířaty v zájmovém chovu opouštějí z důvodu válečného konfliktu svou vlast. Stanovila proto již v pátek 25. února 2022 mimořádné veterinární podmínky, za nichž umožňuje zvířatům původem z Ukrajiny, jež nesplňují dovozní požadavky, vstup na území České republiky. Uvedené opatření následně doplnila obdobná výjimka pro občany Evropské unie, kteří se z důvodu výjimečné situace vracejí se svými zvířaty z Ruské federace. Česká republika se tímto krokem připojila k řadě ostatních členských států Evropské unie.

Veterinární podmínky, které byly ze strany SVS definovány, si kladou za cíl zajistit nejenom to, aby o zvířata bylo náležitě postaráno, zejména pokud jde o jejich následnou veterinární péči, ale aby se zároveň minimalizovalo riziko zavlečení vztekliny či jiných nákaz zvířat, z nichž některé, včetně vztekliny, mohou být přenosné i na člověka. Podmínky se proto týkají pouze zvířat, která přicházejí v doprovodu svých majitelů či jiných osob, které za ně jménem majitele zodpovídají a znají zdravotní stav svých svěřenců.

V zájmu ochrany zdraví domácích i volně žijících zvířat v České republice, a také zajištění ochrany zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, SVS nestanovila podmínky pro hromadné přesuny zvířat neznámého původu. Záchrana zvířat by měla probíhat za podmínek a v součinnosti s veterinárními dozorovými orgány jednotlivých států tak, aby bylo zajištěno bezpečí jak zvířat, tak lidí.

Žádáme proto všechny, kteří se pro záchranu psů neznámého původu rozhodnou, aby nejdříve kontaktovali místně příslušnou krajskou veterinární správu a řešili s ní přesun zvířat individuálně,“ uvedl ředitel veterinární sekce SVS Petr Šatrán.

S ohledem na specifické okolnosti jim krajská veterinární správa stanoví konkrétní podmínky karantény, které budou vycházet ze shodných principů (identifikace zvířat, očkování proti vzteklině apod.) a zajistí dosledovatelnost zvířat.

Je třeba si uvědomit, že zvířata neznámého původu mohou být nositeli původců nebezpečných nákaz. SVS proto apeluje na obezřetnost všech, kdo zvažují ujmout se takového zvířete. Varování vychází z toho, že se s velkou pravděpodobností může jednat o zvířata neočkovaná proti vzteklině.

Vzteklina je smrtelné onemocnění všech teplokrevných zvířat a je přenosná na člověka. Zvlášť vysokou citlivost vykazují masožravá zvířata, zejména psi, kočky, lišky či vlci, ale i skot. Virus napadá centrální nervovou soustavu a je vylučován slinami již několik dnů před klinickými příznaky projevy onemocnění. Nejčastější formou přenosu je pokousání. Typickým projevem je změna chování zvířat směřující k postupné agresivitě vůči lidem i jiným zvířatům, neschopnost přijímat vodu a potravu a způsobená ochrnutím hltanu až postupné ochrnutí končetin a úhyn. Pokud jde o vzteklinu, ČR je od roku 2004 bez této nákazy. Toho se podařilo dosáhnout dlouhodobým úsilím orgánů veterinární péče, zejména vakcinací vnímavých zvířat včetně orální vakcinací lišek a kontrolou přesunů.

Žádáme proto všechny, aby se podíleli na spolupráci při vytváření bezpečného prostředí a nepodporovali nekontrolované přesuny zvířat s neznámým nákazovým statusem“, dodal Šatrán.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info